Życzenia z urzęduBoże Narodzenie
Życzenia urzędów administracji publicznej
Oficjalne strony internetowe
24 grudnia 2013 r.życzenia świąteczne, premier, prezydent, marszalek, sejm, senat, minister, ministerstwo, Boże Narodzenie
Przegląd świątecznych życzeń skierowanych do obywateli przez urzędy administracji centralnej: Prezydent RP, Sejm RP*, Premier RP**, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska.

Na stronach Senatu RP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia życzeń brak.Komentarz: Życzenia umieszczone na oficjalnych stronach internetowych urzędów państwowych mają formę tekstową zilustrowaną zdjęciem lub formę graficzną — kartki świątecznej. Jedynie dwa ministerstwa zamieściły na życzeniach wizerunek symboli państwowych — Ministerstwo Skarbu Państwa — pełen herb oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — nowe logo z wizerunkiem orła.


--
Oficjalne strony urzędów administracji centralnej
* Foto: Krzysztof Białoskórski / Kancelaria Sejmu RP
** Życzenia KPRM na Facebook

[P] 24.12.2013Profesorskie wykładanie godła…


„Powstańcze symbole i znaki”
prof. Tomasz Panfil
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
16 grudnia 2013 r.


godło państwowe herb Polski symbole narodowe Orzeł Biały profesor PanfilProf. Tomasz Panfil: „— Pamięć o barwach i o symbolach trwała mocno do czasów powojennych, kiedy się okazało, że Polska stała się państwem bez herbu. I nadal jesteśmy państwem bez herbu. Nie mamy herbu. Nie istnieje takie pojęcie prawne. To nie jest herb. W myśl tego, co Państwo widzicie na ekranie jest to „godło”. To nie jest herb. Jest to ewidentny bubel prawny. Godło umieszczone na tarczy jest zawsze herbem. Tymczasem w żadnym akcie prawnym nie pojawia się słowo „herb”. Trzecia Rzeczpospolita nie ma herbu. To jest załącznik do ustawy sejmowej, wyraźnie podpisany — z błędem. ” […] *

Pytanie z sali: „— Tak jak zrozumiałam, to słowo „godło” zostało wprowadzone przez PRL zamiast herbu. Czy to jest tylko zamiast, żeby sie nie kojarzyło — nie wiem — ze szlachtą, rycerstwem…?”

Prof. T. Panfil: „— Taki był ich cel.” **Komentarz: Temat wykładu interesujący. Kompetencje wykładowcy nie budzą wątpliwości. Symbole narodowe i państwowe są przedmiotem powszechnego zainteresowania. Chwalebna jest zatem każda inicjatywa poszerzająca o nich wiedzę. Dlaczego jednak to ciągłe powielanie błędnego przekonania o komunistycznej proweniencji zapisu „godło” w polskiej konstytucji?

Oczywistym błędem jest brak określenia „herb”, ale ustawowe sformułowanie „godło”, określające łącznie elementy składowe herbu państwowego, dotyczy godła, rozumianego jako najważniejsze insygnium państwowe, najwartościowszy symbol tożsamości narodowej. 
Tak właśnie był określany herb Rzeczypospolitej u początków odzyskanej niepodległości w ustawie z 1919 roku jako jedno z godeł Państwa Polskiego:
 • Dopóki nie zostaną ustalone granice Państwa Polskiego i dopóki konstytucja nie określi godeł, barw państwowych, jak i tytułów urzędów i instytucji państwowych, urzędy Rzeczypospolitej używać winny godeł i barw według załączonych wzorów:
 • Za Herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do góry, ze złotemi szponami, koroną i dziobem w czerwonem polu prostokątnem (wzór N° 1).
oraz w rozporządzeniu z 1927 roku:

Godłami państwowemi są: 
   1. herb państwowy t. j. wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami rozwiniętemi, z koroną i dziobem oraz szponami złotemi (orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonem (wzór N° 1),
   2. chorągiew Rzeczypospolitej, przysługująca wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, t. j. chorągiew barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego pośrodku i z obramieniem dookoła. Stosunek szerokości do długości chorągwi wynosi 5:6, wysokość wizerunku orła państwowego w stosunku do szerokości chorągwi 3:5 (wzór N° 2).5… i wywijanie kokardyKokarda Narodowa symbole biało-czerwona kokarda barwy narodowe prof. Panfil wykład
Prof. Tomasz Panfil: „ — Niedawno stosunkowo następuje próba reaktywacji — bardzo słuszna próba — reaktywacji rozet jako takich indywidualnych oznak, czy symboli indywidualnego patriotyzmu. No właśnie, coś się dzieje nie tak, Pan Prezydent tutaj występuje z rozetą taką… dziwną. Na szczęście o wielkości Pana Prezydenta zaświadczyło również to, że potrafił dostrzec błąd i szybko się z niego wycofał.” […]

„ — Są okazje, są daty historyczne, przy których można manifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny, do barw biało-czerwonych, nosząc Kokardę, nosząc rozety, ale nie kotyliony. A na pewno nie czerwono-białe. Będziemy wtedy wyglądać jak samoloty Królestwa Danii — one mają czerwono-białe znaki.” ***Komentarz: Pan Prezydent ś.p. Lech Kaczyński nosił jak najbardziej właściwy wzór Kokardy Narodowej. Założył ją z okazji Święta Niepodległości w 2008 roku i nosił także 11 listopada 2009 roku. Z niczego się nie wycofał w przeciwieństwie do Kancelarii Prezydenta Komorowskiego, która nieszczęsny „kotylion narodowy” zmieniała kolejno przez 3 lata. Kokarda Narodowa, barwy biało-czerwone, Święto Niepodległości, 11 Listopada, Prezydent KaczyńskiPrzypomnieć też należy, że analogicznie do polskiej Kokardy Narodowej, będącej obecnie odpowiednikiem barw polskiego herbu Orzeł Biały (a historycznie barw herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego — „Orła Białego” i „Pogoni”), w przypadku Królestwa Danii Kokarda Narodowa jest odpowiednikiem historycznego sztandaru „Dannebrog” — białego krzyża na czerwonym płacie. Przełożenie barwy głównego symbolu — krzyża oraz czerwonego pola — płata, na formę kolistej kokardy, zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii, umieszcza w sercu kokardy barwę białą, a na otoku barwę czerwoną. Kokarda Narodowa, Dania Lotnictwo Wojskowe, Royal Danish Air Force, F-16, barwy narodowe, biało-czerwona kokardaDla jasności — znaki Królewskich Duńskich Sił Powietrznych są biało-czerwone, a nie czerwono-białe. Barwy symboli należy czytać w kolejności zgodnej z porządkiem hierarchii barw.

O właściwym wizerunku polskiej Kokardy Narodowej — pod linkiem: Kokarda Narodowa.


--
Foto: KPRP © 2008-2009
Foto: F-16 Królewskich Duńskich Sił Powietrznych © hottail.nl

[P] 16.12.3013Prawnicze rozprawianie o „przetwórstwie” orła na czarno


„Przetworzonego orła można sprzedać”
Dziennik Gazeta Prawna
Nr 241 (3631)
13-15 grudnia 2013 r.
Autor: Piotr Szymaniak


czarny orzeł, naszywka, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, demonstracyjne lekceważenie narodu, wyrok
Cytat z artykułu: „— Zmiana barw polskiego godła bez wątpienia jest wystarczająco istotna, aby uznać ją za artystyczne przetworzenie. Jest to tym bardziej oczywiste, że ocena, czy doszło do artystycznego przetworzenia, czy też nie, abstrahuje od walorów artystycznych owej zmiany — twierdzi Mateusz Krywult, prawnik w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór. Przypomina, że przepisy te interpretował już w ten sposób minister kultury w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

— Co więcej, zgodnie z interpretacją ministra nawet jeśli modyfikacje godła bądź barwy mają niską wartość artystyczną, to nie może pociągać to za sobą odpowiedzialności karnej. Skazany przedsiębiorca nie naruszył więc przepisów o godle, barwie i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż dokonał artystycznego przetworzenia symbolu narodowego, a tym bardziej nie okazał lekceważenia narodowi polskiemu — zauważa prawnik, który podkreśla, że w tego typu sprawach w grę nie wchodzi również odpowiedzialność karna na podstawie art. 137 par. 1 kodeksu karnego za znieważenie godła.”

— Zakazy związane z użyciem symboli narodowych należy interpretować zgodnie z duchem wyrażonym w stanowisku ministra kultury: obywatele powinni mieć możliwość ekspresji swoich uczuć narodowych. Nakładanie grzywny za sprzedaż nieznacznie zmienionego wizerunku godła państwowego jest sytuacją kuriozalną, która nie powinna mieć miejsca w państwie prawa, odnosi się bowiem wrażenie, że aparat państwa karze obywateli za manifestowanie patriotyzmu — uważa prawnik z KKPW.” *Komentarz: Ponieważ w artykule wypowiadają się specjaliści z zakresu prawa, przed skomentowaniem ich wypowiedzi niezbędny jest nie jeden, ale nawet trzy głębsze… — oddechy. Po uważnej lekturze artykułu całkiem uzasadniona będzie analiza następujących określeń:
 • istotna zmiana barw polskiego godła;
 • nieznaczna zmiana wizerunku godła;
 • artystyczne przetworzenie;
 • walory artystyczne;
 • niska wartość artystyczna;
 • stylizowanie;
 • drobna modyfikacja;
 • duch stanowiska ministra;
 • ekspresja uczuć narodowych;
 • patriotyzm.
Przy okazji zauważyć należy, że chyba nieprzypadkowo pod tekstem o inkryminowanej naszywce z „czarnym orłem” zamieszczono wizerunek znaku patronackego — logo Ministerstwa Gospodarki RP.Dla zainteresowanych przywołanym stanowiskiem ministra warto przypomnieć, że dotyczyło ono interpelacji w sprawie umieszczania reklam na barwach narodowych, a nie przetworzenia wizerunku godła państwowego. Budzi zatem zdziwienie mieszanie przez cytowanego prawnika odrębnych wypowiedzi ministra oraz ewidentny brak przedmiotowego rozróżnienia między barwami a godłem, w ramach obrony „nieznacznie zmienionego” wizerunku godła państwowego. Wydaje się, że dla prawnika powinno mieć to zasadnicze znaczenie.**

Opinia ministra, dotycząca reklam na barwach narodowych, zawierała następującą interpretację pojęć „stylizowanie” oraz „artystyczne przetworzenie”: 
 • „Art. 16 ust. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych posługuje się pojęciami nieostrymi: ˝w formie stylizowanej˝ lub ˝artystycznie przetworzonej˝. ˝Stylizowanie˝ (zgodnie ze ˝Słownikiem języka polskiego˝, Wydawnictwo Naukowe PWN SA) w plastyce polega na przedstawianiu postaci lub przedmiotów w sposób dekoracyjny. Artystyczne przetworzenie jest pojęciem jeszcze szerszym, skoro zawierać się ma w ˝zmianie czegoś, nadając temu inny kształt i wygląd˝. Z pewnością precyzyjnych interpretacji powyższych pojęć o charakterze generalnym nie sposób wykoncypować. Każda ocena musi być zatem dokonywana w oparciu o konkretny jednostkowy przypadek.” **


Natomiast w kwestii wywołanego „ducha” stanowiska ministerstwa, dotyczącego interpelacji poselskiej w sprawie egzekucji zakazów używania symboli narodowych, także warto precyzyjnie zacytować odpowiedż ministra Bogdana Zdrojewskiego:
 • „— Pozwalam sobie zaznaczyć, że kwestie związane z egzekwowaniem art. 137 § 7 Kodeksu karnego leżą w kompetencjach ministra sprawiedliwości. Przy czym dodać należy, że ewentualne modyfikacje — o charakterze artystycznym czy wyłącznie prowokacyjnym — symboli państwowych pozostają w sferze subiektywnej oceny odbiorcy, jakim może być każdy obywatel, który, uznawszy daną modyfikację symboli państwowych za znieważającą, ma prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.” ***
Zaznaczenia własne


--
** Interpelacja nr 8282 w sprawie umieszczania reklam na barwach narodowych, Krzysztof Brejza, 29.08.2012
*** Odpowiedż Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego na interpelację poselską w sprawie przedsięwzięcia działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawowych w zakresie stylizacji lub też artystycznego przetworzenia godła i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, 5.07.2013

[P] 16.12.2013Google a godło państwowe (2)


Hasło: „godło państwowe
Wyszukiwanie treści i obrazu
Przeglądarka: Safari/Google
Dane z 15 grudnia 2013 r.


godło Polski, godło państwowe RP, herb Polski, symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Orzeł Biały, biały orzeł, czarny orzeł, naszywka, rozprawa sądowa, A.Bąk

Wyniki wyszukiwania hasła: „godło państwowe”: Tym razem „zwycięzcą” wyszukiwania obrazowego jest Sąd Rejonowy w Muszynie. W przypadku wyszukiwania treści algorytm Google wyświetla w wynikach uzupełnienia: sklep, polski, cena oraz — co bardzo ciekawe — federacji rosyjskiej. Oznacza to, że polscy internauci poszukują przede wszystkim informacji o możliwości zakupu wizerunku godła państwowego, pozyskania źródeł informacji o polskim symbolu oraz cenie wzoru użytkowego. Na pierwszych miejscach ukazywane są grafiki:
 • godło państwowe — winieta Sądu Rejonowego w Muszynie;
 • godło państwowe, arkusz format A3, karton foliowany — drukiszkolne.pl;
 • godło państwowe, arkusz format A3, karton foliowany oprawiony w oszkloną ramkę — drukiszkolne.pl;
 • godło państwowe emaliowane na budynek szkołę 40x50 — pomocedydaktyczne.info;
 • godło państwowe, witraż — Anmart Pracownia Witraży Marek Narożny.

--
google.pl

[P] 15.12.2013


Czerwona wstęga pamięci„Świeca pamięci”
32 rocznica wprowadzenie stanu wojennego
Kancelaria Prezydenta RP
13 grudnia 2013 r.Świeca Pamięci stan wojenny prezydent Komorowski rocznica generał jaruzelski 13 grudnia 1981Z informacji na stronie prezydent.pl: 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Prezydent RP odznaczy działaczy opozycji demokratycznej za zasługi w działalności na rzecz przemian ustrojowych w Polsce.

Wieczorem Prezydent RP wraz z Małżonką zapalą w oknie Belwederu świecę na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego oraz z myślą o tych ludziach i krajach, dla których trudny czas braku wolności jeszcze się nie skończył.

Ponadto, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego rozbłyśnie po zmroku okolicznościowa iluminacja - symbol świecy pamięci na czerwonym tle.”logo stan wojenny 13 grudnia 1981 generał Jaruzelski rocznica prezydent Komorowski gazeta wyborczaOkolicznościowe winiety „upamiętniające” rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.Komentarz: Szczerze powiedziawszy, po raz kolejny — po „kotylionie narodowym” oraz różowych barwach akcji „Orzeł może” — trudno zrozumieć wizualne przesłanie znaku czerwonej wstęgi, jako narodowego symbolu upamiętnienia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.--
Foto © Piotr Molecki / KPRP
prezydent.pl
wyborcza.pl
gazeta.pl
dziennik.pl
pap.pl

[P] 13.12.2013Rozprawa z czarnym orłem odroczona


Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jeżyce
Sygnatura: VIII W 2145/13
11 grudnia 2013 r.Godło Polski gaszone naszywka godło państwowe czarny orzeł naszywki.plInformacja własna: „Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald-Jeżyce, Wydział VIII Karny, odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie o wykroczenie: okazanie demonstracyjnego lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umieszczenie w ofercie sprzedaży czarnego orła na brązowym tle, podpisanego jako Godło Polski.

Po odczytaniu zeznań strony obwinionej oraz przesłuchaniu świadka, sąd postanowił rozprawę odroczyć, celem uzyskania materiału fotograficznego wskazanego przez świadka.”Komentarz: Z wyjaśnień przedstawionych przez świadka wynika, że przyczyną złożenia wniosku był podpis: „Godło Polski” umieszczony pod wzorem naszywki z wizerunkiem czarnego orła na brązowym tle.

Strona obwiniona oświaczyła, że przy naszywce oferowanej w sprzedaży pierwotny opis brzmiał w całości: „Godło Polski — Polska — gaszone, oliwkowe tło”. Natomiast po otrzymanym wyroku produkt został opisany jako „Godło Polski stylizowane — Polska — gaszone, oliwkowe tło”. Z przywołanego przez sąd zeznania wynika, że obwiniona powołała się na art. 16 ust. 2 ustawy o godle, zgodnie z którym „dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej”. W wyjaśnieniu wskazano też, że naszywki w opisanej formie używane są przez grupy ASG i Paintball.

Warto zauważyć, że sąd nie tylko nie posiadał w aktach sprawy materiału fotograficznego przesłanego przez świadka, ale także nie posiadał materiału dowodowego w postaci inkryminowanej naszywki. Naszywkę okazał sądowi obrońca strony obwinionej.

Sąd nie odniósł się także do uzasadnienia podstawy orzeczenia wyroku nakazowego. Z odczytanego przez sąd zeznania świadka wynika, że złożone zawiadomienie dotyczyło możliwości naruszenia art. 49 z rozdziału VIII kodeksu wykroczeń. W wyroku nakazowym sąd wskazał jako podstawę art. 49 § 2:
 • Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
 cytując treść § 1:
 • Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny.


W oczekiwaniu na kolejną rozprawę oraz sądowy werdykt należy zauważyć, że:
 • konstytucyjnym prawem każdego obywatela jest możliwość zgłoszenia podejrzenia o popełnieniu wykroczenia/przestępstwa odpowiednim organom: policji lub prokuraturze;
 • to policja lub prokuratura dokonuje merytorycznej oceny złożonego wniosku i podejmuje decyzję o jego oddaleniu lub wdrożeniu postępowania, zgromadzeniu dowodów, postawienia zarzutu z odpowiedniego artykułu oraz skierowanie sprawy do sądu;
 • właściwy sąd rozstrzyga na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę skarżącą — policję lub prokuraturę — o fakcie popełnienia wykroczenia/przestępstwa lub uniewinnia stronę obwinioną od postawionego zarzutu.
Z przebiegu 20 minutowej rozprawy, odnieść można wrażenie, że to na świadka przerzucone zostało zobowiązanie — pod karą grzywny — udowodnienia inkryminowanych faktów. W odniesieniu do samej naszywki można przyjąć, że jest to wzorcowy przykład popełnienia „błędu w sztuce”. Nikt nie ma złych intencji — to fakt bezsporny — trzeba jednak podkreślić, że zaspakajanie potrzeb rynku wymaga nie tylko dobrych chęci, ale także merytorycznej wiedzy, odpowiednio przygotowanego projektu wzorniczego oraz znajomości regulacji prawnych. Tocząca się w internecie emocjonalna dyskusja potwierdza — przy jednocześnie deklarowanym patriotyzmie i poszanowaniu symboli narodowych — brak znajomości obowiązujących regulacji prawnych, zasad związanych z użytkowaniem i wizualizacją symboli państwowych oraz mylenie pojęć.

Co do samego faktu postawienia tak drastycznego zarzutu — „okazania demonstracyjnego lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej” — to z przykrością trzeba stwierdzić, że znów trafiło na tzw. „małego”, czytaj: szarego obywatela. Jednak można zauważyć, dla podniesienia obwinionej obywatelki na duchu, że wbrew pozorom jest też dobra strona zaistniałej sytuacji — proces ten będzie casusem, który na zasadzie adekwatności pozwoli ocenić działania znacznie większych podmiotów, z urzędami administracji centralnej włącznie.Tak przy okazji — w kwestii powszechnego „wywijania orła” — na winiecie strony internetowej Sądu Rejonowego Poznań Grunwald-Jeżyce widnieje wizerunek godła państwowego pochodzenia „wikipedyjnego” (wzór 2006). Na winiecie serwisu internetowego „Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu” zamieszczono — eufemistycznie ujmując — wizerunek godła państwowego zdecydowanie odbiegający od ustawowego wzoru. Do pełni obrazu można dorzucić fakt krzywo zawieszonego godła państwowego, wiszącego na ścianie za plecami sędzi przewodniczącej rozprawie w sali 210.


Godło państwowe herb Polski Orzeł Biały Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jeżyce naszywka z czarnym orłem--
Naszywka Godło Polski gaszone — wzór © naszywki.pl

[P] 11.12.2013Najnowsze logo MSW


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP
Oficjalna strona internetowa MSW RP
Identyfikacja wizualna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Wdrożenie: 10 grudnia 2013 r.
Autor: Brand New Idea Elżbieta Skrzypek, Warszawanowe logo godło państwowe herb Polski Orzeł Biały MSW identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brand New Idea Elżbieta Skrzypek
godło państwowe herb Polski nowe logo MSW identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brand New Idea Elżbieta SkrzypekZ informacji ministerstwa na Facebook'u z dn. 10.12.2013 r.: „Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy serwis www.msw.gov.pl w nowej odsłonie. Prosimy o pisanie w komentarzach do tego wpisu, co się wam w nowej stronie podoba oraz co należy jeszcze zmienić. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi :)” 1Z odpowiedzi MSW z dn. 29.11.2013 r.: „W związku z faktem, iż w dniu 18 listopada 2011 roku w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało utworzone Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pojawiło się wiele rozbieżności w zakresie stosowania oficjalnego znaku Ministerstwa oraz wszelkich materiałów nim opatrzonych, które funkcjonowały w obrębie resortu w kilku wariantach graficznych. W celu zapobieżenia rozbieżnościom pojawiającym się w tym zakresie, Ministerstwo zleciło uporządkowanie systemu identyfikacji wizualnej, wraz z przygotowaniem znaku graficznego. […] W wyniku przeprowadzonego postępowania ww. zamówienie zostało zlecone firmie BRAND NEW IDEA Elżbieta Skrzypek, z siedzibą w Warszawie. […]

… z uwagi na brak zgody Wykonawcy na ujawnienie wartości wynagrodzenia zleconej usługi oraz udostępnienia Księgi Znaku MSW, mając na uwadze potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy, zachodzi konieczność odmowy udzielenia informacji publicznej. […]” 2Z informacji Brand New Idea z dn. 22.10.2013 r.: „Identyfikacja wizualna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zakończyliśmy prace nad uporządkowaniem wizerunku MSW. Stworzyliśmy znak odnoszący się do identyfikacji narodowej i nawiązujący do poprzedniego logo instytucji. Opracowaliśmy również inne elementy identyfikacji oraz wzory dokumentów i materiałów promocyjnych Ministerstwa.” 3
Komentarz: „Kreatywne nawiązanie” zastosowane w układzie graficznym nowego logo MSW wydaje się być zadziwiająco znajome.4nowe logo MSW logo MSWiA Aleksander Bąk identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brand New Idea Elżbieta Skrzypek
--
1. www.facebook.com/MSWRP
msw.gov.pl
2. Odpowiedź MSW z dn. 29.11.2013 r. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 5.11.2013 r.

[ P ] 10.12.2013Nowe logo MSW?


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP
Kanały informacyjne MSW — Facebook/Twitter/Flickr
Wdrożenie: 16 lipca 2013 r.godło państwowe Orzeł Biały logo MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych identyfikacja wizualnahZ informacji na Facebook z dn. 10.11.2013 r.: „Jutro na naszej stronie oraz na twitterze (twitter.com/MSW_RP) będziemy informować o przebiegu obchodów Święta Niepodległości w Warszawie. Już teraz możecie zapoznać się z informacjami na temat utrudnień w ruchu oraz z ilustracją listy wszystkich zgromadzeń i imprez 11 listopada w Warszawie.” *Komentarz: O totalnym chaosie identyfikacyjnym w rządowej tożsamości wizualnej wiadomo nie od dziś. Nie tylko poszczególne ministerstwa różnią się wizerunkiem stosowanego godła państwowego, ale nawet w ramach jednego urzędu centralnego panuje stan, który można nazwać eufemistycznie: „Wywijanie orła”.


Godło państwowe herb Polski Orzeł biały identyfikacja wizualna ministerstwa rząd RPTakim przykładem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które ma wyraźny problem ze spójną identyfikacją. 
Aktualne wiadomości publikowane na stronie MSW sygnowane są obecnie znakiem upublicznionym w lipcu 2013 roku na ministerialnym fanpejdżu na Facebook'u. Znak ten obecny jest także na blogu MSW na Twitterze, na portalu thinglink, Flickr i kanale Youtube. 

Na oficjalnej stronie internetowej ministerstwo posługuje się natomiast znakiem wdrożonym w grudniu 2011 roku — po wydzieleniu z MSWiA ministerstw Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Cyfryzacji:


Godło państwowe logo MSW identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw WewnętrznychZnak ten jest z kolei adaptacją logo wdrożonego dla MSWiA w czerwcu 2011 roku:


Godło państwowe logo MSW identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw WewnętrznychDla uzupełnienia obrazu wizerunkowego warto przypomnieć, że w 2008 roku MSWiA ogłosiło konkurs na nowy znak graficzny. Wśród zgłoszonych prac był koncept ideowy oraz wizualny, wskazujący na potrzebę odejścia od podkreślania odmienności, indywidualnej specyfiki urzędu na rzecz ujednolicenia identyfikacji wizualnej wszystkich urzędów centralnych administracji państwowej. Koncepcja projektowa bazowała na graficznej stylizacji orła umieszczonego nad umownymi barwami państwowymi.

Ministerstwo nie rozstrzygnęło konkursu „z uwagi na niski poziom, zarówno pod względem wizualnym jak i merytorycznym”. Pod kuriozalnym nierozstrzygnięciem podpisali się m.in. eksperci: prof. Andrzej Pepłoński, Karol Śliwka, Andrzej-Ludwik Włoszczyński.**


logo MSW koncept znaku graficznego Aleksander Bąk © 2008 godło pańswowe identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


--
Zestawienie urzędowych zastosowań wizerunku orła: Aleksander Bąk © 2013

[P] 12.11.2013Jest jak było — nadal krzywo


Mównica Prezydenta RP
Uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Narodowe Śwęto Niepodległości
Warszawa, 11 listopada 2013 r.


Święto Niepodległości 11 Listopada 2013 Prezydent Komorowski Warszawa mownicaGodło państwowe Herb Polski Orzeł Biały mównica prezydenta Komorowski 11 listopada Święto NiepodległościZ pisma Kancelarii Prezydenta RP z dn. 31.07.2013 r.: „[…] Odnosząc sie do poruszonej kwestii pragniemy wyjaśnić, że Prezydent RP korzysta z wielu mównic z wizerunkiem godła państwowego. Zapewniamy, że Kancelaria Prezydenta RP z najwyższą starannością przygotowuje uroczystości z udziałem Głowy Państwa. Chcielibyśmy jednocześnie nadmienić, że posiadana przez Biuro Prasowe Kancelarii dokumentacja fotograficzna i filmowa wystąpień Prezydenta RP — także wskazanego w liście wystąpienia, które miało miejsce podczas tegorocznego Święta Narodowego 3 Maja — nie potwierdza Pana zarzutów dotyczących nieprawidłowego umieszczenia godła państwowego na mównicy”.Komentarz: 2005… 2010… 2013…


--
Foto: Transmisja na żywo © TVP
Foto: © mjr Robert Siemaszko / MON

[P] 11.11.2013Wiwat!


Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2013 r.


Godło Orzeł Biały Kartka na Święto Niepodległości Aleksander Bąk--
grafika: Aleksander Bąk © 2013

[P] 11.11.2013


Orzeł niekontrolowany


„Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznej”
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
23 pażdziernika 2013 r.Godło państwowe Orzeł Biały tablica urzędowa słup graniczny symbole narodoweZ informacji na stronie ministerstwa: „Od 8 do 23 listopada wracają kontrole graniczne. Kontrola zostanie przywrócona w dniach od 8 do 23 listopada, na odcinkach granicy państwowej z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską i Republiką Słowacką oraz na morskim odcinku granicy państwowej i w lotniczych przejściach granicznych. Powodem jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie w dniach od 11 do 22 listopada.” *Komentarz: Przy okazji wprowadzonego rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., rzut oka na obowiązujący opis słupa granicznego oraz tablicy z godłem państwowym:

„Pokrycie powierzchni nakładki na betonowe słupy graniczne:
a) pasy biało – czerwone (barwy narodowe zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1980 roku Dz. U. Nr 7 poz. 18 z późn. zm.), rozmieszczone na całej powierzchni nakładki o szerokości 21 cm, zgodnie z rys. nr 2, […]

c) godło państwowe (zgodnie z cyt. wyżej ustawą), na tle prostokąta wykonanego z tworzywa sztucznego o wymiarach 21cm x 28cm w kolorze czerwonym (barwy narodowe) z białym napisem „POLSKA” i białą obwódką o szerokości 4 mm, oddaloną od brzegów prostokąta o 5mm (zgodnie z rys. nr 4), […].” **

Zważając na specyfikę opisu wartości barwnych, zawartych w załączniku do ustawy o godle i przeznaczonych dla flagi (współrzędne trójchromatyczne barw x, y, ich składowa Y oraz dopuszczalna różnica barwy ΔE w przestrzeni barw CIE 1976 (L* u* v*) ustalona według wzoru CIELUV przy iluminancie C i geometrii pomiarowej d/0), arcyciekawym pozostaje sposób weryfikacji odpowiedniości barw na słupach granicznych. Niewątpliwy jest natomiast brak zgodności wizerunku orła ze wzorem z ustawowego załącznika.


--
* msw.gov.pl
** SIWZ 

[P] 10.11.2013


    
Doborowa egzegeza


„Kokardy narodowe na Święto Niepodległości”
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim
Prowadzenie: Agnieszka Popielewicz i Maciej Dowbor
9 listopada 2013 r.Kokarda Narodowa Pałac Prezydencki kotyliony 9 listopada 2013 Maciej Dowbor Agnieszka PopielewiczMaciej Dowbor: „Proszę Państwa, historia barw narodowych, kokardy narodowej, jest naprawdę długa, a zaczyna sie właściwie w 1792 roku. To jak wygląda w tej chwili, a właściwie układ kolorów, no to jest oczywiście temat wielu dyskusji, ja tylko dodam, że już podczas powstania listopadowego, powstała właśnie kokarda, wtedy układ kolorów był odwrotny, ponieważ środek był czerwony i symbolizował serce. Nawiązywało to oczywiście do herbu Litwy, czyli Pogoni, a otoczka, otoka, była biała i nawiązywała do Orła Białego. 

Dzisiaj używamy odwrotnego układu kolorów i takiego właśnie rodzaju kokardy dzisiaj przygotowują nasi goście i mamy nadzieję, że będą przygotowywali Polacy w całym kraju, bo w końcu chodzi o to, aby utrwalać tą naszą tradycję narodową i tożsamość narodową, podczas takich rodzinnych spotkań.” […]

Agnieszka Popielewicz: „Mamy też nadzieję, że Państwo w całej Polsce dzisiaj z bliskimi, z przyjaciółmi, z sąsiadami będą wspólnie wykonywać kotyliony, czy też właśnie kokardy narodowe. A jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzą jak to zrobić, zapraszamy bardzo serdecznie na stronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: www.prezydent.pl — tam dokładna instrukcja właśnie wykonania tych kokard. My już się z tą instrukcją z Maciejem zapoznaliśmy — nie jest to takie trudne — ale to ogromna radość i przyjemność.

Dzisiaj jesteśmy niezwykle dumni, że możemy właśnie te kokardy, te kotyliony nosić i to też jest taka możliwość, by młodemu pokoleniu przekazać tradycje i historię naszego kraju” *Komentarz: Jak co roku warto przysłuchać się wypowiedziom związanym z symbolem Kokardy Narodowej. Tym razem Maciej Dowbor, prezenter TV Polsat, otwierając spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w krótkich słowach starał się zmierzyć z zagadnieniem. Dzieje kokardy może i są długie, ale historia polskiej Kokardy Narodowej zaczyna się dokładnie postanowieniem Uchwały z 7 lutego 1831 roku Kokardę Narodową stanowić będą kolory Herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to iest: kolor biały z czerwonym”

Barwy Kokardy Narodowej odpowiadały zatem barwom obu heraldycznych godeł — bieli orła i jeźdzca oraz czerwieni wspólnego pola tarczy. Zgodnie z heraldycznym porządkiem odwzorowania barw herbu — środek, czyli serce kokardy winien być biały, a otok czerwony.

Zważając na deklarowaną misję budowania toźsamości narodowej w oparciu o tradycję historyczną, warto byłoby posługiwać się rzetelnymi informacjami, nie mieszając pojęć oraz wydarzeń.

Ponadto nadal aktualne pozostaje pytanie — dlaczego organizatorzy, ozdobieni właściwym wzorem Kokardy Narodowej, zachęcają społeczeństwo do wykonywania jej substytutu w postaci kotylionów?


--Kokardylion


Winieta oficjalnej strony Prezydenta RP
8 listopada 2013 r.kokarda narodowa kotylion prezydenta Komorowski prezydent.pl barwy narodowe Biało-CzerwonaKokarda Narodowa Prezydent RP kotylion winieta strona internetowa prezydent.plZ informacji na stronie prezydent.pl: „W Święto Niepodległości przypnijmy barwy narodowe. Biało-czerwona flaga, godło z białym orłem w koronie i Mazurek Dąbrowskiego są symbolami państwowości, wokół których gromadzi się wspólnota obywateli. W Święto Niepodległości przypnijmy barwy narodowe.

W sobotę — 9 listopada br. Para Prezydencka wspólnie z zaproszonymi do Pałacu Prezydenckiego gośćmi — sportowcami i paraolimpijczyjkami oraz ich rodzinami — będzie przygotowywała kokardy narodowe.” *Komentarz: Na świąteczną okazję biało-czerwony kotylion zastąpił białego orła na winiecie oficjalnej stronie Prezydenta RP. No cóż… — jak co roku należy teraz oczekiwać ponowoczesnej egzegezy prof. Nałęcza.

Zanim to jednak nastąpi przypomnijmy zeszłoroczny komentarz do wypowiedzi prof. Nałęcza: „Jak widać, wszyscy mają dobre intencje, tylko wciąż panuje pomieszanie z poplątaniem. Drodzy Państwo — kokarda to kokarda, a kotylion to kotylion. Tak jak herb to herb, Orzeł Biały to Orzeł Biały, prezydent to prezydent, a profesor to profesor — bez względu na panujące stulecie. Nie należy mieszać bytów. Nie należy też mieszać dzieciom w głowach, bo mylenia pojęć nie usprawiedliwia nawet największa świąteczna radość. Skoro jednak przywrócono właściwy układ barw to należy oczekiwać, że kolejnym krokiem będzie uporządkowanie właściwego nazewnictwa. Trzymam kciuki!” **


--
* prezydent.pl

[P] 8.11.2013Jak zrobić „nie-kokardę”


„Jak wykonać kokardę narodową”
Instrukcja multimedialna
prezydent.pl
Publikacja: 6 listopada 2013 r.Kokarda Narodowa prezydent kotylion jak wykonać kokardę narodową symbole narodowe


Kokarda Narodowa prezydent kotylion jak wykonać kokardę narodową symbole narodoweZ informacji prezydent.pl na kanale Youtube: „W Święto Niepodległości 11 listopada przypnijmy barwy narodowe. Obejrzyj multimedialną instrukcję jak przygotować kokardę narodową.” *Komentarz: Niestety, wbrew tytułowi, instrukcja nadal promuje nieszczęsny substytut Kokardy. Powtórzmy zatem podnoszone od 3 lat zastrzeżenie — to NIE JEST Kokarda Narodowa! Ewolucja prezydenckiego wzoru tego artefaktu trwa od 2010 roku, zarówno w sferze samego pojęcia — kotylion narodowy — jaki i w zakresie wizualnym. Pomimo przywrócenia właściwej nazwy symbolu — Kokarda Narodowa — nadal pozostawiono mu niewłaściwą „kotylionowatą” formę.Kokarda Narodowa symbole narodowe kotylion prezydent jak wykonać kokardęNależy mieć jednak nadzieję, że podobnie jak na 3 Maja bieżącego roku, także i na 11 Listopada, Para Prezydencka wystąpi ozdobiona Kokardą Narodową, według wzoru przesłanego na jej ręce w listopadzie 2011 roku. Bardzo byśmy tego Państwu i sobie życzyli…Kokarda Narodowa prezydent wzór Aleksander BąkKokarda Narodowa Jak zrobić Kokardę Prezydent RP wzór Kokardy Narodowej Aleksander BąkInstrukcja wykonania właściwego wzoru Kokardy Narodowej w 3 krokach zamieszczona jest tu: Kokarda Narodowa


--
Foto: © Wojciech Grzędziński/ KPRP

[P] 7.11.2013„Ministerstwo Szczęścia”


„Ministerium für Glück und Wohlbefinden"
Kampania transmedialna — praca dyplomowa
Gina Schöler i Daniel Clarens
Hochschule Mannheim, Niemcy
Wdrożenie: listopad 2012
godło orzeł ministestwo szczęścia ministerium für glück und wohlbefinden, niemcy Gina Schöler Daniel ClarensZ informacji o projekcie: „Zwiększanie się trudności jest obecnie coraz bardziej odczuwalne w systemie społecznym naszego kraju. Naprawdę dobrych wiadomości już nie będzie. Przepaść między bogatymi a biednymi porzerza się, zasoby się kurczą, a ludzie wydają się być coraz bardziej niezadowoleni.

Dlatego stworzyliśmy «Ministerstwo Szczęścia i Dobrobytu».

Chcemy promować ten projekt trans-medialnie, tak aby móc rozpocząć dyskurs publiczny i wspólnie znależć rozwiązanie kwestii: Co sprawia, że ​​ludzie są szczęśliwi? Czy można ustanowić Ministerstwo Szczęścia w Niemczech? Jak by to wyglądało? Czego można oczekiwać od Ministerstwa Szczęścia i jakie zadania może podjąć? *Komentarz: Pomysł budzi szczery uśmiech — wizerunek stylizacji orła także — niemiecka robota, nawet dowcip można dopracować wizerunkowo. Nie mówiąc już o czysto merkantylnym wymiarze projektu...

Jak do tej pory jedynym krajem na świecie z Ministerstwem Szczęścia był Bhutan. Miarą szczęścia jest tam „Szczęście-krajowe-brutto”, które opiera się na czterech filarach: kultury, ochrony środowiska, wzrostu gospodarczego i dobrych rządów. Warunkiem rozprzestrzeniania się szczęścia jest zrównoważenie tych czterech obszarów. 

W pażdzierniku, następca Hugo Chaveza — prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, powołał „Zarząd ds. osiągnięcia największego społecznego szczęścia”. Kto następny…?


--

[P] 6.11.2013
„Polak mały”


Edukacyjny film animowany
pamiec.pl
Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
Scenariusz i reżyseria: Justyna i Maciej Marcińscy
Ilustracja: Andrzej Kidaj
Produkcja: Pixel Flow / IPN Oddział w Krakowie
Realizacja: 2012 r.Kto Ty jesteś? Polak mały Orzeł Biały godło, flaga, hymn symbole narodowe IPN materiały edukacyjne film
Z informacji na portalu: „Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym dla najmłodszych uczniów.” *Komentarz: W kontekście zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, warto wskazać pozytywne wzorce utrwalania w świadomości publicznej wizerunku narodowych symboli. Działania Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie edukacji najmłodszych mogą być takim przykładem. Podobnie na plus ocenić można inicjatywę wysyłania okolicznościowych kartek z życzeniami, podjętą przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.**


Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada Kartki Okazjonalne Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku Młodożeniec Pągowski Wilkoń


--
Historia w kolorach — Polskie symbole narodowe © IPN, 2012
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku — Mamy Niepodległą
Projekty kartek: Piotr Młodożeniec, Andrzej Pągowski, Józef Wilkoń

[P] 5.11.2013Faux pas


Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Izraela
Jerozolima, Izrael
4 listopada 2013 r.godło herb Polski symbole narodowe Orzeł Biały prezydent Komorowski Izrael NetanjahuZ informacji oficjalnej: „Prezydent Bronisław Komorowski i premier Izraela Benjamin Netanjahu rozmawiali w poniedziałek w Jerozolimie m.in. o bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu. Polska ma nadzieję, że rozmowy pokojowe w różnych formułach przyniosą efekty.” *Komentarz: Wyrazem szacunku dla gościa jest właściwe oznaczenie jego tożsamości — udostępnienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pulpitu oznakowanego godłem państwowym Izraela jest przykładowym uchybieniem protokołu dyplomatycznego.


--
* prezydent.pl
Foto: Łukasz Kamiński © KPRP

[P] 5.11.2013„Wywijanie orła” — czyli godło państwowe między sacrum a profanum


Prezentacja tematyczna
Aleksander Bąk
Panel „Design Narodowy”
Targi Wiedzy Graficznej
27 października 2013 r.godło Polski sacrum herb państwowy orzeł symbole narodowe, wywijanie orła, jaki znak twój, orli dom, Aleksander Bąk

godło Polski herb państwowy orzeł symbole narodowe, wywijanie orła, jaki znak twój, orli dom, Aleksander Bąk

godło Polski herb państwowy orzeł symbole narodowe, wywijanie orła, jaki znak twój, orli dom, Aleksander Bąk


godło Polski herb państwowy orzeł symbole narodowe, wywijanie orła, jaki znak twój, orli dom, Aleksander Bąk

godło Polski herb państwowy orzeł symbole narodowe, wywijanie orła, jaki znak twój, orli dom, Aleksander Bąk

Skrótowe podsumowanie problemu użytkowania godła państwowego w przestrzeni publicznej. Pełna prezentacja wkrótce na: www.wiem-jak.com/cases--
Aleksander Bąk © 2013
Wizerunek Orła Białego na pieczęci majestatowej Przemysła II, 1295 r.
Trawestacja karykatury S. Wyspiańskiego — Bitwa pod Grunwaldem — J. Matejko

[P] 30.10.2013O „wywijaniu orła” w Warszawie


„Design narodowy” — panel dyskusyjny
Targi Wiedzy Graficznej 2013 „Future in Design”
27 października 2013, Warszawa
Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, ul. Stefana Czarnieckiego 51
Organizator: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)godło orzeł symbole państwowe identyfikacja wizualna rząd premier ministerstwo godło państwowe herb polski Orzeł Biały Aleksander BąkWydawałoby się, że wygląd godła państwowego jest oczywisty, jednak urzędowa praktyka stosowania jego wizerunku przypomina przysłowiowe „wywijanie orła”. Temat symboli wizerunkowych państwa polskiego omówiony zostanie 27 października (niedziela — godz. 11:00) w ramach otwartego panelu dyskusyjnego „Design Narodowy” na Targach Wiedzy Graficznej „Future in Design”, organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej w Warszawie. W panelu uczestniczyć będą m.in. Andrzej Heidrich — projektant polskiego godła państwowego, Tom Dorresteijn — Studio Dumbar (Holandia), Leszek Bielski — projektant, Janusz Sibora — historyk, badacz dziejów dyplomacji i protokołu dyplomatycznego, Piotr VaGla Waglowski — prawnik, Andrzej-Ludwik Włoszczyński — projektant oraz Aleksander Bąk.*
godło państwowe orzeł logo urząd ministerstwo premier prezydent administacja publiczna Aleksander Bąk
--
Zestawienie znaków urzędów administracji państwowej: Aleksander Bąk

Nowe godło państwowe?


Oficjalny znaczek delegacji państwowej RP
Wizyta zagraniczna w Korei Południowej
21-23 października 2013 r.godło orzeł symbole państwowe rząd RP prezydent RP minister gospodarkiZ informacji medialnej: Prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął w poniedziałek oficjalną wizytę w Korei Południowej. Główne tematy jego rozmów w Seulu to współpraca gospodarcza, inwestycje oraz sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Prezydentowi towarzyszą Małżonka Anna Komorowska, a także wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz około czterdziestu przedstawicieli polskiego biznesu.” *godło orzeł herb symbole narodowe wizerunek rządu prezydent RP minister gospodarki
Komentarz: W klapach marynarek i żakietów przedstawicieli polskiej delegacji państwowej pojawił się znaczek z wizerunkiem orła. Można by to uznać za chwalebny przykład wizerunkowego użycia polskiego symbolu narodoweo, podkreślającego ich tożsamość — gdyby nie małe „ale”… 

Dlaczego znaczek ma kształt zdecydowanie odbiegający od wzoru ustawowo przyjętego dla wizerunku godła państwowego RP? Tarcza herbu Rzeczypospolitej Polskiej jest zmodyfikowaną wersją tzw. tarczy francuskiej nowoczesnej. W znaczku delegacji polskiej zastosowano kształt heraldycznej tarczy wczesnogotyckiej, który używany jest w identyfikacji wizualnej administracji federalnej Szwajcarii. 


godło identyfikacja wizualna rządu Szwajcaria logo symbole państwowe


--
* prezydent.pl / PAP
mg.gov.pl
Foto: © Ministerstwo Gospodarki

[P] 23.10.2013Google a godło Polski


Hasło: „godło Polski”
Wyszukiwanie treści i obrazu
Przeglądarka: Google Chrome
Dane z 21 pażdziernika 2013 r.godło Polski godło państwowe herb Polski symbole Rzeczypospolita Polska Orzeł BiałyWyniki wyszukiwania hasła: „godło Polski”: W przypadku wyszukiwania treści algorytm Google wyświetla w wynikach uzupełnienia: sklep, cdr oraz krótka historia. Oznacza to, że polscy internauci poszukują przede wszystkim informacji o możliwości zakupu wizerunku godła państwowego, pozyskania użytkowego pliku elektronicznego w wersji wektorowej oraz źródeł informacji o jego historii. W przypadku wyszukiwania grafiki na pierwszych miejscach ukazywane są:
 • wzór godła państwowego z załącznika do ustawy o godle — Wikipedia;
 • wersja herbu polskiego opracowana w formacie wektorowym — Wikipedia;
 • edukacyjna kolorowanka dla dzieci — miastodzieci.pl;
 • odlew orła z mosiądzowanego aluminium — flagi24.pl;
 • haftowana naszywka — sklep.naszywki.com.pl;
 • godło kolorowanka z portalu „Włącz Polskę” dla dzieci uczących się za granicą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

--

[P] 21.10.2013Made by Black Eagle


„Made in Poland”
Kampania promocyjna Marki Polskiej
Ministerstwo Gospodarki RP
Wdrożenie: 14.10.2013 r.


godło orzeł logo Ministerstwo Gospodarki symbole narodowe czarny orzełgodło orzeł symbole państwowe Ministerstwo Gospodarki czarny orzeł promocja marki polskiejZ informacji na stronie ministerstwa: „Made in Poland” rusza w świat. — W ramach kampanii „Made in Poland“ będziemy zachęcać m.in. biznes z Czech, Niemiec, Ukrainy, Chin oraz Rosji do nawiązywania relacji handlowych z polskimi przedsiębiorcami — powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas inauguracji projektu. Konferencja odbyła się 14 października 2013 r. w MG. Wicepremier Piechociński podkreślił, że głównym celem kampanii „Made in Poland“ jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród zagranicznych inwestorów. — Chcemy akcentować naszą obecność na rynku czeskim, niemieckim, ukraińskim, chińskim i rosyjskim m.in. poprzez reklamę w prasie, internecie, outdoor, a także działania PR.” *godło orzeł marka polska made in Poland Ministerstwo Gospodarki czarny orzełKomentarz: Powtórzmy pytanie: — Czy jest prawdą, że pomocja polskiej gospodarki, podejmowana „pod czarnymi skrzydłami”, obliczona jest na wywołanie wśród potencjalnych kontrahentów przekonania, iż mają do czynienia z niemieckim przedstawicielstwem?

Skandalem jest — bo tylko tak już można nazwać — stosowanie karykatury wizerunku konstytucyjnego symbolu państwowego przez ministerstwo Rzeczypospolitej, nie tylko w kraju, ale na arenie międzynarodowej. Pomimo wielokrotnego wskazywania na jego ustawową niewłaściwość Ministerstwo Gospodarki RP sygnuje promocję polskiej gospodarki wizerunkiem czarnego orła. 

Proceder naruszania przez Ministerstwo Gospodarki ustawowego wizerunku godła trwa od 2 lat. Wedle kuriozalnej interpretacji urzędu „symbol orła w logotypie MG stanowi wierne odwzorowanie znaku orła z godła państwowego”. W maju 2012 roku, w reakcji na stawiane zarzuty, dokonano rozpaczliwej zamiany grafiki orła umieszczonego na winiecie strony internetowej ministerstwa. Jednakże w oficjalnych publikacjach, prezentacjach, na billboardach, plakatach, ulotkach i oraz innych formach komunikacji wizualnej, ministerstwo nadal używa inkryminowanego wizerunku czarnego orła.


--
* mg.gov.pl

[P] 20.10.2013Orzeł Biały znów zrobiony na szaro


Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wdrożenie: 2 października 2013 r.godło orzeł logo Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości portal Ministerstwo Sprawiedliwości symbole państwoweZ informacji na stronie ministerstwa: „Informujemy, że od dziś (2 października 2013 r.) Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło nowy portal — Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, za pomocą którego każdy będzie mógł zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi funkcjonowania polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Na portalu (pod adresem www.isws.ms.gov.pl) prezentowane są m.in. wybrane dobre praktyki wdrażane w wymiarze sprawiedliwości, wskaźniki, które pozwalają na szybkie, wizualne rankingowanie pracy sądów w poszczególnych obszarach apelacyjnych, a także dane umożliwiające porównanie działalności sądownictwa polskiego na tle innych krajów Unii Europejskiej.” *Komentarz: Kolejne ministerstwo, w ramach swoiście rozumianych dobrych praktyk, dokonuje przebarwienia kolorystyki orła. Niezrozumiała jest uporczywa rezygnacja z ustawowego prawa-przywileju stosowania wizerunku godła państwowego dla identyfikacji urzędów centralnych. Przypomnijmy: ustawowym wizerunkiem godła państwowego jest orzeł biały na czerwonym polu tarczy.


--
* ms.gov.pl

[P] 19.10.2013


Srutu-tutu — orzeł z drutu (3)


Wzory graficzne winiet dzienników urzędowych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
8 czerwca 2012 r.
Wdrożenie: 1 stycznia 2013 r.


godło państwowe orzeł dziennik urzędowy winiety rozporządzenie prezesa rady ministrówZ rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych: „Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzory graficzne winiet:
   1. Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
   3. dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej;
   4. dziennika urzędowego urzędu centralnego;
   5. wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej;
   6. wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów;
   7. wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego;
   8. wojewódzkiego dziennika urzędowego.
§ 2. Winiety dzienników urzędowych wymienionych w § 1 obejmują:
 1. nazwę dziennika urzędowego;
 2. wizerunek orła w koronie;
 3. oznaczenie miejsca i dnia ogłoszenia aktu prawnego;
 4. oznaczenie numeru pozycji aktu prawnego, określonego na podstawie kolejności ogłaszania aktów prawnych w danym roku kalendarzowym.” *Komentarz: Próba ujednolicenia wizerunku rządowej administracji — w małym, ale zawsze — zakresie graficznego wzoru winiet dzienników winna cieszyć, jako krok we właściwym kierunku. Cóż jednak, gdy nawet tak prosta rzecz, jak dopilnowanie odpowiedniego — pionowego — ustawienia orła stanowi problem. Nie wszystkim bowiem wiadomo, że wizerunek orła z wersji pieczętnej, nie jest symetryczny i „poziomowanie” górnych krawędzi skrzydeł skutkuje odchyleniem go od pionu.


Godło orzeł symbole państwowe winieta Dziennik Ustaw Rozporządzenie Prezesa Rady Ministró∑Ogłoszone w sierpniu 2012 roku rozporządzenie „pracuje” formalnie od stycznia tego roku. Okazuje się jednak, że dla niektórych jest to za krótki czas na wprowadzenie zmian. Anonsowane w kwietniu — pod hasłem „Srutu-tutu — orzeł z drutu” — przykłady radosnej twórczości urzędów centralnych w stosowaniu wizerunku orła, trwają do dziś. Z czystym sumieniem ujawnić można zatem sygnujące się „tym-czymś” podmioty.


Godło orzeł winieta dzienik urzędowy MON Ministerstwo Obrony Narodowejgodło orzeł dziennik urzędowy MON Ministerstwo Obrony Narodowej winietaGodło orzeł dziennik urzędowy winieta Ministerstwo Pracy i Polityki SocjalnejGodło orzeł dziennik urzędowy winieta Ministerstwo Pracy i Polityki SocjalnejGodło orzeł dziennik urzędowy winieta Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki MorskiejGodło orzeł dziennik urzędowy winieta Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki MorskiejGodło orzeł dziennik urzędowy winieta Urząd Patentowy RPGodło orzeł dziennik urzędowy winieta Urząd Patentowy RP


--
* Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 8.06.2012 r. poz. 639
Dzienik Urzędowy MON, Warszawa, 17.10.2013 r. poz. 267
Dziennik Urzędowy MPiPS, Warszawa, 4.10.2013 r. poz. 32
Dziennik Urzędowy MTBiGM, Warszawa, 10.10.2013 r. poz 66
Dziennik Urzędowy UPRP, Warszawa, 25.06.2013 r. poz. 1

[P] 17.10.2013— … przepraszam, ja w sprawie Orła


Wizerunek symboli narodowych
Inicjatywy obywatelskie
Aleksander Bąk
2008-2013godło Orzeł Biały herb Polski symbole narodowe kokarda narodowa Aleksander BąkChronologiczny przegląd indywidualnych działań dotyczących symboli państwowych:


2008 
 • Projekt stylizacji godła państwowego — ujednolicenie tożsamości wizualnej rządu RP — konkurs na logo MSWiA — adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (sierpień 2008).
 • Wywijanie orła — orzeł jaki jest nie każdy minister widzi — artykuł na temat tożsamości wizualnej rządu RP (wrzesień 2008).*
2009
 • Wniosek o umieszczenie wizerunku głównego godła państwowego — herbu RP — na oficjalnej stronie prezydent.pl — adresat: Kancelaria Prezydenta RP (sierpień 2009).
 • Standaryzacja wizerunku godła i herbu państwowego — projekt użytkowy dla potrzeb administracji rządowej — adresat: Prezydent RP, Premier RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP (listopad 2009).
2010
 • Projekt stylizacji godła państwowego — znak graficzny Sejmu RP — konkurs na logo Sejmu RP — adresat: Kancelaria Sejmu RP (marzec 2010).
 • Petycja w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego — adresat: Senat RP (czerwiec 2010).**
2011
 • JakiZnakTwoj.pl — witryna internetowa z omówieniem symboli narodowych oraz ich stosowania w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji państwowej (czerwiec 2011).
 • Twoje pytanie do Prezydenta: Jaki znak Twój? — obrazowe pytanie zadane na prezydenckim portalu na YouTube z prezentacją wizerunków herbu i godła państwowego niezgodnych z ustawą o godle — adresat: Prezydent RP (czerwiec 2011).
 • Stop wywijaniu orła! — inicjatywa monitoringu wizerunku godła na tablicach urzędowych (czerwiec 2011).***
 • Wniosek o wyjaśnienie stosowania przez ambasadę RP wizerunku czarnego orła, niezgodnego z załącznikiem do ustawy o godle — adresat: ambasada RP w Buenos Aires (październik 2011).
 • Odmowa udziału w konkursie na logo Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta RP i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP — uzasadnienie: brak uprzedniego uporządkowania tożsamości wizualnej państwa — adresat: Gabinet Prezydenta RP (listopad 2011).
 • Kokarda Narodowa — wzór użytkowy weksylium z właściwym heraldycznie układem barw — adresat: Prezydent RP, Premier RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP (listopad 2011).
2011/2013
 • JakiZnakTwoj.pl/Aktualności — monitoring użytkowania wizerunku symboli państwowych w przestrzeni publicznej.
 • Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wizerunku godła używanego przez urzędy administracji publicznej na winietach oficjalnych stron internetowych — adresaci: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP, Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komenda Główna Policji RP, Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 
 • Mównica Prezydenta RP — pismo w sprawie wizerunku herbu państwowego na mównicy prezydenckiej, używanej w czasie oficjalnych wystąpień Głowy Państwa — adresat: Kancelaria Prezydenta RP (lipiec 2013).

--
* Wywijanie orłaPamięć żywa


Akcja „Flaga na Wembley”
Mecz Polska-Anglia, Wembley
15 pażdziernika 2013 r.
Autor: Hurricane of Heartsgodło barwy narodowe polska flaga szachownica Wembley Polska Anglia
Z informacji prasowej: „Aby dodać naszym piłkarzom otuchy i zagrzać ich do boju, organizacja Hurricane of Hearts przygotowała inicjatywę, do której będą mogli przyłączyć się widzowie. Będzie ona polegać na rozwinięciu w trakcie meczu flagi z nadrukiem biało-czerwonej szachownicy. Ten znak znajdujący się na samolotach polskich dywizjonów lotniczych walczących w Bitwie o Anglię w 1940 roku, to dla nas dziś przede wszystkim symbol bliskości, przyjaźni Polski i Wielkiej Brytanii sprzed lat, który warto przypomnieć.” *


Ze strony internetowej Hurricane of Hearts: „HoH to organizacja charytatywna, której celem jest zbieranie pieniędzy na wyposażenie szpitalne, ratujące zdrowie i życie dzieci. […] 
Nazwa „Hurricane of Hearts” ma swoje żródło w nazwie brytyjskich myśliwców Hawker Hurricane, które były używane przez polskich lotników podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej w 1940 roku.[…]” **Komentarz: Gratulacje dla przykładowej akcji obywatelskiej i konsekwencji w działaniu — prywatna inicjatywa przetrwała wszelkie trudności i po półrocznej pracy jej efekt mogły oglądać miliony. 


--
Flaga na Wembley
* www.mojawyspa.cu.uk
** hurricaneofhearts.com
polandenglandtogether.co.uk
Foto: © tvp.pl

[P] 16.10.2013Ars heraldica — czyli „sztuczka” heraldyka (cz. 2)


Herb gminy Laszki
Autor: [€#⁋]
Wdrożenie: 2000


herb Laszki projekt orzeł heraldyka godło
Przepis na nowy herb w 7 krokach: 
   1. Z herbu Rossosza pobrać wizerunek orła. 
   2. Z herbu Horodyszcza wyciąć wizerunek snopków. 
   3. Dokonać transformacji orła w jastrzębia — sylwetkę zmniejszyć i spłaszczyć. 
   4. Ze snopków usunąć sierp, odwrócić je lustrzanie i powiększyć. 
   5. Osadzić jastrzębia na snopkach. 
   6. Nadać jastrzębiowi i snopkom naturalną barwę.
   7. Całość wstawić w autorską tarczę herbową.

--
Przedstawienia herbów miast: Rossosz, Horodyszcze — Miasta Polskie w Tysiącleciu, T I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965
Wizerunek herbu Gminy Laszki — Uchwała Nr X/57/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Laszki

[P] 12.10.2013!Przypomnienie!


Mównica Prezydenta RP
Wdrożenie: 23 grudnia 2005
godło herb państwowy Orzeł Biały mównica prezydent RP Komorowski Święto Wojska PolskiegoDokładnie za miesiąc — 11 listopada — odbędą się kolejne państwowe uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie okazja do sprawdzenia, czy odpowiednie służby wykorzystały czas od sierpniowego święta na poprawienie krzywo zawieszonego herbu państwowego na mównicy prezydenckiej. Wbrew lipcowym zapewnieniom Kancelarii Prezydenta o niepotwierdzeniu się niewłaściwego zawieszenia herbu,* stan ten trwa niezmiennie od… 2005 roku (!). 


--
Obchody Dnia Wojska Polskiego — 15 sierpnia 2013 r. — Warszawa
Foto: © KPRM 2013
www.premier.gov.pl
Pismo Kancelarii Prezydenta z 31 lipca 2013 r.

[P] 11.10.2013Proud To Be Polish


76th annual Pulaski Day Parade
October 6, 2013
Fifth Avenue, New York City, USA


Pułaski Parada Dzień Pułaskiego Pulaski Day Parade New York

Parada DNia Pułaskiego Pulaski Day Parade New York Polonia America White EaglePod hasłem „Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie” przez 5 Aleję w Nowym Jorku przeszła 76 Polska Parada Pułaskiego. Komentarz: Informacji o paradzie Pułaskiego na stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych w USA nie ma. Ambasadora ani konsula Rzeczypospolitej Polskiej na paradzie też nie było…


--
pulaskiparade.org
Zdjęcia: © polonia.net / Salon Nowojorski / Flickr

[P] 07.10.2013Ars heraldica — czyli „sztuczka” heraldyka (cz. 1)


Herb gminy Kcynia
Autor: [€#⁋]
Wdrożenie: 2001


godło orzeł herb Kcynia Centrum Heraldyki PolskiejFormuła magiczna nowego orła na herb czyniąca: 

„Aby uczynić wizerunek orła w herbie miasta weźmij z różnych orłów jedną głowę z szyją, tułów i dwa skrzydła, dwa odnóża, pięć piór z ogona i koronę. Następnie weź wizerunek burmistrza tegoż miasta, a naznaczywszy 12 kółek na jego czole, palcem środkowym w lewo kręconych, wymów zaklęcie:

Kuku na muniu, mumu na kuma,
niech tu się woda zrobi z rozuma.

Drutem do wełny nr 375 wywierć dziurę w czole na obrazie burmistrza. Utocz zeń 1,5 kwarty wody do kociołka wstawionego na żywy ogień. 

Gdy woda wrzeć zacznie wrzuć kolejno części orła — najsampierw głowę z szyją, zaczem tułów i skrzydła, poczem łapy i pięć piór z ogona, a na ostatek złotą koronę. 

Zamieszaj dziewięć razy w lewo wypowiadając zaklęcie: 

Z ćwiartek ptaków, z mózgu wody,
niech się stanie orzeł młody.

Nakryj kociołek pokrywą i powtarzając po sześciokroć:

Każdy orze jak może!

obróć się trzykrotnie wokół w prawo i spluń raz za siebie przez lewe ramię.

Otwórz kociołek i za pomocą sita uplecionego z włosów z pleców kapitana Jacka Sparrow'a wydobądź z wrzątku gotowego orła. Zawrzyj go czem prędzej w przygotowanej tarczy, aby nie zmienił uczynionej postaci. Na koniec wlej wodę, póki gorąca, w przygotowane dokumenta.

Ostrzeżenie: ubocznym efektem źle wypowiedzianej formuły zaklęcia lub splunięcia w niewłaściwą stronę bywa nieprzewidziana deformacja wizerunku orła — na przykład małpie ogony przydane mu w nietypowych miejscach.”


godło Kcynia herb Orzeł Biały Centrum Heraldyki Polskiej


--
Przedstawienia orłów z herbów miast: Stawiszyn, Wiżajny, Kcynia — Miasta Polskie w Tysiącleciu, T I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965
Wizerunek herbu Gminy Kcynia — Uchwała Nr XXII/235/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2001 r.

[P] 05.10.2013Hej Orle Biały!


Hymn bojowy Armii Polskiej
Inicjatywy obywatelskie
Słowa i muzyka: Ignacy J. Paderewski
1917


hymn Orle Biały godło orzeł herb Paderewski Armia Polska 1917Hej, Orle Biały pierzchły dziejów mroki, 
Leć dziś wspaniały hen, na lot wysoki, 
Nad pola chwały, nad niebios obłoki, 
Ponad świat cały, wielki i szeroki.

Hej, Orle Biały ongi tak zraniony, 
Zbyt długo brzmiały pogrzebowe dzwony.
Rozpaczne szały i żałosne tony,
Rozpaczne szały i żałosne tony, 
Wiedź nas na śmiały czyn nieustraszony.

Hej na bój! Na bój! Gdzie wolności zorza. 
Hej na bój! Na bój za polski brzeg morza. 
Za Polskę wolną od tyrańskich tronów. 
Za Polskę dawną Piastów, Jagiellonów.

Hej na bój! Na bój! Taka wola Boża. 
Hej na bój! Na bój! Za Gdańsk i brzeg morza. 
Za ziemię całą, tę rodzoną naszą. 
Za wolność wszystkich, za naszą i waszą!
Hej na bój! Hej na bój! Na bój, na bój, na bój, na bój! Na bój!


--
Wydawnictwo Nut "Echo z Ziemi Rodzinnej"
Thaddeus Wronski, New York © 1918
Materiał archiwalny © Biblioteka Narodowa

[P] 03.10.2013Orzeł „cywil” w MON


Ministerstwo Obrony Narodowej
Nowa strona internetowa
Wdrożenie: 11 września 2013 r.Godło Orzeł Biały Symbole Narodowe Ministerstwo Obrony Narodowej nowa strona internetowaZ informacji na stronie internetowej MON: „Portal internetowy Ministerstwa Obrony Narodowej prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką obronną i bezpieczeństwem. Znajdziecie na nim Państwo informacje o pracach kierownictwa ministerstwa oraz, o tym co dzieje się w Siłach Zbrojnych RP. Informacje przekazujemy na bieżąco, przez 7 dni tygodniu.”Komentarz: Zastąpienie przez „administracyjne” godło państwowe dotychczasowego „wojskowego” symbolu MON, może z jednej strony świadczyć o próbie wdrożenia ujednoliconego wizerunku rządowego, a z drugiej o podkreśleniu konstytucyjnie zagwarantowanej „cywilnej i demokratycznej kontroli” nad Siłami Zbrojnymi RP. Nie zmienia to jednak faktu, że stosowany „linearny” wzór godła nadal ujawnia swoje mankamenty użytkowe. Dodać też należy, że ustawowym wzorem najwyższego godła państwowego jest wizerunek herbu Rzeczypospolitej Polskiej.


Godło państwowe Orzeł Biały Herb Polski logo MON


--

[P] 01.10.2013 r.


Orzeł w sejfie


Narodowy Bank Polski
Nowa identyfikacja wizualna
Autor: INNO Projekt / NP Design
Projekt konkursowy wybrany 30 października 2012 r.
Wdrożenie: 1 września 2013 r.nowe logo NBP Narodowy Bank Polski orzeł godło identyfikacja wizualna, corporate identity, INNO Projekt, NP Design
Komentarz: Wygląda na to, że wizerunek orła nie wróci na strony Narodowego Banku Polskiego. Jeśli wynika to z poglądu „podzielanego przez cały rząd, że do godła państwowego powinno podchodzić się z najwyższym szacunkiem, chroniąc je także przed nadużywaniem”* to faktycznie najlepszym miejscem chronionym dla orła w banku jest sejf.


--
www.nbp.pl
* wypowiedź ministra kulury i dziedzictwa narodowego z 1 lutego 2013 r.

[P] 18.09.2013 r.„Republikamerykański” bielik ukoronowany


TV Republika
Telewizja Niezależna S.A.
2 września 2013 r.


Godło Orzeł Biały korona Telewizja Republika Karta Klubu symbole narodowe orzeł bielik
Ze strony internetowej TV Republika: „Pakiet sympatyka TV Republika. W ekskluzywnym, limitowanym zestawie znajdzie się nie tylko Karta Klubu Telewizji Republika, upoważniająca do odbioru telewizji przez 12 miesięcy ale także cały komplet naszych oryginalnych gadgetów![…]” *Komentarz: Po 4 miesiącach od startu Telewizja Republika zmieniła wizerunek „republikańskiego” orła, widniejący na Karcie Klubowej. Jeśli majowy komentarz dotarł do właściwych oczu/uszu, wygląda na to, że sugestia posługiwania sie heraldycznym wizerunkiem polskiego symbolu została nie do końca właściwie zrozumiana. Wyjaśnijmy więc ponownie — „faunistyczne” obrazowanie sfery symbolicznej jest błędem, a „photoshopowe” przydanie bielikowi amerykańskiemu korony wygląda niestety komicznie. Właściwe posługiwanie się symbolem Res Publica Polona, czyli Rzeczypospolitej Polskiej — jakim jest „Orzeł Biały” — dokonywane winno być z użyciem formy graficznej stylizacji. TV Republika naprawdę jest tego warta.


--
© Telewizja Republika

[P] 16.09.2013Herb Rzeczypospolitej Polskiej AD 1998


Akt nadania statusu powiatu
Rada Ministrów RP
23 listopada 1998 r.


Godło orzeł herb Polski akt nadania statusu powiatu Rada Ministrów RP 1998

Z aktu nadania: „Dla poświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska przyznała, począwszy od 1 stycznia 1999 r. wspólnocie samorządowej i władzom […] Akt niniejszy w dniu 23 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono […]
 
Pieczęć Rady Ministrów — Dr Aleksander Proksa, Sekretarz Rady Ministrów (podpis nieczytelny)

W dziewiątym roku odzyskanej suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej
Gdy Prezesem Rady Ministrów był Jerzy Buzek
Prezydentem RP Aleksander Kwaśniewski
Marszałkiem Sejmu Maciej Płażyński
Marszałkiem Senatu Alicja Grześkowiak
Wicepremierem i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Tomaszewski
Wicepremierem i Ministrem Finansów Leszek Balcerowicz
Pełnomocnikiem Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa Michał Kulesza”Komentarz: W rzeczy samej — kuriozum. Mimo upływu lat warto takie przykłady pokazywać, gdyż stanową dowód braku odpowiedzialności za wizerunek symboli narodowych na najwyższych szczeblach administracji państwowej.

Dla porównania akt nadania ziemi dla osadników wojskowych, wystawiony przez przedwojenny Powiatowy Komitet Nadawczy w 1926 roku.


Godło orzeł herb państwowy akt nadawczy ziemi osadnicy wojskowi 1926 rok


--
© Urząd Miasta Świnoujście — www.swinoujscie.pl
© Starostwo powiatowe w Szamotułach — www.powiat-szamotuly.pl
© Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich — www.osadnicy.org

[P] 12.09.2013Brutal but sexy…


„Kunsthalle Wien” — Wiedeń, Austria
Identyfikacja wizualna
Autor: Boy Vereecken
Wdrożenie: 21 marca 2013 r.


Godło Orzeł logo Kunsthalle Wien Boy Vereecken herb województwo mazowieckie opolskie plagiat kradzieżZ notki prasowej: „Brutalna, ale seksowna — tak dyrektor Kunsthalle Wien, Nicolaus Schafhausen, określił koncepcję nowego wizerunku wiedeńskiej galerii sztuki wspólczesnej — nowe CI odpowiada ściśle temu, co będzie się działo w Kunsthalle w ciągu najbliższych kilku lat: kreowanie stylu, dyskursywność, prowokacja, ale również — i to jest dla mnie bardzo ważne — dużo autoironii i zabawy.

Nowy corporate design Kunsthalle Wien zaprojektował belgijski projektant Boy Vereecken. Koncepcja łączy dwa bardzo różne elementy związane z miastem: graficzny wzór estetycznego stylu „Wiener Werkstätte” oraz wizerunek orła z herbu federalnej stolicy Austrii. Nowe logo Kunsthalle Wien łączy graficzno-treściowe założenie z ironiczno-zabawną realizacją, a tym samym wystawia rachunek instytucji, która sama siebie kwestionuje, eksperymentuje i zmienia.” *


godło orzeł herb logo Kunsthalle Wien herb województwo mazowieckie opolskie Boy Vereecken kradzież
godło orzeł Kunsthalle Wien Adler Corporate identity Boy Vereecken herb województwo mazowieckie opolskie plagiat kradzież

godło herb Kunsthalle WIen herb województwo mazowieckie plagiat kradzież Boy Vereecken

godło orzeł Kunsthalle Wien Austellung Viennese Salon Art Basel herb województwo opolskie mazowieckie plagiat kradzież Boy Vereecken

Godlo Orzeł Kunsthalle Wien Corporate identity logo Pinterest Boy VereeckenKomentarz: Brutalnie powiedziawszy prawdziwą autoironią byłoby stworzenie dla galerii sztuki współczesnej w Wiedniu znaku, który prowokacyjnie łączyłby wizerunek orła III Rzeszy z monogramem „Wiener Werkstätte”. Adolf Hitler był przecież nie tylko Austriakiem, ale i malarzem. Echt brutalsexy-und-bunt Logo… — nicht wahr?**

godło orzeł Adler Kunsthalle Wien logo Wiener Werkstätte

Odnieść można wrażenie, że cały ów „brutalizm” kreowania stylu, prowokacji i zabawy w wizerunku wiedeńskiej galerii polega raczej na zwyczajnym naruszeniu cudzej własności intelektualnej. Boy Verleecken, autor „żywego CI” Kunsthalle Wien, w ramach swojej „seksownej” idei, zamiast jednego, stałego znaku graficznego, użył różnego rodzaju orlich wizerunków — w tym m.in. herbów województwa mazowieckiego i opolskiego. 


godło orzeł herb województwo mazowieckie opolskie Kunsthalle Wien Adler Boy Vereecken


Wygląda na to, że w błędnym przekonaniu belgijskiego artysty herby polskich jednostek samorządowych, a w szczególności ich integralna postać graficzna, nie podlegają ochronie prawnej. Może być to jednak pomyłka kosztowna finansowo, a już na pewno wizerunkowo.


--
* Kunsthalle Wien — Pressetex: Adler spielt mit Wiener WerkstätteDas neue Corporate Design der Kunsthalle Wien
www.kunsthallewien.at
Zdjęcia: © 2013 Kunsthalle Wien — facebook.com/kunsthallewien
Wystawa „Salon der Angst”
Viennese Salon — Art Basel 2013 — wallpaper © Boy Vereecken
** bunt (niem.) — wielobarwny

[P] 09.09.2013Orzeł Biały za… 53 136 000 zł


Orzeł Biały S.A.
Znak towarowy
Umowa znacząca na przeniesienie majątkowych praw autorskich
26 lipca 2013 r.logo Orzeł Biały SA spółka GPW Piekary Śląskie cena znak graficzny aport do spółki wartość intelektualna
Z raportu spółki: „W dniu 26.07.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Helidor uchwaliło zgodę na zawarcie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do znaku towarowego „Orzeł Biały” pomiędzy Helidor, a spółką IP Lead Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Tego samego dnia zawarto umowę przeniesienia praw autorskich do znaku towarowego „Orzeł Biały” pomiędzy IP Lead Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna a Helidor, na podstawie której spółka IP Lead Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna przeniosła na rzecz Helidor majątkowe prawa autorskie do znaku towarowego „Orzeł Biały” w zamian za wynagrodzenie w wysokości netto 43.200.000,00 zł, tj. brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług według właściwej stawki) 53.136.000,00 zł.” *Komentarz: Wartość estetyczna znaku zdecydowanie nie nadąża za jego wartością księgową. Pomijając kwestie kreatywności w projektowaniu i księgowości, autor znaku powinien się cieszyć, gdyż zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
 • W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.**


--
* Raport nr 17/2013
www.orzel-bialy.com.pl
** Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631)

[P] 08.09.2013No es Alemania? Carràmba! Che sorpresa…Ministerstwo Gospodarki RP
Dzień Hiszpański
Program
30 września 2013 r.


Godło Orzeł Biały logo Ministerstwo Gospodarki Dzień HiszpańskiZ informacji na stronie ministerstwa: „Zapraszamy na „Dzień Hiszpański” w MG. Prezentacja atutów gospodarczych Polski i Hiszpanii, możliwości współpracy w ramach infrastruktury, odnawialnych źródeł energii i turystyki to główne tematy Dnia Hiszpańskiego w Ministerstwie Gospodarki (MG). Wydarzenie z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i przedstawiciela ministra gospodarki i konkurencyjności Hiszpanii odbędzie się  30 września 2013 r. w MG.” *


Godło Orzeł Biały Ministerstwo Gospodarki Dzień Hiszpański ProgramKomentarz: Ministerstwo Gospodarki nadal z uporem sygnuje swoje działania wizerunkiem czarnego orła. W kontekście konsekwentnego działania wizerunkowego wydaje się być uzasadnionym zadanie w interesie społecznym pytania: 
 • Czy jest prawdą, że pomocja polskiej gospodarki, podejmowana „pod czarnymi skrzydłami”, obliczona jest na wywołanie wśród potencjalnych kontrahentów przekonania, iż mają do czynienia z niemieckim ministerstwem?


--
www.mg.gov.pl

[P] 08.09.2013„Polski Duch” na polski kryzys


Superbohater „Polski Duch”
Komiks
Autorzy: NN
Wdrożenie: październik 2013


Godło Orzeł Biały Polski Duch komiksZ opisu postaci: „Karol to typowy sfrustrowany inteligent przed trzydziestką. Mieszka z rodzicami, ma beznadziejną pracę i w ogóle ciężko mu żyć w jego ukochanym, aczkolwiek do szpiku kości absurdalnym kraju. Kiedy wydaje się, że w jego życiu nic już się nie zmieni, zostaje wciągnięty w kryminalną intrygę na wielką skalę. Byłoby to jeszcze do przyjęcia, gdyby nie pojawiający się gdzieś w oddali cień niezwykłej postaci, którą z Karolem łączy nadzwyczajna więź…” *Komentarz: Na nic zapewnienia premiera, że kryzys mija, choć zdaniem prezesa rady ministrów wcale go u nas nie było. Jedynym lekiem na całe zło i wszelakiej maści absurdy polskiej rzeczywistości może być tylko superbohater — kolejny — tym razem jest nim „Polski Duch”. Czy „Biały Orzeł” powinien obawiać się konkurencji? Raczej nie, bo jednego można być pewnym — polskich problemów starczy na niejednego herosa.


--
* Polski Duch © polskiduchkomiks.blogspot.com
facebook.com/PolskiDuchKomiks

[P] 04.09.2013Na urzędnicze oko orzeł jest OK…


Mównica Prezydenta RP
Święto Wojska Polskiego
Warszawa
15 sierpnia 2013 r.Godło Orzeł Biały mównica prezydenta RP Komorowski 15 sierpnia 2013 Święto Wojska PolskiegoZ pisma do Szefa Kancelarii Prezydenta RP z dn 15.07.2013 r.: „Pozwalam sobie skierować do Pana informację, dotyczącą kwestii wizerunkowej, związanej z publicznymi wystąpieniami Pana Prezydenta. 

Przy okazji obchodów świąt narodowych Głowa Państwa wygłasza przemówienia z wykorzystaniem mównicy. Użytkowana od grudnia 2005 roku mównica prezydencka zawiera na froncie herb państwowy. Niestety widniejący na niej wizerunek herbu jest krzywo zawieszony. Uważam za słuszne zainteresowanie odpowiednich służb zajmujących się przygotowaniem oprawy państwowych uroczystości tą kwestią, celem zadbania o właściwy wygląd miejsca wystąpień Prezydenta RP. 

Według mojej najlepszej wiedzy, w czasie uroczystości 3 Majowych, użytkowana mównica nadal posiadała wskazaną wadę. Do obchodów kolejnego państwowego święta — Dnia Wojska Polskiego — pozostał miesiąc. Wydaje się, że jest to wystarczający czas, aby podjąć odpowiednie działania.”Z odpowiedzi Kancelarii Prezydenta RP z dn. 31.07.2013 r.: „[…] Odnosząc sie do poruszonej kwestii pragniemy wyjaśnić, że Prezydent RP korzysta z wielu mównic z wizerunkiem godła państwowego. Zapewniamy, że Kancelaria Prezydenta RP z najwyższą starannością przygotowuje uroczystości z udziałem Głowy Państwa. Chcielibyśmy jednocześnie nadmienić, że posiadana przez Biuro Prasowe Kancelarii dokumentacja fotograficzna i filmowa wystąpień Prezydenta RP — także wskazanego w liście wystąpienia, które miało miejsce podczas tegorocznego Święta Narodowego 3 Maja — nie potwierdza Pana zarzutów dotyczących nieprawidłowego umieszczenia godła państwowego na mównicy”.


godło herb państwowy Orzeł Biały mównica prezydent RP Komorowski Święto Wojska Polskiego


Komentarz: Zawarta w piśmie uwaga (nie zarzuty, bo piszący nie jest prokuratorem) była jedna: herb na mównicy jest krzywo zawieszony. Wygląda na to, że zbyt duża ilość mównic nie pozwala zweryfikować stanu tej wskazanej — szczególnie gdy oceny dokonuje się zza biurka — a wartość dokumentacji fotograficznej, będącej w dyspozycji Kancelarii Prezydenta, wyraźnie przegrywa z dokumentacją Kancelarii Premiera. Jeśli jednak właściwy urzędnik dokona osobiście badania organoleptycznego mównicy to jest szansa, że do 11 listopada uda się herb wyprostować. Czego Polsce, Prezydentowi i sobie życzę…


--
Obchody Dnia Wojska Polskiego — 15 sierpnia 2013 r. — Warszawa
Foto: © KPRM 2013
www.premier.gov.pl


Orli lot czerwonej rewolucji


„Goniec Czerwony” N° 8
Polska Socjalistyczna Republika Rad
PolRewKom, Białystok
15 sierpnia 1920 r.Cud nad Wisłą Wojna polsko-bolszewicka 15 sierpnia 1920 PolRewKom Goniec CzerwonyZ artykułu: „Polska proletariacka a rewolucja europejska. «Polska jest przedmurzem Europy», «Polska jest ostatnim szańcem przeciw bolszewizmowi» — twierdzili Piłsudski i Daszyński. Mieli słuszność. Zaprzedana władcom kapitału, zamieniona na koszary i kaźnie, «najjaśniejsza Rzeczpospolita» jaśniepańska miała być i była ostoją kontrrewolucji europejskiej. Polska robotnicza jest placówką ważną międzynarodowego proletariatu rewolucyjnego — powiadamy my. Na ziemi polskiej rozgrywa się obecnie jeden z najważniejszych aktów wielkiego dramatu dziejowego, tu zapadnie decyzja, czy orli lot rewolucji niepowstrzymanym pędem pójdzie dalej, czy rewolucja ogarnie niezwłocznie całą Europę, czy też nastanie okres zastoju, kontrrewolucji i barbarzyństwa. […]” *


--
* „Goniec Czerwony” — organ prasowy Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski © Podlaska Biblioteka Cyfrowa
„Narody całego świata witają czerwoną armię pracy”, plakat propagandowy Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej 1919 © Uniwersytet Technologiczny Nanyang

[P] 14.08.2013 r.Okładka „na 3róję”


Bronisław Komorowski — Prezydent RP
„Trzy lata prezydentury”
Kancelaria Prezydenta RP
Publikacja okazjonalna
6 sierpnia 2013 r.


godło orzeł herb Polski prezydent Komorowski symbole państwoweZ informacji na stronie prezydent.pl: „6 sierpnia 2013 r. mijają trzy lata od złożenia przez Bronisława Komorowskiego wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi i objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kancelaria Prezydenta przygotowała publikację, która zawiera podstawowe informacje dotyczące aktywności Prezydenta RP w tym okresie >>>
 
Układ treści odzwierciedla najważniejsze, zdefiniowane przez Konstytucję RP, zadania i powinności Prezydenta RP.
 
Z mocy ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.”Komentarz: Ktoś powie — to drobiazg — ale wydaje się, że Strażnik Konstytucji, wydając publikację z okazji trzechlecia pełnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, winien stosować właściwy, ustawowy wzór najwyższego godła narodowego — herbu państwowego „Orzeł Biały” — czyli wizerunek białego orła na czerwonym polu tarczy. Podobnie rzecz tyczy się witryny internetowej prezydent.pl.


--
www.prezydent.pl

[P] 9.08.2013 r.Dawnych „Orłów” czar


„Orzełek sportowy”
Stroje reprezentacji Polski
Okres 1918-1939godło orzełek sportowy lata międzywojenne Kłosowicz Szamota Kusociński

godło orzeł reprezentacja orzełek sportowy polskie symbole narodowe

godło orzeł reprezentacja orzełek sportowy polskie symbole narodowe--
Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego © nac.gov.pl
od lewej: Stanisław Kłosowicz — kolarz (1932), Henryk Szamota — kolarz (1935), Janusz Kusociński — lekkoatleta (1932)
Reprezentacja Polski na Pikarski Puchar Europy Środkowej (1929)
Reprezentacja Polski (1924)


[P] 09.08.2013 r.A co Państwu do tego?


Symbole państwowe w przestrzeni publicznej
Prawo, praktyka, argumentacjaGodło Tablica urzędowa wzór Dekret 1955 Orzeł Biały herb państwowyZ zapisów ustawy: „Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem nazwy tego podmiotu.

Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędowa tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło czerwone, a litery napisu białe.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary urzędowych tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposób ich umieszczania na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, biorąc pod uwagę czytelność i estetykę tablic oraz funkcjonalność ich umieszczania.

Akty prawne wydane w celu wykonania dekretu, o którym mowa w art. 3, zachowują moc do czasu wydania rozporządzeń wymaganych przez ustawę, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” 1


Godło Tablica urzędowa Orzeł herb państwowy symbole narodoweKomentarz: Od sławnego raportu NIK z kwietnia 2005 roku, w którym negatywnie oceniono sposób używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej, minęło ponad 8 lat. We wnioskach uznano za niezbędne jednoznaczne uregulowanie kwestii użytkowania oraz wizerunku symboli narodowych na poziomie ustawowym. Zdaniem NIK organem odpowiedzialnym za podjęcie takiej inicjatywy winien być Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu jako organowi administracji publicznej winna być przypisana odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem ustawy o godle. Co działo się przez kolejne lata?

Tablice urzędowe nie doczekały się właściwego rozporządzenia i obowiązującym jest nadal wzór z załącznika do dekretu z 1955 roku — wymagający wprowadzenia wizerunku aktualnego herbu — zgodnie z nowelizacją ustawy o godle z 2005 roku.

Brak jest także precyzyjnych regulacji dotyczących zasad stosowania głównego symbolu państwowego przez jednostki administracji państwowej. Dla potrzeb identyfikacji używany jest na zmianę raz herb państwowy, raz samo godło. Dodatkowo, brak graficznych standardów stosowania herbu i godła, sprzyja nieuporządkowanej, a przez to nieprofesjonalnej i nielicującej z powagą instytucji państwowych, komunikacji wizualnej. Zarówno herb jak i godło, umieszczane są w przeróżnych konfiguracjach, w różnej kolorystyce, na różnorodnych tłach. Nie są stosowane pola ochronne, a dodatkowo widoczny jest brak jest spójnej typografii.

W codziennej praktyce — szczególnie w korespondencji — urzędy stosują lineraną wersję godła, bazującą na wizerunku przygotowanym dla pieczęci państwowych. Ponieważ brak jest wektorowej wersji elektronicznej, użytkowany jest najczęściej skan wzoru pieczętnego uzupełniony przypadkowym liternictwem. Dla tzw. potrzeb „promocyjnych” — w postaci znaków patronackich — urzędy stosują nieautoryzowane wersje godła powstałe przez „przetworzenie” barwnego wzoru ustawowego do formatu wektorowego. Wyraźne jest nie tylko nieprzywiązywanie wagi do formalnego statusu tych wizerunków, ale także ewidentny brak wyczucia estetycznego.


godło orzeł logo minsterstwo MEN symbole państwowe


Równolegle nastąpiła „ucieczka” od symbolu państwowego użytkowanego w przestrzeni mediów elektronicznych — szczególnie na oficjalnych witrynach internetowych. Jako pierwsze zastosowało logo zamiast herbu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2004 roku — zmieniając je w 2011 — oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2005 roku. Kolejnymi były ministerstwa Środowiska, Sportu i Turystyki oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które także zmieniły swój znak dwukrotnie w ciągu ostatnich lat. W 2011 roku zamiany godła na logo dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Finansów.


logo ministerstwo symbole państwowe identyfikacja wizualna rząd


W 2011 roku „artystycznie przetworzoną” stylizację godła, autorstwa agencji Mamastudio — w postaci czarnego „logorła” — zafundowało sobie Ministerstwo Gospodarki, w ekwilibrystyczny sposób uzasadniając później jego wierność z ustawowym wizerunkiem godła państwowego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w poufnym trybie konkursowym wybrało linearny wizerunek orła, autorstwa Jerzego Janiszewskiego, po zleceniu mu wcześniej projektu logo Polskiej Prezydencji. Nowo powstałe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wymieniało wizerunek orła na swojej stronie 3 krotnie na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy — co raz to na gorsze — poczynając od zzielenialej wersji „logorła”, ukradzionego Ministerstwu Gospodarki.


godło orzeł ministerstwo logo symbole państwowe
W 2008 roku podjęto poszukiwania znaku Służby Więziennej, który „winien być graficznym odzwierciedleniem miejsca, roli i zadań wypełnianych przez ten organ wykonawczy wymiaru sprawiedliwości. Poprzez swą prostotę, syntezę symboli, odwołań do cytatów pojęciowych winien powodować możliwość utożsamiania go ze Służbą Więzienną, wyrażać jej charakter i znaczenie”. Efekt w postaci projektu Alicji Ozaist przeszedł najśmielsze oczekiwania. Podobnie MON, pragnąc budować wizerunek armii na miarę XXI wieku, zamówiło w 2009 roku u Andrzeja Pągowskiego logo — znak firmowy. Założeniem było stworzenie powszechnie rozpoznawalnego symbolu „jak Coca-Cola czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Autor chciał „stworzyć łagodne i przyjazne dla oka logo, które nie kojarzyłoby się z militarnymi zadaniami armii”. Wyszło jak wyszło — strażnicy i żołnierze zaciskają zęby, ale ostatecznie z logo przecież się nie strzela.


godło orzeł logo Służba Więzienna Wojsko Polskie Andrzej Pągowski, Alicja Ozaist

A Państwo z urzędu na to tak:
godło orzeł herb Polski senator Piotr Wach symbole państwowe      Z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji celem rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego z dn 1.07.2010 r.:


Kierownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz:
Jest to petycja indywidualna, wniósł ją pan Aleksander Bąk z Poznania. Tak jak przedstawił pan senator przewodniczący, autor petycji prosi, aby rozważyć możliwość doprecyzowania wzoru godła państwowego, tak aby to opracowanie było zgodne z nowoczesnymi standardami używanymi w poligrafii i grafice komputerowej. […] Chcę powiedzieć, że należy przyznać zasadność wnioskom, z którymi zwrócił się do komisji autor tejże petycji. Chcę też jednak podkreślić, że znajomość naszego działu tak w odniesieniu do możliwości poligrafii, jak i technik komputerowych nie jest zbyt wielka. […]

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:
Zatem nieprawidłowości, jakie stwierdza NIK, korespondują z uwagami zawartymi w petycji. Tak?

Kierownik Działu Petycji: 
Tak, korespondują. Trzeba to potwierdzić.

Przewodniczący:
W związku z tym myślę, że jest temat. Jest teraz kwestia tego rodzaju. Załącznik jest integralną częścią ustawy. Tak?

Kierownik Działu Petycji:
Tak, załącznik jest integralną częścią ustawy.
[…]

Przewodniczący:
Jest kwestia tego rodzaju. Czy na podstawie parametrów, które są określone w ustawie, można wykonać różne wzorce?

Kierownik Działu Petycji:
Tak, można wykonać różne wzorce.

Przewodniczący:
Jeżeli można wykonać różne wzorce, to teraz, dysponując nowszą wiedzą, trzeba by było doprecyzować zapis ustawowy. Powstaje pytanie, w jaki sposób doprecyzować zapis ustawowy, żebyśmy zawsze mówili o jednym wzorcu, żeby nie można było produkować różnych wzorców. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
To się da zrobić, ale moim zdaniem jest to niepotrzebne. To się da zrobić, na takiej zasadzie, jak obecnie określa się cechy biometryczne. To się da zrobić. Ponieważ prawie wszędzie wykorzystuje się metodę cyfrową, to można cyfrowo określić barwę, można opisać każdy piksel, można powiedzieć, że tych pikseli ma być tyle i tyle, i każdy można zdefiniować. Tylko po co? To jest szczęśliwy naród, który się tym zajmuje. Pewna drobna swoboda, która jest tu demonstrowana, chyba w niczym nie przeszkadza. No można to zrobić, ale po co.

Przewodniczący:
Ja osobiście myślę, że większym problemem jest to, gdy ktoś kompletnie nie trzyma się tych standardów, które są określone. Powiedziałbym, że to jest większy problem.

Głos z sali: To jest łamanie prawa.
[…]

Przewodniczący:
Czy Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że nie stosujemy się do istniejącego prawa, czy też zwraca uwagę na potrzebę doprecyzowania prawa?

Kierownik Działu Petycji:
Zwraca uwagę na duży zakres interpretacji.

Przewodniczący:
Jeśli zwraca uwagę na niedobry, duży zakres interpretacji, to powinniśmy zawęzić pole do interpretacji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
To jest kłopotliwa sprawa i lepiej się w to za bardzo nie wdawać. Można zdefiniować jakiś wzorzec, ale potem są jego różne wykonania, wykonania niekoniecznie cyfrowe, tylko materialne. Problem mógłby zostać rozwiązany. Mogą być różne wymiary, nie proporcje, lecz wymiary godła państwowego. Wygląda to tak, że właściwie trzeba by ustanowić jednostkę certyfikacyjną. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli to jest wykorzystywane jako znaczek w klapie, do różnych spraw w biurach, w urzędach, to na pewno są to formy niecyfrowe. Formę cyfrową da się ustalić, tak jak wzorzec metra w Sèvres pod Paryżem. Tak byłoby nawet dobrze. Jednak wtedy jest potrzebna jednostka certyfikacyjna, czyli ktoś, kto ocenia, czy wykonanie nie odbiega za daleko od wzorca, bo jeden znak jest mały, drugi duży, jeden na takim materiale, drugi na innym. To brzmi dość beznadziejnie. Oczywiście godła państwowego nie można naruszać, nie można go zniekształcać. Kiedyś wielu ludzi zwracało uwagę na to, czy orzeł jest w koronie, czy nie. Nastąpiła taka zmiana i ludzie zwracali na to uwagę. Ja byłbym przeciwny jakiemuś daleko idącemu precyzowaniu, bo doprowadzi to do tego, że będzie musiała istnieć instancja certyfikująca czy wydająca opinie w stosunku do poszczególnych wykonań praktycznych, które są w handlu i których się używa.
[…]

Przewodniczący:
Z tego, co rozumiem, tak wynika z przebiegu dyskusji, nie ma woli nowelizacji prawa w tym zakresie. Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to uznam, że tak jest. Nie słyszę głosów sprzeciwu. Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszego posiedzenia zamykam posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wszystkim uczestniczącym serdecznie dziękuję.” 2Komentarz: Czytając stenogram z posiedzenia komisji można odnieść nieodparte wrażenie, że procedujący nie do końca wiedzą z jakim problemem mają do czynienia. 
Kuriozalna wypowiedź senatora Piotra Wacha podważa zaufanie do kompetencji sprawujących w imieniu wyborców władzę ustawodawczą. Patrząc na „wikipedyjny” wizerunek herbu państwowego na oficjalnej stronie internetowej senatora, należy stwierdzić, że „Senator Rzeczpospolitej Polskiej” rzeczywiście nie wie „po co” ustawa posiada załącznik z przedstawieniem obowiązującego symbolu.godło orzeł herb państwowy minister Zdrojewski Kudrycka symbole państwowe      Z odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dn. 1.02.2012 r. na interpelację poselską w sprawie usuwania polskich symboli narodowych z przestrzeni publicznej z dn. 16.12.2011 r.:


„Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, w związku z interpelacją posła Marka Polaka, przesłaną w piśmie o sygn. SPS-023-530/11, w sprawie usuwania polskich symboli narodowych z przestrzeni publicznej uprzejmie informuję, że w zakresie ochrony i obecności symboli narodowych w przestrzeni publicznej za wystarczające w chwili obecnej uznaję zapisy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.) precyzujące art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w połączeniu z art. 137 § 1 Kodeksu karnego. Odnośnie do szczegółowych kwestii poruszonych przez pana posła chciałbym przekazać poniższe wyjaśnienia.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego poinformowała ze swej strony, że w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) zostały określone jedynie niezbędne elementy dyplomu, takie jak zapis o wydaniu dyplomu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz godło uczelni, co ma służyć zróżnicowaniu uczelni i ich indywidualizacji, także ze względu na dbałość o jakość kształcenia. Umieszczenie godła uczelni na dyplomie ukończenia studiów może pomóc w budowie marki uczelni, rozpoznawalnej przede wszystkim przez pracodawców.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego poinformowała również, że uczelnie działają w Polsce na zasadach autonomii i w ich gestii pozostaje umieszczanie na dyplomie godła państwowego. Z treści przywołanego powyżej rozporządzenia wynika, że nie ma zakazu umieszczania godła państwowego na dyplomie - godło państwowe może, ale nie musi być istotnym elementem dyplomu. […]

W przekonaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego, podzielanym przez cały rząd, do godła państwowego powinno podchodzić się z najwyższym szacunkiem, chroniąc je także przed nadużywaniem, a obecne regulacje dają taką gwarancję.


Odnosząc się do kwestii związanej z obecnością godła narodowego na ważnych dokumentach, minister edukacji narodowej poinformowała, że wszystkie wzory świadectw i dyplomów wydawane przez szkoły lub inne powołane do tego organy, określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), są opatrzone wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.).


Minister sportu i turystyki poinformowała, że w następstwie podjętej przez Polski Związek Piłki Nożnej decyzji o rezygnacji z przywileju używania w stroju reprezentacji wizerunku godła narodowego rozpoczęto w Polsce debatę publiczną nad zmianami legislacyjnymi regulującymi kwestię używania symboli narodowych w strojach reprezentacji kraju bądź reprezentacji olimpijskiej. W dniu 7 grudnia 2011 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Zaproponowane w projekcie nowelizacji przepisy mają na celu wprowadzenie obowiązku używania godła Rzeczypospolitej Polskiej w stroju reprezentacji kraju bądź reprezentacji olimpijskiej, o ile przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie przewidują używania w stroju reprezentacji kraju lub reprezentacji olimpijskiej innych symboli narodowych. W takim przypadku zawarte w projekcie nowelizacji przepisy przewidują używanie barw Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister sportu i turystyki podziela pogląd, że uregulowanie powyższych kwestii konieczne jest ze względu na wieloletnią tradycję używania symboliki narodowej w strojach sportowców oraz doniosłe znaczenie używania symboli narodowych dla obywateli RP, a obligatoryjność używania godła Rzeczypospolitej Polskiej w strojach reprezentacji narodowej stanowić będzie istotny element identyfikacji z państwem. W związku z powyższym minister sportu i turystyki aktywnie uczestniczy w pracach nad opisanymi zmianami legislacyjnymi, popierając przedstawione przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej propozycje.


Minister obrony narodowej poinformował, że symbole narodowe stanowią o tożsamości państwa, narodu i obywateli. Są wyrazem czci, szacunku i wartości narodowych. Ich dzieje to także część historii Polski. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej uosabiają majestat państwa, wyrażają najwyższe patriotyczne wartości, tradycje oręża polskiego, a także wierność, honor i męstwo, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, służąc ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium, stoją na straży honoru jego symboli. Obowiązkiem każdego żołnierza jest dbałość o symbole Rzeczypospolitej Polskiej i otaczanie ich szczególną czcią oraz szacunkiem. […] Zasady właściwego zachowania się żołnierzy podczas uroczystości państwowych reguluje ˝Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej˝, który czerpiąc swe źródła z chlubnych tradycji Wojska Polskiego, zapewnia szacunek symbolom narodowym.


Minister spraw wewnętrznych w zakresie swojej właściwości poinformował, że symbole Rzeczypospolitej Polskiej w postaci godła są umieszczane na dokumentach potwierdzających tożsamość i obywatelstwo polskie, tj. dowodzie osobistym i dokumentach paszportowych. Wzór dowodu osobistego został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384, z późn. zm.). We wzorze dowodu osobistego, stanowiącego załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia, godło państwowe zostało zamieszczone w kilku miejscach szaty graficznej dokumentu (dwukrotnie na awersie i raz na rewersie dowodu). […]


Na zakończenie uprzejmie informuję, że w przeciwieństwie do pana posła nie dostrzegam tendencji do ograniczania obecności symboli narodowych w przestrzeni publicznej. Przytoczone w interpelacji przykłady - w liczbie trzech - zostały, jak ufam, wystarczająco omówione w niniejszej odpowiedzi. Rząd będzie na bieżąco analizował i w razie potrzeby reagował na ewentualne inne tego rodzaju przypadki. […]

Należy pamiętać, że nie zawsze mnożenie miejsc eksponowania symboli narodowych automatycznie sprzyja jednoczeniu narodu, budowaniu jego tożsamości, krzewieniu patriotyzmu wśród młodego pokolenia, lecz czasem może wywołać efekt wręcz odwrotny do zamierzonego.” 3      Z odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dn. 17.10.2012 r. na interpelację poselską w sprawie obowiązku umieszczania godła RP na stronach internetowych instytucji publicznych dnia 25.09.2012 r.:


Obowiązujące regulacje prawne nie określają zasad używania wizerunku orła ustalonego dla godła na pismach urzędowych oraz witrynach internetowych urzędów, czego konsekwencją jest niejednolita praktyka w tym zakresie. Brak jednolitych zasad dotyczących zamieszczania godła odnosi się również do witryn internetowych urzędów administracji publicznej, w tym stron biuletynu informacji publicznej. Niektóre urzędy nie umieszczają na nich godła bądź przedstawiają je w wersjach odbiegających od wzoru ustawowego. Zgodnie z art. 2a ustawy wyszczególnione tam instytucje państwowe i samorządowe mogą używać wizerunku orła ustalonego dla godła. Za wizerunek orła ustalony dla godła należy uznać dokładne, zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy odwzorowanie orła. W konsekwencji literalna wykładnia komentowanego przepisu wskazuje, iż różnica pomiędzy samym godłem a wizerunkiem orła ustalonym dla godła polega na istnieniu (w pierwszym przypadku) bądź nie (w drugim) tła w postaci ˝czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej˝. Art. 2a będący z pewnością przejawem uwzględnienia przez ustawodawcę uwarunkowań praktycznych pozwala na oznaczanie przez organ wizerunkiem orła obiektów przez niego wytworzonych czy też go określających we wszystkich sytuacjach, gdy użycie godła Rzeczypospolitej Polskiej jest niemożliwe, utrudnione bądź też niepotrzebne.

Brak jest normy prawnej wyłączającej możliwość wykorzystania kompetencji do użycia wizerunku orła ustalonego dla godła w Internecie, np. na stronie internetowej, w korespondencji internetowej.

Taki stan prawny, jakkolwiek prowadzi do daleko idącej dowolności, posiada również walory praktyczne. Obowiązujące regulacje prawne nie określają wizerunku orła ustalonego dla godła na pismach urzędowych oraz witrynach internetowych urzędów, czego konsekwencją - zgodnie z ˝Informacją o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej˝ (Warszawa, kwiecień 2005, nr D/04/505) - jest niejednolita praktyka w tym zakresie.

Z aktualnych norm prawnych dotyczących godła i samego wizerunku orła ustalonego dla godła z pewnością wyinterpretować można, iż wszelkie odstępstwa w zakresie odwzorowania orła będą miały charakter bezprawny. Tym niemniej już kwestia umieszczenia orła w dowolnym tle w kontekście braku jakichkolwiek ograniczeń dla twórcy konkretnego zestawienia rodzi wątpliwości w zakresie oceny zgodności takiego projektu z prawem. Z racji powołanej na wstępie klauzuli generalnej zawartej w art. 1 ust. 2 ustawy należałoby zalecać daleko idącą powściągliwość w wykorzystywaniu wizerunku orła w połączeniu z tłem koloru innego niż barwy narodowe. Niemniej jednak norm ściśle regulujących powyższą kwestię, a zatem określających, jaka jest granica zgodnego z prawem wykorzystania wizerunku orła przez organy państwowe, brak, a w konsekwencji ewentualna weryfikacja w tym zakresie odnosić się musi do subiektywnych opinii o charakterze ocennym odnoszących się do konkretnego przypadku.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 3 ustawy godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych, na budynkach. Godło można również umieszczać w innych miejscach niż wymienione, w tym również na witrynach internetowych. Niemniej jednak nie ma obowiązku ustawowego umieszczania godła na stronach internetowych urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej. […]” 4Godło symbole państwowe Komisja Heraldyczna uchwała 8 stycznia 2013 r.
      Z uchwały Komisji Heraldycznej z dn. 18.01.2013 r. w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku:


„Komisja Heraldyczna z ubolewaniem stwierdza, że symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie są należycie eksponowane w przestrzeni publicznej. […] Wydaje się, że przepisy prawa nie regulują powyższej tematyki w wyczerpujący i satysfakcjonujący sposób. Zdziwienie może budzić fakt, że choć ustawa, dodanym niedawno art. 3a, przesądza o obecności godła państwowego [recte: herbu] na strojach polskich sportowców, to brak w niej zobowiązania, by Orzeł Biały pojawił się na stronach urzędów państwowych.

Należy jednak pamiętać, że choć ustawa nie zawiera takiego zobowiązania, to stosownie do jej art. 3 ust. 2, godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszczać można w innych miejscach niż wymienione w ust. 1, a więc także na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania wizerunku godła ustalonego dla godła.

Niezależnie od tego czy kwestia symboli Rzeczypospolitej Polskiej doczeka się nowej, kompleksowej regulacji w randze ustawy, Komisja Heraldyczna stoi na stanowisku, że herb Rzeczypospolitej Polskiej — Jej i wszystkich Polakow naczelny i najważniejszy symbol — winien widnieć na stronach internetowych ministerstw i innych instytucji państwowych, tak jak winien widnieć na tablicach urzędowych umieszczonych na budynkach siedzib tych podmiotów, w pomieszczeniach urzędowych, salach obrad, salach wykladowych i lekcyjnych.

Komisja Heraldyczna zwraca się z apelem do tych podmiotów — w tym przede wszystkim organów władzy państwowej i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, władzy sądowniczej, Wojska Polskiego i innych służb mundurowych, szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz państwowych i niepaństwowych szkół wyższych — które z przysługującego im przywileju posługiwania się Orłem Białym jeszcze nie skorzystały, by uczyniły to bez zbędnej zwłoki.” 5godło minister Kudryca ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego list do rektorów      Z listu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.03.2013 r. do rektorów uczelni wyższych:

„Uprzejmie informuję, że Komisja Heraldyczna, organ opiniodawczo-doradczy Ministra Administracji i Cyfryzacji, podjęła uchwałę w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku. […]
Przekazując treść uchwały Komisji z dnia 18 stycznia 2013 r. zwracam się do Magnificencji z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej treścią i wykorzystanie zaleceń zawartych w stanowisku Komisji Heraldycznej.” 6godło orzeł premier Donald Tusk symbole państwowe      Z wypowiedzi medialnej premiera rządu RP z dn. 22.02.2013 r.: 


„Nie mam w zwyczaju surfować po stronach ministerstw, bo mam kontakt z ministrami, więc nie zwracam uwagi na logotypy w poszczególnych resortach na ich stronach, ale generalnie uważam tego typu decyzje za być może uzasadnione artystycznie, ale nieuzasadnione z punktu widzenia takiej rangi, powagi urzędu. Rozumiem wymogi nowoczesności, modernizacji stron internetowych. Orzeł nie musi być wszędzie, ale jak już jest, to żeby nie znikał.7--
1) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1439)
Wzór tablicy urzędowej z godłem z dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych
Wzór tablicy urzędowej z godłem zgodny z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej — archiwum własne
Winieta internetowa senatora Piotra Wacha — www.piotrwach.org.pl
2) 184. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 lipca 2010 r. — patrz: Petycja
Foto: Maciej Śmiarowski © KPRM
3) Odpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego — z upoważnienia prezesa Rady Ministrów — na interpelację nr 530 w sprawie usuwania polskich symboli narodowych z przestrzeni publicznej
4) Odpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego na interpelację nr 9504 w sprawie obowiązku umieszczania godła RP na stronach internetowych instytucji publicznych dnia 17.10.2012 r.
5) Stanowisko Komisji Heraldycznej w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku
6) List Minister szkolnictwa wyższego z dnia 22.03.2013 r. do rektorów uczelni wyższych
Foto: Maciej Śmiarowski © KPRM
7) Polska Agencja Prasowa, 22.02.2013 r.

[P] 04.08.2013Biały Orzeł to… HEROS?


Polski Superbohater „Biały Orzeł”
Wydawnictwo Wizuale
Autorzy: Maciej Kmiołek / Adam Kmiołek
Wdrożenie: grudzień 2011Biały Orzeł Polski Superbohater Komiks Wizuale Kmiołek HerosZ opisu postaci: „Aleks Poniatowski wypadł z biurowca. Nie miał prawa przeżyć. Złamał nie tylko większość kości w swoim ciele ale i podstawową zasadę życia — uciekł z objęć śmierci. Cztery lata później, dzięki specjalnej surowicy powraca jako superbohater, Biały Orzeł. Nie pamiętając szczegółów wypadku, poszukuje swojego zaginionego ojca, osób które usiłowały go zgładzić oraz... ukochanej żony. W walce z niebezpieczeństwami, które grożą Polsce, korporacją Techcorp, oraz jego dawnym przyjacielem Wiktorem Rossem, wspiera go młody geniusz i wynalazca — Hudini.” *Komentarz: Wydaje się, że nigdy dość pozytywnych bohaterów — szczególnie w przestrzeni tzw. „kultury masowej”. Komiks, wbrew przewidywaniom, nie stał się przeszłością i choć może nie stanowi już tak silnego medium to z powodzeniem może kierować się do znaczącej grupy odbiorców. Pytanie jednak — z czym do ludzi? Odnieść można wrażenie, że podjęta próba, zarówno w warstwie formalnej, jak i treściowej, nie wzbiła się ponad sztampowy poziom. Można by powiedzieć — klasyka marvelowska. 

Komiks Superbohater Kapitan Ameryka Marvel Hero Captain America„Kapitan Ameryka”, powołany do życia w 1941 roku przez Wydawnictwo Marvel Comics, odpowiadał na ówczesne zapotrzebowanie propagandowe w toczącej się światowej wojnie. Komiksowy przekaz miał za zadanie budować morale i budzić nadzieję na lepsze jutro. Zło było zdefiniowane, a bohater jednoznacznie pozytywny. Odnieść jednak można wrażenie, że cała późniejsza marvelowska komunikacja — z powstałym panteonem herosów — mimo ambicji nawiązywania do tradycji mitycznych narracji, utkwiła w formule prostackiej „nawalanki”.


Komiks Superbohater Marvel Heroes Biały OrzełDo tworzenia postaci — a szczególnie narodowego herosa — trzeba mieć wizję wykraczającą poza to, co lęgnie się w popkulturze. W kontekście polskiego sierpnia — powstańczego i solidarnościowego — można powiedzieć: orła wychować nie jest łatwo, a co dopiero herosa. A nazwa zobowiązuje…I taki cytat z przeszłości: „Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które żyje na grani dwóch Tysiącleci. Wiecie jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze... Trzeba mocno trzymać się „pazurami” rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać... Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! — serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie — orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. […] Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem drogi. „Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest „gniazdem orłów” dla wszystkich pokoleń.” — kto to powiedział?


--
* wizuale.com © 2011
Captain America — © Marvel Comics — Grand Comics Database
Marvel Heroes © wallchips.com

[P] 03.08.2013Orzeł Biały to… ORLICA!*


Sejm RP
Projekt ustawy o uzgodnieniu płci
Klub Poselski Ruch Palikota
3 stycznia 2013 r.Orzeł Biały godło herb król Polski herbarz Złotego RunaZ projektu ustawy o uzgodnieniu płci: „Ilekroć w ustawie jest mowa o […] tożsamości płciowej — rozumie się przez to utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci metrykalnej.” **Komentarz: To, że masz „ptaszka” jeszcze o niczym nie świadczy — zdaje się mowić poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci. Per analogiam — to, że mamy ptaszka w herbie od z górą 700 lat nie oznacza wcale, że jest nim orzeł — samiec. Co na to tradycja? Wydaje się, że nie bez przyczyny bestiarium heraldyczne nie tylko z samej nazwy jest rodzaju męskiego. Godła przedstawiane w pozie bojowej, prezentując dumnie swoje naturalne oręże, nie pozostawiają złudzeń, co do ich męskości. Takie są zatem gryfy, lwy, lamparty, jednorożce, tury, niedźwiedzie, jelenie, konie, kozły, wilki, dziki, lisy — no może nie zające, ale od nich trudno wymagać eksponowania szczegółów postawy bojowej. Natomiast z określeniem płci ptaków — a w szczególności tego królewskiego — jest pewna trudność. 

Toczące się w przestrzeni publicznej dyskusje na temat wizerunku polskiego orła heraldycznego są niezwykle intrygujące i pouczające. Ba! — nawet więcej — niekiedy potrafią rozbawić do łez lub wprawić w stupor. Tematyka toczonych dyskusji wymaga niekiedy nabrania sporego dystansu, gdyż bywa że ociera się czasem o absurd. Trzeba przyznać, że w ożywionej dyskusji dotyczącej polskiego godła nie pojawił się jeszcze wątek płci. Podniosię go zatem jako pierwszy — a co tam…

Co tam bowiem dyskusje o eklektycznej stylistyce aktualnego wzoru polskiego godła. O statusie korony — być albo nie być, czyli monarchia czy republika — i jej kształcie — otwarta czy zamknięta — niezależność czy podległość. Z krzyżem czy bez — z liliami czy kwiatonami. O głowie orła — uniesionej w górę czy skierowanej na bok. O wyrazie orlego spojrzenia — ludzkim czy ptasim — okiem z błyskiem czy bez. O dziobie — zamkniętym czy otwartym z agresywnie wystawionym językiem. O przepasce — złotej czy białej, tylko na skrzydłach czy poprzez pierś — zwieńczonej pięcioramiennymi gwiazdkami dystynkcyjnymi czy masońsko-bolszewickimi. A jeśli zwieńczonej trójlistnie to liliami czy koniczynami. O łapach-szponach — białych czy złotych, opierzonych czy nagich — bo jak nagich to bielik. A bielik, bo biały. A jak bielik to… NIE ORZEŁ! — to orłan! Źle to wygląda, a brzmi jeszcze gorzej. Z równie humorystycznych rozważań przemknęły gdzieś w sieci dylematy pewnego orlogera, dywagującego nad wielkością orlej głowy w wizerunku aktualnego godła — jej powiększone proporcje uzasadniał docelowym zawieszaniem herbu powyżej linii wzroku patrzących.

godło Orzeł Biały herb państwowy znaczki Poczta Polska


Pozostawiając na uboczu główne nurty dyskusyjne, zajmijmy się krótko — zgodnie z mainstreamowym trendem — orlim „genderem”. Postawmy zatem tezę, że godłem w herbie Polski nie jest orzeł, lecz… ORLICA.

W aktualnym kontekście „genderologii stosowanej”, teza taka wydaje się być nad wyraz poważna. Skoro grupa posłów parlamentu Rzeczypospolitej wnosi o ustawowe zapewnienie wolności wyboru płci — niezależnie od jej biologicznych uwarunkowań — to dlaczego nie zapytać o „utrwalone i intensywne odczuwanie płci” państwowego symbolu? Z ornitologiczno-metrykalnego punktu widzenia to orlica pełni główne funkcje społeczne, trzymając pieczę nad gniazdem — nie mowiąc o tym, że jest fizycznie większa. Dlaczego zatem nazwą symbolu ma być honorowany samiec? Przecież nawet państwowy urzędnik oczekuje zwracania się doń per: ministra. Co stoi na przeszkodzie, by godłem Polski nie miałaby być orlica? Całkiem niedawno — w 2007 roku — szwedzkie wojskowe feministki wykastrowały heraldycznego lwa w odznace Nordyckiej Grupy Bojowej. Na nic zdały się protesty heraldyków, wskazujących, że trzebione lwy przydawano w herbach zdrajcom ojczyzny. Skandynawskim żołnierzycom z narzędziem gwałtu na ramieniu było nie po drodze. Taki gender, panie…


Czy można znaleźć heraldyczne podstawy dla określenia płci orła? Istnieją przedstawienia orła z głową wilka i kozła oraz wizerunki godła uszczerbionego, dla których powstały osobne określenia — bezgłowy „szaszor”, pozbawiony oręża (dzioba i szponów) „alerion”, czy też „połuorzeł”. Z jednoznacznie kobiecych przedstawień orła w heraldyce istnieje wizerunek zwany „Jungfrauenadler” (Panieński orzeł). Jest to harpia — hybryda, czyli orzeł z ukoronowaną kobiecą głową, a w niektórych przedstawieniach także z nadobnie wyeksponowanymi piersiami.

godło orzeł Jungfrauenadler Panieński Orzeł harpiaOkazuje się, że heraldyczny dymorfizm płciowy królewskiego ptaka jest obecny w czeskiej heraldyce, która wizerunek orła jednogłowego określa żeńskim mianem „ORLICE”, a orła dwugłowego definiuje rodzajem męskim „OREL”. Jednogłowy wizerunek polskiego godła wskazuje, że symbol akwilarny nie zawędrował do Polski drogą wschodnią, fundując nam dwugłowego orła bizantyńskiego, lecz raczej południową. Czy stało się to dzięki małżenstwu Mieszka I z czeską Dobrawą, który przyjął znak z dobrodziejstwem inwentarza — tego wprost powiedzieć nie można, ale pewne jest, że związki polsko-czeskie na przełomie pierwszego tysiąclecia były ściślejsze niż się zwykle wydaje. To nie tylko legenda o wspólnych praojcach-założycielach Lechu i Czechu (o Kraku i Kroku nie wspominając), czy też podobieństwo państwowych mitów założycielskich — o Piaście Kołodzieju i Przemyśle Oraczu. Silne przenikanie się wpływów kulturowych i politycznych — niekiedy bardzo bolesne — oraz skoligacenie rodów Piastów i Przemyślidów formalnymi związkami, może być podstawą dla wnioskowania o wspólnych korzeniach heraldycznej symboliki. W okresie kształtowania się zarówno polskiej, jak i czeskiej państwowości, obecne w przedheraldycznych przedstawieniach orły są podobne. Przykładem mogą być ich wizerunki umieszczone na monetach — na czeskich denarach Sobiesława Sławnikowca (990) i Bolesława II (995) oraz polskim Bolesława Chrobrego (1000). 

godło orzeł denar Bolesław Chrobry Sobieslaw Slawnikowiec Bolesław II orzeł czechy monety bohemia polskaJednym z najwcześniejszych wizerunków heraldycznych czeskiego księstwa jest „Płomienista Orlica” — herb dynastii Przemyślidów. Jej pojawienie się związane jest z księciem Wacławem I Świętym (908-928/935). W pierwotnej formie przedstawiona na monecie księcia Bedřicha z 1179-1181 roku oraz na pieczęci konnej Przemysła Otokara I. Późniejsze, bo z początków XIV wieku (1313-1321), barwne przedstawienie „Płomienistej Orlicy” w pasjonale Kunegundy Czeskiej — byłej żony Bolesława Mazowieckiego — ukazuje na złotej tarczy czarnego jednogłowego orła okolonego czerwonymi płomieniami. Wizerunek orlicy, wprowadzony w XII wieku do czeskiej heraldyki, zastąpiony następnie heraldycznym lwem, przetrwał we współczesnych herbach Moraw oraz Śląska.

godło orzeł Płomienista Orlica Pasjonał Kunegundy CzeskiejWydaje się, że okres 300 lat — od roku 900 po 1200 — będąc późną recepcją wizerunku cesarskiego orła Karola Wielkiego, był czasem „wylęgania się” orłów na heraldycznych symbolach sąsiadujących ze sobą ziem. Z uwagi na to, że do braci Czechów zdecydowanie nam bliżej to — parafazując piwnego klasyka — można śmiało powiedzieć: Polska orlice pochází z Česka. A że była samicą — to tylko przydaje piękna polskiemu godłu.

I to by bylo na tyle.  8-) **


--
* aquila f (łac.) — orzeł
** Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci z dn. 3 styczna 2013 r. — Klub Poselski Ruch Palikota
Foto: Rafał Zambrzycki © Kancelaria Sejmu RP
Seria znaczków pocztowych „Historia Orła Białego” 1992 — proj. H. Chyliński © Poczta Polska
Zwornik z katedry na Wawelu © Muzeum Narodowe w Krakowie
Harpia — wizerunek heraldyczny © Leksykon Meyersa
Monety z aukcji numizmatycznych © Aurea Numismatica
Karta Pasjonału Kunegundy Czeskiej © Czeska Biblioteka Narodowa
*** Formuła zamykająca wykład mniemanologii stosowanej prof. Jana Tadeusza Stanisławskiego

[P] 01.08.2013Godło kłamstwa założycielskiego PRL


Manifest PKWN
21 lipca 1944
Moskwa


manifest PKWN 22 lipca 1944 Moskwa Stalin Lublin Krajowa Rada Narodowa fałszerstwo
Z treści plakatu Manifestu: „DEKRET Krajowej Rady Narodowej o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rozpoczęły się decydujące walki o wypędzenie z Polski niemieckich najeźdźców. W obliczu tych historycznych wydarzeń KRAJOWA RADA NARODOWA powołuje POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO jako tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.[…] Krajowa Rada Narodowa, Warszawa, 21 lipca 1944 r.

MANIFEST Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. […] Naród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość stworzył swą reprezentację, swój podziemny parlament - Krajową Radę Narodową. Weszli do Krajowej Rady Narodowej reprezentanci stronnictw demokratycznych - ludowcy, demokraci, socjaliści, członkowie PPR i innych organizacji. Podporządkowały się Krajowej Radzie Narodowej organizacje Polonii zagranicznej i w pierwszym rzędzie Związek Patriotów Polskich i stworzona przezeń Armia.

Krajowa Rada Narodowa, powołana przez walczący naród, jest jedynym legalnym źródłem władzy w Polsce.

Emigracyjny „rząd" w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą samozwańczą, władzą nielegalną. Opiera się na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z kwietnia 1935 roku. „Rząd" ten hamował walkę z okupantem hitlerowskim, swą awanturniczą polityką pchał Polskę ku nowej katastrofie. W chwili wyzwolenia Polski, w chwili gdy sojusznicza Armia Czerwona i wraz z nią Wojsko Polskie wypędzając okupanta z Kraju, w tym momencie musi powstać legalny ośrodek władzy, który pokieruje walką narodu o ostateczne wyzwolenie.

Dlatego Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament narodu polskiego, powołała Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako legalną tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.[…]” *Komentarz: Na podstawie fikcyjnego dekretu niekonstytucyjnej — niewybranej przez naród — tzw. Krajowej Rady Narodowej utworzono samozwańczy PKWN. Obwieszczenie dekretu, opublikowanego na tzw. „ozdobnym” plakacie Manifestu, datowane jest na 21 lipca 1944 r., a miejscem jego ogłoszenia jest Warszawa. Zgodnie z faktami instalacja PKWN nastąpiła 21 lipca w Moskwie bez powiadomienia KRN. „Oficjalna” informacja podana została 22 lipca przez polskojęzyczną rozgłośnię Radia Moskwa i wskazywała Chełm za miejsce jego powołania. Rozplakatowanie wydrukowanego w Moskwie „Manifestu PKWN” dokonane zostało w Chełmie dopiero 23 lipca. Tam też opublikowano w pierwszym numerze „Rzeczpospolitej” — oficjalnym tytule PKWN — treść dekretu. „Dekret” KRN z 22 lipca nabył moc ustawową na podstawie Ustawy o tymczasowym wydawaniu dekretów z mocą ustawy, opublikowanej w zawłaszczonym przez komunistów Dzienniku Ustaw nr 1 z dn. 15 sierpnia 1944 roku. Sfałszowane regulacje prawne stały sie podstawą legitymizującą komunistyczną władzę PRL.

Wygląda na to, że moment powstania PKWN był moskiewską reakcją na działania Delegatury Rządu na Kraj, podejmowane na podstawie dekretów Prezydenta RP z kwietnia 1944 roku, ogłoszonych Dziennikiem Ustaw Nr 1 w Warszawie 20 lipca 1944 roku. Świadczy o tym pośpieszne ustanowienie PKWN dokonane poza granicami Polski oraz radiowe obwieszczenie o jego powołaniu.


Dziennik Ustaw Nr 1 lipiec 1944 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Manifest PKWN Krajowa Rada NarodowaKuriozalnym jest fakt, że w oficjalnym wykazie polskich aktów prawnych z roku 1944, umieszczonych w zasobach Sejmu RP oraz publikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, nie figurują Dzienniki Ustaw ówczesnego legalnego Rządu Rzeczypospolitej — w tym i Dz. U. Nr 1 z 20 lipca 1944 roku, wydany w Warszawie, dekretujący przywrócenie administracji państwowej — są natomiast opublikowane przez komunistyczną KRN — m.in. Dziennik Ustaw Nr 1 z 15 sierpnia 1944 roku, wydany w Lublinie.

Przypomnieć należy, że uchwałą z dnia 16 kwietnia 1998 roku Senat RP uznał państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944–1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu. Tym samym uznana została ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Senat stwierdził, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944–1989 pozbawione są mocy prawnej.**

Orzeł sarkofag Władysław Herman Katedra Płock Kurica orzełek kościuszkowskiWizerunek orła, widniejący na „ozdobym” wydaniu „Manifestu”, bazuje na wzorze orła przyjętym dla jednostek 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, utworzonych w 1943 roku w ZSRR. Jego ideowo „piastowska” stylizacja przygotowana została przez Janinę Broniewską, na zlecenie moskiewskiego Związku Patriotów Polskich. Podstawą opracowania było przedstawienie orła z sarkofagu Władysława Hermana, znajdującego się w katedrze płockiej.


--
* Manifest PKWN — Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Dz.U. 1944 nr 1 poz. 1)
Źródła: Inwentarz Archiwalny IPN
Dziennik Ustaw RP Nr 1, Warszawa 20 lipca 1944 r. — Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Dziennik Ustaw RP Nr 1, Lublin 15 sierpnia 1944 r. — Internetowy System Aktów Prawnych
** Uchwała Senatu RP z dn. 16 kwietnia 1998 roku (M.P. z 1998 nr 12 poz. 200)
Foto: orzełek kościuszkowski / orzeł z sarkofagu Władysława Hermana — Wikipedia

[P] 21.07.2013!Przypomnienie!


Mównica Prezydenta RP
Wdrożenie: 23 grudnia 2005


godło herb państwowy Orzeł Biały prezydent Komorowski mównica Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2012Dokładnie za miesiąc — 15 sierpnia — odbędą się kolejne państwowe uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie okazja do sprawdzenia, czy odpowiednie służby wykorzystały czas od majowego święta na poprawienie krzywo zawieszonego herbu państwowego na mównicy prezydenckiej. Przypomnijmy, że stan ten trwa niezmiennie od… 2005 roku (!). godło Prezydent mównica pulpit herb symbole narodowe święto 3 maja 11 listopada 15 sierpniaKomentarz: Przechylony herb na froncie mównicy prezydenckiej widnieje od prawie 8 lat. Przez cały ten okres nikt nie dokonał odpowiedniej naprawy. W ostatnim czasie jedynym sposobem mediów na uniknięcie prezentacji Prezydenta, przemawiającego znad krzywego herbu, jest stosowanie przez operatorów kamer telewizyjnych odległych planów, a przez fotografików odpowiedniego kadrowania lub przechylonego ujęcia.


--
Foto: 15.08.2012 Warszawa — Święto Wojska Polskiego z udziałem Prezydenta RP
© Łukasz Kamiński\KPRP

[P] 14.07.2013„Orzeł Biały” nie w pełni prawem chroniony


Herb Rzeczypospolitej Polskiej
Wdrożenie: 22 lutego 1990 roku
Opracowanie: Andrzej Heidrich 
według wzoru Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku


godło orzeł herb Rzeczypospolitej Polskiej Orzeł Biały symbole państwoweArt. 137 kodeks karnego RP: „Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”
 • § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.


Art. 49 kodeksu wykroczeń RP: „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu”
 • § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,podlega karze aresztu albo grzywny.
 • § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.


Komentarz: Aktualny herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty został przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, na podstawie ustawy o zmianie przepisów o godle hymnie i barwach RP 9 lutego 1990 roku. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:
 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

Postać graficzną godła opracował Andrzej Heidrich na podstawie herbu państwowego II RP, zaprojektowanego przez Zygmunta Kamińskiego w 1927 roku. Zapisy ustawy wprowadzały zmianę herbu PRL — godłu państwowemu przywrócono koronę — oraz flagi państwowej z herbem. 


godło herb Polski orzeł symbole narodowe Kamiński HaidrichZapisem art. 2a ustawy o godle użytkowanie wizerunku orła ustanowionego dla godła, zastrzeżone zostało dla administracji państwowej i innych podmiotów, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania jego wizerunku, natomiast zgodnie z art. 16 tej ustawy
 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
 2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

godło orzeł Gazeta Prawna Samorząd symbole narodoweJak widać — prawo swoje, a życie swoje. Nie tylko prywatne podmioty komercyjne, ale także najwyższe urzędy państwowe po swojemu interpretują zapisy ustawowe. Zamiast stosować przynależny im symbol zamieszczają jego substytuty lub zamieniają na „nowoczesne” logo. Ministerstwo Gospodarki uzasadniało wprowadzenie czarnego orła do swojego wizerunku dopuszczalną ustawowo stylizacją. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, po wyodrębnieniu z MSWiA, zapożyczyło sobie „logorła” od Ministerstwa Gospodarki, dwukrotnie go potem zmieniając — ostatecznie na gorsze. Ministra Sportu zamieniła herb na stylizowaną zielono-czerwoną muchę, co wywołało na tyle duży szum medialny, że sam premier rządu wskazał na niestosowność usuwania symboli ze stron ministerstw. Minister Kultury bronił się przed przywróceniem herbu twierdząc, że nie jest zobligowany prawnie od używania wizerunku symbolu państwowego na oficjalnej witrynie internetowej ministerstwa. 


Brak precyzyjnego określenia granic owej „stylizacji” lub „artystycznego przetworzenia” doprowadził do wylęgu godłopodobnych orłów nie tylko w identyfikacji urzędowej, ale także na tzw. gadżetach narodowych. 

godło gadżety narodowe orzeł herb państwowy symbole narodowe pamiątki


Widowiskowy doping kibiców w czasie zawodów sportowych, jest również okazją do zaobserwowania form wspólnotowej manifestacji z wykorzystaniem symboliki narodowej. Poza oficjalnymi flagami w barwach narodowych w użyciu pojawiają się także „para-flagi” z herbem, omijające wzór zastrzeżony wyłącznie dla zagranicznych przedstawicielstw rządowych. Na wybór takiego „przetworzenia” miało oczywiście wpływ obchodzenie przez producentów przepisów zabraniających używania wizerunku symboli państwowych dla celów komercyjnych.


godło orzeł polska flaga kibice biało-czerwona herb orzeł białyRażącymi przykładami wykorzystywania chronionych prawem symboli są, podejmowane w imię pseudoartystycznej wolności wypowiedzi, działania mediów obliczone na zwiększenie poczytności, oglądalności lub „klikalności”.


godło orzeł okładki Wprost Playboy Łódź Kaliska Szpak Siwiec symbole narodoweByć może przydałby się jednak zapis o zagrożonym karą „łudzącym podobieństwie”, obecny w niemieckim prawodawstwie.


--
Wizerunek herbu RP — załącznik do ustawy o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 Nr 235, poz. 2000)
Herby: 1927, 1955, 1980, 1990

[P] 14.07.2013Orzeł godłem w symbolach państwowych


Stan: 13 lipca 2013 roku


orzeł w godłach państw, godło, herb, orzeł, heraldyka, aquila, symbole państwowe, Orzeł Biały, aquila alba, aguila blanca, white eagle, Weiss Adler,Od lewej:
 • Albania, Armenia, Austria, Czarnogóra, Czechy,
 • Egipt, Indonezja, Irak, Jemen, Jordania,
 • Kirgistan, Kuwejt, Liechtenstein, Mali, Meksyk,
 • Mołdawia, Niemcy, Polska, Południowa Afryka, Rosja,
 • Rumunia, Serbia, Sudan, Sudan Południowy, Syria,
 • Tajlandia, USA, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Komentarz: Wizerunek orła obecny jest w symbolach 29 państw ze 194 oficjalnie uznanych. Jako symbol ma odzwierciedlać idee i wartości, z którymi ich obywatele chcą się utożsamiać. Jego forma graficzna zależna jest od miejscowej tradycji lub też stylistyki okresu powstawania symbolu.


--
Źródło: wizerunki herbów z zasobów Wikipedii

[P] 13.07.2013Orzeł federalny chroniony z urzędu


Herb Republiki Federalnej Niemiec
Wdrożenie: 20 stycznia 1950 roku
Autor: Karl-Tobias Schwab


godło orzeł herb Niemiec Bundeswappen Adler§ 124 ustawy o przekroczeniach porządkowych RFN: „Stosowanie herbu lub flagi urzędowej.

(1) Wykroczenie administracyjne popełnia ten, kto bez zezwolenia używa
 1. herbu federalnego lub kraju związkowego lub wizerunku orła federalnego, albo odpowiedniej części herbu kraju związkowego lub
 2. wykorzystuje federalną flagę urzędową lub kraju związkowego.
(2) Wymienionym w ust 1 herbom, flagom i godłom odpowiadają także te, które są łudząco do nich podobne.
(3) Wykroczenie jest zagrożone karą grzywny.” *Komentarz: Wizerunek herbu państwowego Republiki Federalnej Niemiec, przyjęty został rozporządzeniem prezydenta Theodora Heussa w 1950 roku początkowo w formie opisowej:
 • Na podstawie decyzji rządu federalnego, niniejszym ogłaszam, że herb federalny stanowi w złoto-żółtym polu jednogłowy czarny orzeł, z głową zwróconą w prawo, rozwartymi skrzydłami, ale piórami złożonymi, dziób, język i szpony barwy czerwonej.**

Oficjalny heraldyczny wizerunek państwowego symbolu opublikowany został w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN z 4 lipca 1952 roku i bazował na wzorze herbu Rzeszy Niemieckiej z roku 1926, autorstwa Tobiasa Schwaba.

Według wytycznych Federalnego Urzędu Administracyjnego możliwość używania herbu bez wymaganego zezwolenia dotyczy zastosowań wizerunku orła federalnego dla celów artystycznych, sztuki użytkowej i heraldyczno-naukowych. W przypadku dzieła sztuki, ocena zależy od ogólnego wrażenia. Wszelkie inne użycie orła i herbu federalnego dozwolone jest tylko za zgodą Federalnego Urzędu Administracyjnego, udzielaną na pisemny wniosek z załączonym projektem proponowanej prezentacji godła.***


Ale od czego marketingowa kreatywność — orzeł w wydaniu promocyjnym może przybrać formę na tyle odległą od pierwowzoru, żeby urząd federalny nie odniósł wrażenia „łudzącego podobieństwa” do zastrzeżonego godła. Przykładem była promocja oprogramowania szyfrującego firmy Secusmart dla telefonu Blackberry, ofiarowanego kanclerz Angeli Merkel na otwarciu targów CeBit 2013.


orzel godło Niemcy Merkel CeBit 2013 Secusmart BlackberryHerb jako najwyższe insygnium państwowe podlega prawnej ochronie zapisami § 90 kodeksu karnego RFN — „Znieważanie państwa i jego symboli”. Użytkowanie oficjalnych symboli państwa Niemieckiego, a także poszczególnych krajów związkowych, zarezerwowane jest wyłącznie dla celów służbowych organów administracji rządowej oraz odpowiednich urzędów i służb. Zabronione jest stosowanie przez osoby prywatne herbu lub flagi urzędowej na budynkach, sugerujące siedzibę służb federalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Niemiec z 1996 roku, rozróżniane są — poza proporcem prezydenta — dwie flagi: flaga federalna (państwowa) Niemiec oraz flaga służb federalnych (urzędowa). Pierwszą stanowi płat z układem niemieckich barw (w odwzorowaniu heraldycznym: górny pas czarny, środkowy czerwony, dolny złoty), a drugą wizerunek emblematu służb federalnych położony na barwach.


flaga panstwowa flaga urzędowa Niemcy herb orzeł godło


Ponieważ potrzeba jest matką wynalazków, pragnący manifestować swoją narodową tożsamość pod flagą z orłem, niemieccy kibice zaczęli masowo używać flag z herbem państwowym, omijając formalny zakaz korzystania z flagi służb federalnych. Postawione przed faktem dokonanym niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że tolerowane jest to wyłącznie w przypadkach użytku prywatnego przy okazji wielkich wydarzeń — np. imprez sportowych — w ramach okazywania „solidarności narodowej”.****


flaga nieoficjalna Niemcy kibice sportJednakże żadne prawo nie ochroni godła przed poszukiwaczami ukrytych znaczeń zawartych w oficjalnych symbolach państwowych. Łowcy tajemnic nie byliby sobą, gdyby także w wizerunku niemieckiego godła nie doszukali się symboli astrologicznych, runicznych, kabalistycznych…*****

godło orzeł Niemcy symbolika kabała astrologia iluminaci heksagram solar plexus 666

W odróżnieniu od niemieckiego, polski orzeł miał to szczęście, że przypisano mu „tylko” obecność masońskich gwiazd ukrytych pod pięciolistnymi zwieńczeniami przepaski.


--
Herb RFN z obwieszczenia ministra spraw wewnętrznych „O barwnym wizerunku herbu federalnego”, 4 lipca 1952, Bundesanzeiger Nr. 169, 1952 © dokunentarchiv.de
* Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 1974 (tłumaczenie własne)
** Obwieszczenie dotyczące herbu federalnego oraz orła federalnego, 20 stycznia 1950 (tłumaczenie własne)
*** Autoryzacja wykorzystania wizerunku orła federalnego — Federalny Urząd Administracyjny
**** „Flaga z herbem” jako dekoracja domu — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN
Materiały prasowe © 2013 Secusmart
Foto: © 2013 REUTERS/Fabrizio Bensch
***** unglaublichkeiten.com

[P] 12.07.2013Orzeł państwowy pod ścisłą ochroną


Godło Stanów Zjednoczonych Ameryki
Wdrożenie: 20 lipca 1782 roku
Autor: Charles Thomsonorzeł godło Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych§ 713. Kodeksu Karnego Stanów Zjednoczonych: „Korzystanie z wizerunku Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, Pieczęci Prezydenta i Wiceprezydenta, Pieczęci Senatu Stanów Zjednoczonych, Pieczęci Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i Pieczęć Kongresu Stanów Zjednoczonych.

(a) Ktokolwiek świadomie eksponuje wydrukowany lub przedstawiony w innej formie wizerunek Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, lub Pieczęci Prezydenta lub Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, albo Pieczęci Senatu Stanów Zjednoczonych, albo Pieczęci Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, albo Pieczęci Kongresu Stanów Zjednoczonych, lub dowolną jej podobiznę, w — lub w połączeniu z — każdej reklamie, plakacie, ulotce, książce, broszurze lub innych publikacjach, publicznych spotkaniach, imprezach, filmie, programie telewizyjnym, lub innej produkcji, lub na budynku, pomniku czy papeterii, w celu komunikacji lub w racjonalnej argumentacji, obliczonej na wywarcie błędnego przekonania o sponsorowaniu lub akceptacji przez rząd Stanów Zjednoczonych lub przez jego departament, agencję lub ich współpracy przy tych czynnościach, podlega karze grzywny na podstawie niniejszego artykułu lub pozbawienia wolności nie więcej niż sześć miesięcy, lub obu.” *Komentarz: Wizerunek Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych został przyjęty ustawą Kongresu Kontynentalnego 20 czerwca 1782 roku. Zgodnie z ówczesnym opisem awers pieczęci przedstawiał:
 • „Herb: W tarczy dzielonej w słup na 13 srebrnych i czerwonych części, głowica błękitna; tarcza na piersi amerykańskiego bielika o barwach naturalnych, w prawym szponie gałązka oliwna, w lewym pęk 13 strzał, wszystko w barwach naturalnych, w dziobie zwój z mottem: „E pluribus unum”. 
 • Klejnot: Powyżej głowy orła widocznej znad tarczy, wyłaniający się z chmury złoty nimb, który otacza 13 gwiazd tworzących srebrną konstelację na błękitnym polu.” **

13 czerwca 1782 roku komitet Kongresu Kontynentalnego zwrócił się do Charlesa Thomsona — Sekretarza Kongresu, z propozycją opracowana projektu Wielkiej Pieczęci. Na jego ręce przekazano 3 wersje wykonane w latach 1776-1782. 


godlo Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych Great Seal USThomson przygotował czwarty projekt, łączący symboliczne elementy zaproponowane w poprzednich opracowaniach. Przedstawiony pisemny opis jego wersji z wyjaśnieniem symboliki Kongres zatwierdził w dniu 20 czerwca 1782 roku.


orzeł godło Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych Ameryki projekt Charles ThompsonNa bazie tego projektu ostateczny wizerunek Wielkiej Pieczęci — zgodny z zasadami heraldyki — opracował William Burton.


godło Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych Great Seal 1782 odcisk tłokUżytkowanie wizerunku orła z awersu Wielkiej Pieczęci, pełniącej rolę amerykańskiego godła państwowego, przynależne jest wyłącznie organom władzy Stanów Zjednoczonych. Restrykcyjna ochrona skutecznie chroni amerykański symbol tożsamościowy przed niekontrolowanymi zastosowaniami komercyjnymi i pseudoartystycznymi, tak częstymi w przypadku polskiego symbolu państwowego (patrz: JakiZnakTwój Obywatelu RP?).


Najciekawszym przykładem twórczego wykorzystania wizerunku Wielkiej Pieczęci było tzw. „COŚ”. W sierpniu 1945 roku ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie otrzymał w prezencie od radzieckich dzieci drewnianą płaskorzeźbę Wielkiej Pieczęci. „Dzieło sztuki” wisiało w biurze moskiewskiej willi ambasadora do czasu, gdy w 1952 roku specjaliści Departamentu Stanu odkryli, że wewnątrz znajduje się genialny w swojej prostocie podsłuch. Nazwali go „The Thing”.***


godło orzeł Wielka Pieczęć Great Seal bug podsłuch the Thing Rosjanie szpiegostwo ambasada USA Moskwa


--
Informacja z zamieszczonym wizerunkiem Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych ma charakter informacyjny i wyraża wyłącznie własne poglądy autora, które nie odzwierciedlają oficjalnej strategii ani stanowiska rządu Stanów Zjednoczonych.

Ilustracje: 
Awers Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych — The Great Seal of the United States, United States Department of State, Burreau of Public Affairs, Washington, September 1996
Opis WIelkiej Pieczęci — Continental Congress’ 1782 report on the Great Seal, National Archives
Szkic Wielkiej Pieczęci — Charles Thomson, National Archives

* United States Code, 2006 Edition, Supplement 5, Title 18 — Crimes and criminal procedure (tłumaczenie własne)
** Opis Wielkiej Pieczęci zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych 20 lipca 1782 roku (blazon w tlumaczeniu własnym)
*** Cold War: Great Seal Exhibit, National Cryptologic Museum, 2004
Foto: © National Security Agency

[P] 12.07.2013Orzeł ustawowy, ale nie standardowy


Herb Federacji Rosyjskiej
Wdrożenie: 30 listopada 1993 r.
Autor: Jewgienij Ilicz UchnaliowOrzeł Rosja herb dwugłowy orzeł godłoZ art. 1 ustawy o herbie państwowym Federacji Rosyjskiej: „Herb państwowy Rosyjskiej Federacji przedstawia prostokątną czerwoną tarczę heraldyczną z zaokrąglonymi dolnymi narożnikami, zakończoną szpicem, ze złotym dwugłowym orłem unoszącym w górę rozpostarte skrzydła. Orzeł zwieńczony dwiema małymi koronami i — nad nimi — jedną dużą koroną, połączonymi wstęgą. W prawej łapie orła — berło, w lewej — jabłko. Na piersi orła w czerwonej tarczy — srebrny jeździec w niebieskim płaszczu na srebrnym koniu, godzący srebrną włócznią w czarnego smoka, leżącego na plecach pod depczącym go koniem.” *Komentarz: Powrót orła, jako rosyjskiego symbolu państwowego, dokonał się równolegle z przywróceniem ukoronowanego orła w polskim herbie — z tą różnicą, że prace nad jego wdrożeniem trwały 3 lata. Dwugłowy orzeł był już obecny w rosyjskiej symbolice od czasów księstw ruskich, choć jego pojawienie się w dominującej formie wiązane jest z poślubieniem w 1472 roku przez Iwana III księżniczki Zofii z bizantyńskiej dynastii Paleologów, sygnujących sie tym symbolem. Fakt przyjęcia tego godła w rosyjskiej heraldyce państwowej odczytywany jest jako zaznaczenie pozycji cara Wszechrusi, suwerena równorzędnego niemieckiemu Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu (także używającego symbolu dwugłowego orła) i służył budowie idei III Rzymu — carskiej Rosji, spadkobiercy Cesarstwa Bizantyńskiego. Postać rycerza „Pogromcy smoka” — niekoniecznie tożsama ze św. Jerzym, a będąca pierwotnie alegorią księcia — pochodzi z czasów księstwa moskiewskiego i do dzisiaj jest symbolem Moskwy i obwodu moskiewskiego. 

W roku 1990 malarz Jewgienij Uchnaliow przygotował kilkanaście projektów herbu państwowego z wizerunkiem dwugłowego orła. Prezydentowi Borysowi Jelcynowi przedstawiono finalnie dwie propozycje, z których jedna nawiązywała do wizerunku heraldycznego dwugłowego złotego orła na czerwonej tarczy z okresu rosyjskiego carstwa XVII wieku, a druga do XIX wiecznego, imperialnego wzoru — dwugłowego czarnego orła na złotej tarczy. Oba miały umieszczony na piersi — zgodnie z tradycją rosyjskiej heraldyki — tzw. herb św. Jerzego. Komisja powołana przez prezydenta Rosji w listopadzie 1993 roku, w ciągu 2 tygodni zatwierdziła ostateczny wzór herbu. Państwowy symbol został wprowadzony prezydenckim dekretem z dn. 30 listopada. Wizerunek oraz opis herbu doprecyzowany został w uchwalonej przez prezydenta Władimira Putina „Ustawie o herbie państwowym Federacji Rosyjskiej” z dn. 8 grudnia 2000 roku.

Trzeba przyznać, że wizerunek rosyjskiego herbu emanuje imperialnym charakterem, choć — tak na oko — można odnieść nieodparte wrażenie, że spojrzenie w orlim „fisis” jest nie tyle bizantyjskie, co raczej na wskroś azjatyckie. Dodatkowo, projektowane do okręgu godło nie wypełnia heraldycznie tarczy, przez co — jako optycznie małe — „pływa” w jej polu.

Oficjalne symbole państwowe — herb i flaga oraz hymn — zaprezentowane są na stronie internetowej prezydenta** oraz rządu*** Federacji Rosyjskiej. Na stronie prezydenta zamieszczono skrócony opis zastosowań symboli oraz ich pliki elektroniczne. Herb oraz samo godło dostępne są w wersji barwnej i czarnobiałej. Dla hymnu umieszczono nie tylko zapis tekstowy i nutowy i pliki dźwiękowe, ale także partytury dla orkiestry symfonicznej oraz orkiestry dętej.


Symbole państwowe Rosja herb flaga hymn prezydent Rosji

herb Rosja orzeł symbole państwowe prezydentZnamienne jest systemowe podejście w identyfikowaniu wizerunku rządowych ministerstw poprzez zastosowanie w nich godła państwowego. Symbole ministerstw w większości bazują na przedstawieniu dwugłowego orła z dodanym tożsamościowym emblematem, umieszczonym na piersi. Zabieg ten jest typowy dla rosyjskiej tradycji heraldycznej. Ale i tu widać niekonsekwencję — w myśl artystycznej dowolności przedstawień, wizerunki orła różnią się między sobą nie tylko w detalach — rysunek głów, dziobów, ogonów, ale nawet w kolorystyce — np. Ministerstwo Sportu stosuje imperialną czarną barwę orła. Ministerstwa siłowe — Obrony i Spraw Wewnętrznych, używają wizerunku orła z rozłożonymi poziomo skrzydłami, a orzeł Ministerstwa Obrony Cywilnej ma skrzydła opuszczone. Część z orłów utrzymała atrybuty państwowego godła — berło i jabłko — a część trzyma wyłącznie emblemat ministerialny.


orzeł herb państwowy godło ministerstwo RosjaSą też ministerstwa, które stosują formę „nowoczesnego” znaku graficznego zamiast tradycyjnego heraldycznego symbolu — np. Rolnictwa (skąd my to znamy), Rozwoju Dalekiego Wschodu, Przemysłu i Handlu, Środowiska, Rozwoju Regionalnego oraz Energetyki.ministerstwo logo RosjaJednakże niższe agendy oraz służby federalne, podległe odpowiednim ministerstwom, w większości stosują godło jako podstawę swojej tożsamości wizualnej. 


godło symbole pństwowe herb Rosja służby federalneOficjalna strona prezydenta posługuje się wizerunkiem godła umieszczonym na jej winiecie. Zastosowane godło ma formę uprzestrzennioną i położone jest na niebieskim tle winiety. Wizerunek prezydenckiego banera patronackiego jest udostępniony za pośrednictwem kodu. Oficjalna strona rządu federalnego stosuje natomiast ustawowy wizerunek godła w zestawieniu z pionowym dywizem w państwowych barwach. Przypomina to rozwiązanie z wizualnej tożsamości niemieckiego rządu, lecz zastosowane w odwrotnym porządku i bez żelaznej systemowej konsekwencji.


ROsja herb strony internetowe prezydent Putin rząd federacji rosyjskiej premier MiedwiediewMożna zatem powiedzieć, że w zakresie samego symbolu rosyjski sposób na utrzymanie jednolitego wizerunku administracji rządowej w zasadzie zdaje egzamin. 

Jednak — nie wszystko złoto, co się świeci — trzeba bawiem zauważyć, że wizerunek herbu udostępniony na oficjalnych portalach państwowych w formie użytkowych plików, różni się (podobnie jak w przypadku polskiego herbu na stronie prezydenta RP) od zamieszczonego w załączniku do ustawy o godle. W odrożnieniu od dokumentu drukowanego, w plikach elektronicznych na stronie prezydenta złota bordiura tarczy heraldycznej ma czarny obrys, a jej barwy oraz tarczy sercowej mają różną wartość czerwieni. Kolor oczu orła jest biały, a smok zamiast czarno-złotej ma barwę czarno-zieloną. Dodatkowo trzeba przyznać, że rysunek rycerza jest fatalnie wykonany. Pliki herbu przedstawione na stronie rządowej są wyłącznie bitmapowe, herb nie posiada złotej bordiury, a barwa godła imituje metaliczne złoto. Вот небольшой бардак…


orzeł Rosja herb państwowy godłoKuriozalny jest natomiast zapis umieszczony przy prezentacji herbu na stronie prezydenckiej: „Obraz stworzony przez Jewgienija Uhnaliowa stał się powszechnie używany. Mimo, że jest dołączony do ustawy nie stanowi obowiązkowego standardu. Artyści mogą tworzyć własne wersje zgodnie z oficjalnym opisem”. **

Wydawało by się, że oficjalny wzór państwowego symbolu — przygotowany w formie standaryzacji użytkowej — winien być stosowany przez wszystkie instytucje zobowiązane do tego ustawowo. Na bazie takiego opracowania powinny powstawać kolejne wersje dedykowane — dla ministerstw, agend i służb administracji rządowej. Z prawnego punktu widzenia, żaden inny podmiot nie ma możliwości używania herbu państwowego w swoim wizerunku. Jak widać jednak, otwarta formuła obrazowania heraldycznego blazonu, sprzyja „artystycznej” różnorodności wizerunków symboli tworzonych dla organów administracyjnych.


Z tej oficjalnej zachęty do tworzenia własnych wersji godła skorzystał zapewne niezależny projekt „RosPił”, monitorujący wydatki administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych.****

Rosja orzeł godło projekt RosPił logo Проект РосПил--
Tekst jest składową autorskiego opracowania porównawczego, opisującego symbole państwowe w użytkowaniu administracji rządowej

* Ustawa „O herbie państwowym Federacji Rosyjskiej” z dn. 8.12.2000 r.
Ilustracja: Załącznik nr 1 do ustawy 
** kremlin.ru — oficjalna witryna Prezydenta Federacji Rosyjskiej
*** government.ru — oficjalna witryna Rządu Federacji Rosyjskiej
Przykładowe herby ministerstw: Spraw Zagranicznych, Łączności, Sprawiedliwości, Kultury, Transportu, Sportu, Spraw Wewnętrznych i Obrony
Richard Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990

[P] 06.07.20134 Lipca — 4 kółka — 4 łapy


Google Doodle
Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych
4 lipca 2013 r.
Autor: Betsy Bauer


4th July Independence Day Święto Niepodległości Google Doodle 2013Z autorskiego opisu okazjonalnej ilustracji: „Sporą część mojego życia spędziłam w samochodach. Moja rodzina przeprowadziła się z Ohio do Wirginii, kiedy miałam 6 lat, z Wirginii do Indiany, gdy miałam 8 lat, a z powrotem do Ohio, gdy miałam 12 lat. Gdy poszłam do college'u na Florydzie podejmowałam 20-godzinną jazdę do domu co najmniej dwa razy w roku. Spędziłam 4 dni w samochodzie, kiedy przenosiłam się do Północnej Kalifornii. Życie w Stanach Zjednoczonych jest synonimem podróży samochodem. Ponieważ Stany Zjednoczone są krajem pełnym tak wielu różnych atrakcji, pomyślałam, że Doodle w stylu wycieczki samochodowej może być wspaniałą okazją do świętowania różnorodności geograficznej i kulturowej USA w Dzień Niepodległości. […] Zdecydowałam się narysować rodzinę psów z kilku powodów. Po pierwsze, idea psów jadących samochodem wydawała się być stworzona dla motywu podróży. Każdy widział szczęśliwego psa z głową wystawioną za oknem auta! Po drugie, psy są chyba najbardziej fizycznie zróżnicowanymi stworzeniami na tej planecie i dlatego dostarczają tyle możliwości graficznego projektowania. […] Niech żyją wycieczki autem, a co najważniejsze — happy birthday to the USA!” *Komentarz: Rodzinne świętowanie Dnia Niepodległości samochodową wycieczką przez najwspanialszy kraj na świecie — super pomysł — szczególnie, gdy drogi są szerokie i bezpieczne, a paliwo tanie. Ale czy z tej radości podróżowania czterema kółkami koniecznie trzeba utożsamiać się z czworonogami? Amerykańska infantylność? Nowoczesne „niepatetyczne” świętowanie? Odmienność kulturowa? Niekoniecznie — ostatecznie polski doradca prezydenta ds historii i dziedzictwa narodowego też sugerował rodakom przedzieżgnięcie się na 11 Listopada w zająca z czerwonymi uszami i białym nosem lub na odwrót. Wszystkiego Najlepszego, Ameryko!


Święto 4 Lipca w ilustracjach Google Doodle na przełomie lat 2012-2000:


4 lipca 4th July US Independence Day Google Doodle
Dla porównania — ilustracje Doodle z okazji polskiego Święta Niepodległości 11 Listopada (2012-2008):


Google Doodle Święto Niepodległości 11 Listopada Polish Independeence Day
--
* Betsy Bauer, Doodler
google.com/doodles

[P] 04.07.2013TVN wdepnął w Kubę…


Wyrok Sądu Najwyższego
2 lipca 2013 r.
Sygnatura akt: III SK 42/12flaga Biało-Czerwona symbole narodowe polskie barwy narodowe Aleksander BąkZ informacji na stronie Sądu Najwyższego: „W dniu 2 lipca br. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną TVN S.A. w sprawie nałożenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na stację kary za zachęcanie do znieważenia flagi państwowej.” *Komentarz: Warto przypomnieć, że wyrok dotyczy programu „Kuba Wojewódzki” z roku 2008 r., w którym prowadzący zachęcał zaproszonych gości — Marka Raczkowskiego i Krzysztofa Stelmaszczyka — do wkładania miniaturek polskiej flagi w atrapy psich kup. Należy mieć nadzieję, że podobne działania, podejmowane w ramach tzw. „wolności wypowiedzi”, zostaną ograniczone. Nałożona kara 471.000 zł nie jest ani adekwatna do wagi problemu, ani też wygórowana w kontekście przychodów generowanych przez program. Trudno bowiem zestawiać wartość symbolu, za który oddawano życie, z cynicznym podbijaniem wyników oglądalności. Ciekawe czy  opiniotwórcze medium telewizyjne uzna swoją winę, czy też „ambitnie” odwoła się do Strasburga...


A tak przy okazji — z całym szacunkiem — ale zarówno na oficjalnej witrynie internetowej Sądu RP, jak i w jego publikacjach, wypadałoby stosować wizerunek herbu państwowego, zgodny z załącznikiem do ustawy o godle.


Sąd Najwyższy RP strona internetowa godło orzeł symbole państwowe Aleksander Bąk--
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 — Sąd Najwyższy RP, Warszawa 2013
* www.sn.pl

[P] 03.07.2013W imię pluralizmu, tolerancji i otwartości…


Rzecznik Praw Obywatelskich
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
26 czerwca 2013 r.
Sygnatura: RPO/722097/13/II/209 RZRzecznik Praw Obywatelskich wniosek Trybunał KonstytucyjnyZ wniosku RPO: „Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie niezgodności art. 49 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482) - z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).” *Komentarz: Art. 49 § 1 Kodeksu wykroczeń stanowi: „Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny”. Pytanie czy wniosek RPO jest podyktowany rzeczywistą troską o ochronę obywateli przed możliwością nadintepretacji prawa przez organy ścigania, czy może próbą uchylenia furtki dla nieskrępowanej „wolności wypowiedzi” wszelkiej maści „artystów słowa i obrazu”, podjętą w imię politycznie poprawnych europejskich standardów.


Uzupełniając — z całym szacunkiem — ale czy Rzecznik Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny organ państwowy, nie powinien sygnować się na swojej oficjalnej stronie internetowej wizerunkiem herbu państwowego, zgodnego z załącznikiem do ustawy o godle?


Rzecznik Praw Obywatelskich strona internetowa godło symbole państwowe Aleksander Bąk


--
* Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.06.2013 r.

[P] 03.07.2013Orzeł „notarialnie zapożyczony”


Kancelaria notarialna Maria Hołysz
wdrożenie: styczeń 2013godło orzeł kancelaria notarialna maria hołysz ministerstwo gospodarkiZ zapisów ustawy: „Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. […] Notariusz używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła”.*Komentarz: Notariusz to dość specyficzna profesja. Z jednej strony funkcjonariusz publiczny, a z drugiej prywatny podmiot prowadzący działalność na własny rachunek. Dla swojej identyfikacji większość kancelarii używa wizerunku herbu państwowego, bądź też samego godła, bazującego na wzorze pieczętnym lub też sięgając do zasobów internetu. Zapewne chcąc wyróżnić się spośród innych kancelaria szukała wyjątkowego wzorca. Ponieważ właściwe notariuszowi ministerstwo sprawiedliwości prezentuje na swojej stronie mało atrakcyjny (druciany) wizerunek godła, w tym przypadku kancelaria „pożyczyła” sobie wybieloną wersję „logorła” ministerstwa gospodarki.

Pozostawiając prawnikom kwestię praw autorskich — jedna uwaga: nie kładzie się „gołego” godła na barwach.


--
* Art. 2 i Art. 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91

[P] 20.06.2013Orzeł ministerstwa nadal pracuje na czarno


„Nowa jakość promocji gospodarczej Polski”
Narada Radców Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji
Ministerstwo Gospodarki RP
11.06.2013 r.orzeł czarny godło Polski Ministerstwo Gospodarki konferencja Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Z informacji na stronie internetowej ministerstwa: „Dobry wizerunek Polski służy naszemu eksportowi, który jest głównym motorem wzrostu polskiego PKB. Dlatego tak ważne jest wzmocnienie działań Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) naszych ambasad na całym świecie – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej. Spotkanie z okazji corocznej narady radców WPHI odbyło się 11 czerwca 2013 r. w MG.” *Komentarz: Ofensywa promocyjna Ministerstwa Gospodarki RP wspierana jest od paru lat wizerunkiem czarnego orła. Pomimo wielokrotnego wskazywania na jego ustawową niewłaściwość ministerstwo uporczywie trzyma się stosowania przyjętego znaku. Dziwnie brzmią zatem deklaracje o „nowej jakości” w kontekście wizerunkowej niekompetencji. 

Należy też dodać, że zarządzane przez ministerstwo Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji, działające w ramach Ambasad i Konsulatów RP, stosują na swoich portalach wizerunek godła niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle, „zapożyczony” z nieautoryzowanych zasobów internetowych.


godło orzeł Wydział Promocji i Handu Ministerstwo Gospodarki--
Foto: © Ministerstwo Gospodarki RP

[P] 12.06.2013Czas siać… fasolę Niepodległości


„Polska Fasola z Orzełkiem”
Polski produkt tradycyjny — woj. małopolskie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rejestracja: 21.09.2010 r.Fasola Niepodległości Polska Fasola z Orzełkiem Symbole Narodowe Orzeł Biały godło Aleksander Bąk
Z rejestrowego opisu: „Fasola karłowa, biała, gładka, podłużna, jednolita w kształcie, z ciemnym wiśniowo-czerwonym znamieniem, kształtem przypominającym orła.” *Komentarz: Czasy nastały kryzysowe, więc może po wiosenno-letniej diecie szczawiowej warto pomyśleć także o czymś na okres jesienno-zimowy. Fasola od wieków była obecna w polskiej kuchni. Do dziś w wielu domach — szczególnie w Polsce wschodniej — potrawą wigilijną jest barszcz z fasolą. Tradycja sięga czasów zaborów, gdzie — szczególnie w zaborze rosyjskim — wyrazem patriotyzmu, była uprawiana po kryjomu przed „Moskalem”, fasola z orzełkiem. Staraniem pana Zenona Szewczyka z Podegrodzia w nowosądeckiem, w 2010 roku „patriotyczna” odmiana fasoli wpisana została przez ministerstwo rolnictwa na listę potraw tradycyjnych.

„Polska fasola z orzełkiem” może stać się zatem — na podobieństwo amerykańskiego indyka — składnikiem potraw przygotowywanych z okazji Dnia Niepodległości. Specjaliści proponują m.in.: hummus z fasoli, orzechów i czosnku, sałatkę pomidorowo-fasolową, marynowane rydze z fasolą, uszka do czerwonego barszczu lub pierogi z fasolą.**


--
Foto: © 2009 Leszek Hortwat / JM Media
** Źrodła: sądeczanin.info i potrawyregionalne.plSzacunek i wsparcie


Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa
29 maja


Dzień Weterana 29 majaZ Art. 15 ustawy o weteranach: „Dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami” *Komentarz: Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie…**


--
Ilustracja z kampanii „29 maja — Dzień Weterana. Szacunek i wsparcie”
* Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1203)
** Dziady, Adam MickiewiczOrzeł weteranów


Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju
Wdrożenie: 2012 r.Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach logoZ informacji na stronie internetowej: „Stowarzyszenie powstało z inicjatywy własnej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa.”Komentarz: „Stylizacja” graficznego wizerunku orła w znaku stowarzyszenia wymaga zdecydowanej poprawy.


--

[P] 24.05.2013Policyjne logo


Komenda Główna Policji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP
Wdrożenie: 24 maja 2013 r.
Projekt: Agata Korzeńska, Paweł Krzywda — IDEE Design, Bytom


Policja nowe logo Idee Design Agata Korzeńska Paweł Krzywda

Z informacji MSW z dn. 24.05.2013 r.: „Na konferencji w MSW zostało przedstawione nowe logo Policji. Konkurs na znak graficzny to jeden z etapów programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. W ramach programu będą remontowane istniejące komendy i komisariaty oraz wybudowane zostaną nowe obiekty policyjne. Program będzie realizowany w latach 2013-15, a jego budżet wynosi około 1 mld zł.” *

Z regulaminu konkursu: „Celem konkursu jest otrzymanie spójnego i profesjonalnie opracowanego projektu na logo (jednolity znak graficzny) i identyfikację wizualną komend Policji, który stanowić będzie wzorzec jednolitego oznaczenia wszystkich nowo budowanych i remontowanych jednostek Policji na terenie Polski.”

Z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji: „Celem jest także stworzenie jednolitego standardu komend i komisariatów w całym kraju, w szczególności w części odwiedzanej przez obywateli. Program będzie realizowany w latach 2013-2015 przez Komendę Główną Policji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.” **Komentarz: Chwalebna — wizerunkowa inicjatywa standaryzacyjna tożsamości wizualnej Policji na poziomie komend i komisariatów. Oby towarzyszyła standardowi wyposażenia służbowego policjantów oraz dbałości o ochronę obywateli. Na poziomie centralnym — na winiecie oficjalnej strony internetowej Policji — widnieje encyklopedyczny przykład orła „nieustawowego” pochodzenia.Godło Orzeł Policja winieta internetowa--
Ilustracje z zasobów Komendy Głównej Policji
projekt: JSK Internet, Warszawa


Si vis pacem…


Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Publikacja: 24 maja 2013 r.Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego BBN Prezydent RP

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP BBN Prezydent RP
Z informacji BBN: „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. […] Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.”


Z przedmowy Prezydenta RP: „Księga jest adresowana do wszystkich Rodaków, bowiem sprawy bezpieczeństwa narodowego są i powinny być nam wszystkim bliskie. Jej publikację traktuję także jako spełnienie obowiązku rzetelnego informowania o sprawach dotyczących bezpieczeństwa.”Komentarz: „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP”, wzorowana na francuskiej „Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale” z 2008 roku, ukazać się miała jesienią 2011, zgodnie z zapowiedzią Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. Stefana Kozieja z września 2010. W międzyczasie kolejne edycje księgi przygotowały Francja — czwarte oraz Chiny — ósme, której to omówienie pt. „Informacja nt. Białej Księgi Obronności Chińskiej Republiki Ludowej”, BBN opublikowało w maju br.Godło Herb Polski Symbole Narodowe Orzeł Biały Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego BBN Aleksander BąkPytanie wizerunkowe: Dlaczego najwyższe instytucje państwowe tak uporczywie sygnują swoje działania publiczne wizerunkiem herbu państwowego niezgodnym ze wzorem z załącznika do ustawy o godle? Dla „niewtajemniczonych” — zastosowany na okładce księgi wzór herbu RP (z lewej) bazuje na nieautoryzowanym pliku graficznym dostępnym w zasobach Wikipedii. Przykro stwierdzić, że BBN, jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa, tak weryfikuje źródła używanych przez siebie materiałów wizerunkowych Rzeczypospolitej. Zainteresowanym decydentom chętnie wyjaśnię ustawową niezgodność „inkryminowanego” wzoru.


--
Ilustracje z zasobów KPRP oraz BBN
pezydent.pl
bbn.gov.pl
spbn.gov.pl… para bellum.


Polski Holding Obronny
Wdrożenie: 22 maja 2013 r.
Projekt: NN

Polski Holding Obronny Bumar logoZ informacji holdingu: „Polski przemysł zasługuje na rozwój i wysoką pozycję w świecie. Polscy naukowcy zasługują na uznanie i realizację swoich nowatorskich projektów. Polski żołnierz zasługuje wyłącznie na najlepszy sprzęt. Wszyscy zasługujemy na bezpieczną przyszłość. Budujemy silną armię. Budujemy bezpieczną Polskię. Polski przemysł obronny jednoczy się. Dlatego powstaje Polski Holding  Obronny.

Polski Holding Obronny powstaje z nowym silnym znakiem – symbolem współpracy, tradycji, precyzji,twardości i trwałości, obrony – na rzecz polskiej armii i państwa polskiego.”Komentarz: Trójkąt z barwami narodowymi, jako symbol koncernu obronnego, zastąpi korporacyjny znak firmowy „Bumaru”. Zastosowane ustawienie elementu graficznego w znaku zdecydowanie podkreśla charakter ofensywny. Komunikacja „obronności” sugerowałaby raczej odwrócenie trójkąta, co tworzyłoby wizerunek tarczy. Chyba, że znak odwołuje się do symbolu Obrony Cywilnej. 
--
Logo z materiałów prasowych PHO © Polski Holding Obronny

[P] 23.05.2013Aquila calisis


Logo Stowarzyszenia „Dom Wszystkich Polska”
Wdrożenie: 13 maja 2013 r.
Autor logo: Anna Kubisz


orli dom orzeł godło dom wszystkich polska Ryszard Kalisz lewica logo Aleksander BąkZe strony stowarzyszenia: „Jesteśmy organizacją zrzeszającą wszystkich ludzi o centrolewicowych poglądach, zniechęconych poziomem naszej debaty publicznej oraz niskim poziomem uprawianej polityki.”Komentarz: Kolejna majowa wariacja na temat polskiego symbolu — orła. Tym razem — w kolorze magenta-blue — logo politycznej inicjatywy niezależnego, bo wyrzuconego z SLD, posła Ryszarda Kalisza. Wygląda na to, że Polska to taki orli dom, w którym stare nieloty wysiadują, co rusz to „nowe”, mniej lub bardziej wypierzone, pro-obywatelskie inicjatywy, obiecując wzięcie pod swoje zbawcze skrzydła, umęczony lud. Trawestując hasło z różowej akcji „Orzeł może” — „Polaku, nie bądź ponury, zrobimy Ci lepiej — rączki do góry…”


--
Ilustracja © domwszystkichpolska

[P] 14.05.2013


Symbolika patriotyczna w Pałacu Prezydenckim


Sala Chorągwiana
Pałac Prezydencki
Otwarcie: 2 maja 2013 r.Godlo Prezydent Sala Chorągwiana herb chorągiew flaga Aleksander Bąk
Ze strony prezydent.pl: „Prezydent Bronisław Komorowski otworzył w czwartek przed południem zaaranżowaną na nowo Salę Chorągwianą, gdzie prezentowane są repliki historycznych chorągwi polskich od Grunwaldu do „Solidarności” oraz kopie Konstytucji 3 Maja i Konstytucji dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego.” *Komentarz: W porównaniu do nieszczęsnego patronatu, roztoczonego nad kuriozalną akcją „Orzeł może”, ta inicjatywa zasługuje na pochwałę. Gdyby tak jeszcze główne Symbole Narodowe — herb, flaga i hymn — doczekały się uprzywilejowanego miejsca na oficjalnej stronie Głowy Państwa prezydent.pl…


--
Foto: © Piotr Molecki/KPRP

[P} 14.05.2013


— i inne…


Symbole Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Portal Prezydenta RP
Portal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Przegląd: 13.05.2013 r.Symbole Narodowe Godło Prezydent RP Herb Flaga Hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Godło Prezydent RP Herb Flaga Hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Godło Prezydent RP Herb Flaga Hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Godło Prezydent RP Herb Flaga Hymn Aleksander Bąk


Portal Prezydenta RP — ścieżka dostępu do Symboli Narodowych:
1. Strona główna — menu > Dialog
2. Dialog > Materiały do pobrania
3. Materiały do pobrania > Inne
4. Inne > Pliki do pobrania:
 • Hymn
 • Barwy narodowe
 • Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
 • Flaga z godłem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Godło Rzeczypospolitej Polskiej w formacie PNG
 • Godło Rzeczypospolitej Polskiej w formacie EPSSymbole Narodowe Godło Ministerstwo Kultury Herb Flaga Hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Godło Ministerstwo Kultury Herb Flaga Hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Godło Ministerstwo Kultury Herb Flaga Hymn Aleksander BąkPortal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP — ścieżka dostępu do Symboli Narodowych:
1. Strona główna — menu > Kultura i dziedzictwo
2. Kultura i dziedzictwo > Symbole Narodowe
3. Symbole narodowe:
 • Godło
 • Barwy narodowe
 • Hymn państwowySymbole Narodowe Godło Poland.gov.pl MSZ Herb Flaga Hymn Aleksander BąkPortal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Spraw Zagranicznych RP — ścieżka dostępu do Symboli Narodowych:
1. Strona główna — menu > Flaga, hymn, godło, logo
 • Godło Polski
 • Flaga Polski
 • Polski hymn
 • Pobierz logoKomentarz: Z oficjalnych portali, zarządzanych przez jednostki administracji państwowej, jedynie 3 udostępniają wizerunek polskich Symboli Narodowych, a tylko 2 z nich w plikach do pobrania. Najszybszy dostęp oferuje… nieoficjalna, choć nazwana „oficjalnym portalem promocyjnym Rzeczypospolitej Polskiej”, witryna poland.gov.pl, zarządzana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Samo ministerstwo na własnej stronie takich plików nie zamieszcza. Podobnie jak Sejm RP i Senat RP. Przyznać należy, że portal Prezydenta RP — głównego strażnika polskich insygniów — przypomina labirynt, utrudniający odszukanie wizerunku Symboli Narodowych. Któż bowiem wpadnie na to, żeby poszukiwania zacząć od menu „Dialog”, a następnie zajrzeć do „Materiałów do pobrania”, gdzie spośród 3 odnośników „Zdjęcia do pobrania” i „Logotyp Prezydent.pl”, należy wybrać ten ostatni pt. „Inne”? Oczywiście można na skróty wpisać hasło „godło” w okienku wyszukiwania, ale chyba wizerunkowo nie o to chodzi.

Osobną kwestią jest status upowszechnianych symboli, a w szczególności herbu państwowego. Wszystkie portale udostępniają niestety jego nieautoryzowaną wersję — niezgodną z załącznikiem do ustawy o godle — zapożyczoną z Wikipedii (wzór 2010). Dotatkowo należy zauważyć, że dwa pliki z wizerunkiem herbu państwowego, udostępniane na stronie prezydent.pl różnią się między sobą nie tylko kolorystyką godła, ale także kształtem tarczy. 

Zarówno portal Prezydenta RP, jak i Ministra Kultury, prezentują tzw. flagę z godłem, z tym, że prezydencka wersja zawiera herb według wersji „wikipedyjnej” — wzór 2007 (w barwach ustalonych wg współrzędnych w przestrzeni barw CIE 76 — czyli z szarym odcieniem bieli), a ministerialna zawiera wersję wikipedyjnę herbu — wzór 2006. Udostępnianie tej flagi jest w sumie nieuzasadnione, gdyż jej upoważnionymi ustawowo użytkownikami są wyłącznie placówki dyplomatyczne za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą oraz kapitanaty portów. Oczywiście trudno nie zauważyć, że wszystkie pliki nie trzymają wspólnego standardu barwnego.Dla porównania — dostęp do Symboli Narodowych na oficjalnych stronach prezydentów Czech i Słowacji:


Symbole Narodowe Czechy prezydent herb flaga hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Czechy prezydent herb flaga hymn Aleksander Bąk

Na portalu czeskiego prezydenta, link „Česká republika” spod głównego menu, przenosi na podstronę „Státní symboly”, na której znajdują się odnośniki do konstytucji, symboli państwowych oraz odznaczeń państwowych. Żeby jednak nie było tak różowo, kuriozalna jest sama winieta strony, zawierająca herb wielki Czech w połączeniu z… „zapisem EKG” Zamku na Hradczanach, co wydaje się być autorskim „uzupełnieniem” dokonanym przez nowego prezydenta zaraz po objęciu władzy.
Symbole Narodowe Słowacja prezydent herb flaga hymn Aleksander Bąk
Symbole Narodowe Słowacja prezydent herb flaga hymn Aleksander Bąk

Na stronie prezydenta Słowacji, wybór z głównego menu odnośnika „Slovensko”, prowadzi do podstrony z informacjami o kraju, herbie, fladze i pieczęci państwowej oraz o hymnie republiki. Na osobnej stronie prezentowany jest kolejny ustawowy symbol państwowy, jakim jest chorągiew Prezydenta Republiki Słowackiej. Stanowi ona główny znak graficzny na winiecie prezydenckiego portalu.


--

[P] 13.05.2013Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить*


Komunistyczna Partia Polski
Rejestracja: 9 listopada 2002 r.Komunistyczna Partia Polski Lenin Stalin KPP symbole komunistyczne

Komunistyczna Partia Polski symbole konunistyczne faszystowskie


Ze statutu KPP: „Komunistyczna Partia Polski jest partią marksistowsko­-leninowską nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego. Źródło swej działalności ideowo­programowej upatruje w idei komunistycznej, w niej bowiem widzi przyszłość świata. Dopiero komunizm uwolni ludzkość od niepewności jutra, od strachu przed wojnami, od nędzy i poniżenia. Położy kres panowaniu wyzyskiwaczy nad ludźmi pracy, panowaniu narodów silniejszych nad słabszymi. Jego realizacja zapewni materialny i duchowy rozkwit ludzkości.” **


Z Konstytucji RP: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.” ***


Z Kodeksu Karnego: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” ****


Z postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie: „Postanowieniem z dnia 9.10.2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny i Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć po rozpoznaniu w dniu 9.10.2002 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komunistycznej Partii Polski o wpisanie do ewidencji partii politycznych postanawia:
I. Wpisać do ewidencji partii politycznych: Komunistyczna Partia Polski. KPP.” *****Komentarz: Od 12 grudnia 2011 roku czeka w sejmowej „zamrażarce” poselski projekt ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.


--
* Wodzimierz Majakowski, Komsomolska śmierć, 1924
** Statut Komunistycznej Partii Polski, Dąbrowa Górnicza, 2002
*** Art. 13 Konstytucji RP
**** Art. 256.§ 1. Kodeksu Karnego
***** Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, sygnatura akt: EWP 152

[P] 11.05.20139 maja — gorycz zwycięstwa


Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności
Wdrożenie: 8 maja 1945 r.Dzień Zwycięstwa Święto 9 maja Dekret 8 maja 1945Z postanowień dekretu z 8. 05. 1945 r.:Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) — Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Wielkich Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i faszyzmem, wolności i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem — dzień 9 maja, jako dzień zakończenia działań wojennych, stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.

Art. 2. Dzień 9 maja jest wolny od pracy.

Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Wszystkim Ministrom.

Art 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 • Prezydent Krajowej Rady Narodowej: Bolesław Bierut
 • Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka-Morawski
 • Minister Spraw Zagranicznych: Wincenty Rzymowski
 • Minister Obrony Narodowej: Michał Żymierski Marszałek Polski
 • Minister Administracji Publicznej: Edward Ochab
 • Minister Bezpieczeństwa Publicznego: Stanisław Radkiewicz […]” *Komentarz: Dziennik Ustaw jeszcze z winietą Rzeczypospolitej Polskiej, a nie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale od sierpnia 1944 roku sygnowany orłem bez korony. Dekret ma status dokumentu obowiązującego.

9 maja plakat Dzień Zwycięstwa Święto Zwycięstwa День Победы
9 maja 1945 roku, w moskiewskim więzieniu na Łubiance, siedzieli porwani przez sowiecki kontrwywiad w Warszawie w marcu 1945 r.:
 • Jan Stanisław Jankowski — Delegat rządu RP i wicepremier na Kraj;
 • gen. Leopold Okulicki — Komendant Główny AK, Komendant Główny organizacji „NIE”;
 • Kazimierz Pużak — przewodniczący Rady Jedności Narodowej — PPS „Wolność, Równość, Niepodległość”;
 • Józef Stemler-Dąbski — wiceminister Departamentu Informacji DelegaturyRP na Kraj;
 • Antoni Pajdak — PPS „WRN”;
 • Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, Zbigniew Stypułkowski, Aleksander Zwierzyński — Stronnictwo Narodowe;
 • Józef Chaciński, Franciszek Urbański — Stronnictwo Pracy;
 • Adam Bień, Kazimierz Bagiński, Stanisław Mierzwa — Stronnictwo Ludowe;
 • Eugeniusz Czarnowski, Stanisław Michałowski — Zjednoczenie Demokratyczne. 


--
Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
Plakat: Tadeusz Trepkowski, 1946 (Wystawa: Tadeusz Trepkowski - "Znaki, symbole, emblematy", Uniwersytet Zielonogórski, czerwiec 2006)Krótki kurs historycznej lewizny


„Niezbędnik historyczny lewicy”
Sojusz Lewicy Demokratycznej
7 maja 2013 r.niezbędnik historyczny lewicy SLD Centrum Ignacego Daszyńskiego
Cytat z publikacji: „Od dwudziestu lat prawica metodycznie działa na rzecz zawłaszczenia pamięci historycznej Polaków. Dlatego jest rzeczą o fundamentalnym znaczeniu, aby dzisiejsza lewica pamiętała o swoich korzeniach i swoich poprzednikach. „Niezbędnik historyczny lewicy” jest efektem prac zespołu ekspertów: historyków, politologów i socjologów w okresie od września 2011 roku do stycznia 2013 roku. Nie jest to vademecum wiedzy historycznej dla maturzystów, czy też zarys podręcznika najnowszej historii Polski. Nie wyczerpuje całości niezwykle rozległego tematu.” *


krótki kurs WKP(b) niezbędnik historyczny lewicy SLD

Komentarz: Orła Białego tu się nie odnajdzie — choć nie, przepraszam, w spisie literatury polecanej widnieje pozycja Danuty Waniek: „Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce”. Z bieli i czerwieni jest jedynie Daszyński, straszący na okładce portretem w kontrze. Jest naprawdę CZERWONO. To wywołuje nieodparte wrażenie déjà vu… Czerwona książeczka przywołuje w pamięci „Krótki kurs historii WKP(b)” — „Historię Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)”, czyli „świętą księgę” sowieckiego komunizmu, powstałą jako efekt „kolosalnej pracy teoretycznej” komisji Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) oraz osobistej — Stalina. Po przeczytaniu 64 stron publikacji, osobiście rekomendowanej przez szefa SLD — Leszka Millera, można mieć pewność, że „nowa generacja polskiej lewicy postępowej” dokonała równie „tytanicznej” pracy mieszania z poplątaniem, o przemilczaniu i zwykłym przekłamywaniu faktów historycznych nie wspominając. Fuj!
 

--
* „Niezbędnik historyczny lewicy”
© Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Warszawa 2013
Wydawca; wydawnictwo printshop, Szczecin
materiały prasowe SLD

[P] 07.05.2013„Republikamerykański” bielik


TV Republika
Telewizja Niezależna S.A.
6 maja 2013 r.TV Republika niezależna telewizja republika Wildstein Sakiewiczki Stankiewicz Ziemkiewicz Gargas Gmyz
Ze strony internetowej TV Republika: „TV Republika to nowy, polski kanał telewizyjny o profilu publicystyczno–informacyjnym. TV Republika to rzetelne wiadomości, publicystyka na najwyższym poziomie i filmy dokumentalne, których nie zobaczysz nigdzie indziej.” *Komentarz: Na rynku mediowym wystartowała nowa „Telewizja Republika”. I znów — żeby było jasne: inicjatywa ze wszech miar godna wsparcia — choćby z uwagi na pożądany w demokratycznym społeczeństwie pluralizm mediów. Tylko dlaczego taki drobiazg jak wykorzystany w promocji Karty Klubu wizerunek orła, bez wątpienia politycznie republikańskiego, ale ornitologicznie — amerykańskiego bielika (Haliaeetus leucocephalus), psuje tożsamościową całość? Bo jeśli już koniecznie rzecz obrazować tak „faunistycznie” to raczej lokalnym bielikiem zwyczajnym (Haliaeetus albicilla) — choć wcale nie tak białym — lub orłem przednim (Aquila chrysaetos). Ale jeśli wizerunkowo i heraldycznie to wyłącznie symbolem Res Publica Polona, czyli Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Orzeł Biały w koronie.


--
© Telewizja RepublikaNowa Konstytucja — „byki” po staremu


Nowa Konstytucja RP
Solidarna Polska
3 maja 2013 r.godło orzeł biały nowa konstytucja Solidarna Polska
Z informacji medialnej:Dojrzał czas do zmiany konstytucji — przekonywał w piątek lider SP Zbigniew Ziobro. Zaprezentował projekt nowelizacji ustawy zasadniczej autorstwa SP, zakładający wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego, likwidację senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów. Ziobro na konferencji prasowej w Warszawie nawiązał do uchwalenia Konstytucji 3 maja. — Przed laty nasi rodacy wyszli ponad egoizmy własne, ponad egoizmy stanowe i potrafili powołać konstytucję, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii, nie tylko polskiej, ale i światowej drogi do ustanowienia porządku gwarantującego obywatelom podstawowe prawa, zarazem powodującego, że państwo skuteczniej wywiązuje się ze swoich zadań — mówił.[…]” * Komentarz: Prezentacja „Nowej Konstytucji RP” z błędem ortograficznym oraz niekonstytucyjnym wizerunkiem herbu państwowego na okładce, stawia pod znakiem zapytania kompetencje wnioskodawców. Żeby było jasne — merytorycznie słuszne postulaty legislacyjne zasługują na wsparcie, ale ich wdrażanie nie powinno razić wizerunkową amatorszczyzną. Być może są to tzw. „szczegóły”, ale właśnie na tych małych rzeczach — o ile są dobrze wykonane — buduje się wielkie dzieła. Przypomnijmy zatem:
 • „Rzeczpospolita Polska” — nazwa własna państwa polskiego winna być odmieniana w jej tradycyjnej, wizerunkowej formie — a zatem: „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” (w odróżnieniu np. od odmiany nazwy własnej gazety „Rzeczpospolita”/„Rzeczpospolitej”);
 • „Orzeł Biały” — herb Polski — zgodnie z Konstytucją RP, to „wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu”, zatem winien być stosowany w jego pełnej heraldycznie formie, zgodnej z załącznikiem do ustawy o godle, a nie w postaci nieudolnie przetworzonego graficznie pliku, pozyskanego z nieautoryzowanego internetowego źródła;
 • Srebro — metal — jako heraldyczna tynktura, odwzorowywana jest w postaci barwy białej, a nie szarej, grafitowej, czarnej czy innej metalicznopodobnej.

Tak przy okazji trzeba przyznać, że okładki obecnych na rynku wydań Konstytucji RP nie grzeszą wysokim poziomem graficznym.


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej okładki wydawnictwa


--
* wiadomosci.wp.pl/PAP
Materiały prasowe Solidarna Polska
kp-solidarnapolska.plPremier RP z egzotyczną kokardą Indonezji


Bieg Konstytucji 3 Maja
3 maja 2013 r.kokarda narodowa premier Tusk barwy narodowe Indonezja MonakoKokarda Narodowa Premier Tusk prezent 2011 Aleksander Bąk

Ze strony premier.gov.pl: „3 Maja premier Tusk pobiegł w Biegu Konstytucji. 5-kilometrową trasę pokonał w niecałe 25 minut. — Patriotyzm dziś to dobre wychowanie dzieci — mówił Donald Tusk, którego do udziału w imprezie zaprosiły matki pierwszego kwartału.” *Komentarz: Dobre wychowanie dzieci w duchu nowoczesnego patriotyzmu obejmuje także przekazywanie im wiedzy o wizerunku polskich symboli narodowych. Panie Premierze, przecież otrzymał Pan ode mnie w 2011 roku właściwą Kokardę Narodową…--
* premier.gov.pl
Foto: © Maciej Śmiarowski/KPRM
Foto: © Archiwum własnePrezydent RP z tradycyjną Kokardą Narodową


Plac Zamkowy w Warszawie
3 maja 2013 r.3 maja Kokarda Narodowa Prezydent Komorowski symbole barwy narodowe herb godło Aleksander BąkZ wystąpienia Prezydenta RP: „To tutaj, w tym dokładnie miejscu, 222 lata temu miało miejsce wydarzenie niezwykłe, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja i radosny marsz, radosna procesja wiodąca od Zamku Królewskiego, gdzie obradował Sejm do Katedry Świętego Jana w głębi Starego Miasta, po to, aby zgodnie z odruchem radosnym polskiego serca podziękować za wielkie wspaniałe dzieło odnowy Polski, odnowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów u Ołtarza Pańskiego.[…] 

Dlatego śpiewając „Witaj majowa jutrzenko” i „witaj maj, Trzeci Maj” świadomie nawiązujemy do wielkiego dzieła unowocześniania Polski, rozpoczętego wtedy przez Sejm Wielki, przez ówczesny obóz patriotyczny pomimo oporu płytkich tradycjonalistów, nierozumnych i bezkrytycznych miłośników starego porządku, zaśniedziałych przeciwników nowoczesnego świata.[…]” *Komentarz: Osobiście bardzo mnie cieszy, że Prezydent Rzeczypospolitej wraz z Pierwszą Damą oraz większość rządowych oficjeli — w tym także po raz pierwszy również wojskowi (łącznie z sojusznikami) — występują publicznie przystrojeni tradycyjną Kokardą Narodową, przygotowaną według wzoru, przesłanego przeze mnie na Jego ręce — a także Premiera oraz Marszałków Sejmu i Senatu — w 2011 roku. Jak widać warto jest podejmować konsekwentne oddziaływanie na „urzędową świadomość”, pomimo głębokiego oporu płytkich modernistów, nierozumnych krytyków tradycyjnego porządku, zaróżowiałych przeciwników ponadczasowego świata tradycji. 


3 maja Prezydent Komorowski Kokarda Narodowa Aleksander Bąk

3 maja Prezydent Komorowski Kokarda Narodowa Aleksander Bąk
Zdecydowanie martwi natomiast to, że od z górą 8 lat (!), na mównicy użytkowanej podczas oficjalnych uroczystości państwowych z udziałem Głowy Państwa, herb państwowy nadal „się kiwa”. W takim kontekście trudno nie uznać postulatów wielkiej przebudowy państwa za jedynie „dobre chęci”, gdy nawet w tak małych rzeczach od lat nic się nie zmienia.godło herb państwowy Prezydent Komorowski mównica 3 maja--
* Fragmenty przemówienia Prezydenta RP
Foto: © TVP Parlament
Foto: Wojciech Grzędziński / © KPRP3 Maja załóż Kokardę Narodową


2 maja 2013 r.Kokarda Narodowa rozeta barwy narodowe symbole biało-czerwona Aleksander Bąk
Jak zrobić Kokardę Narodową w 3 krokach.

Do wykonania kokardy potrzebujemy biało-czerwoną wstążkę (tzw. ryps) szerokości 3 cm i długości 25 cm, igłę i białą nitkę oraz agrafkę. 

1. Wzdłuż białej krawędzi wstążki przewlekamy nitkę luźną fastrygą co 5 mm.
2. Ściągamy nitkę i marszczymy wstążkę, aż ułoży się w krąg.
3. Końce wstążki zszywamy krawędziami ułożonymi w jedną stronę.

Formujemy ostateczny kształt kokardy i od spodu przypinamy agrafkę. Kokarda jest gotowa.

Teraz przypnij Kokardę Narodową na piersi nad sercem i noś dumnie!


--
Wzór kokardy: Aleksander Bąk, 2011„Możeł” — czyli: oki-doki-poloki


Akcja „Orzeł może”
Gazeta Wyborcza
Program III Polskiego Radia
Autor grafiki: Kacper Dudek
17 kwietnia 2013 r.orzeł może godło 2 maja dzień flagi akcja Trójka Gazeta WyborczaZ artykułu prasowego GW: Z Programem III Polskiego Radia we wspólnej kampanii społecznej "Orzeł może" zamierzamy rozprawić się ze stereotypem Polaka — nadętego pesymisty, smutasa, który wszystko ma wszystkim za złe.
*

Z informacji medialnej PR III:
Od 2 maja rusza wielka akcja społeczna "Orzeł może", nad którą honorowy patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. […] Są powody do radości i dumy. Zaczynamy happeningiem w czterech miastach Polski. W samo południe rozrzucimy 3 miliony ulotek zawierających żartobliwe wierszyki. […] Mamy bardzo dużo prezentów, kapitalne różowe okulary… **Komentarz:  Iście prima-majowy pomysł „elit” na rozprawę z frustracją wpuszczonych w szczaw Polaków, przez zrzut 3.000.000 ulotek z dowcipami i założenie rodakom różowych okularów. Pytanie: „Za czyje pieniądze?” wydaje się być retoryczne…


--
Materiały prasowe
* wyborcza.pl
** polskieradio.pl

[P] 17.04.2013Srutu-tutu — orzeł z drutu (2)


9 kwietnia 2013 r.godło orzeł urzędowy Orzeł Biały symbole narodowe ministerstwo


Wizerunek orła użytkowany przez urząd administracji rządowej.*


Komentarz: Kto się tak sygnuje? Odpowiedź wkrótce :)


--
* [---] © 2011-2013
Opracowanie: G.C., 2013Gospo…draka z czarną „glapą”? *


Ministerstwo Gospodarki RP
8 kwietnia 2013 r.


godło Orzeł ministerstwo gospodarki czarny orzeł symbole narodowe

godło Orzeł ministerstwo gospodarki czarny orzeł symbole narodowe

godło Orzeł ministerstwo gospodarki czarny orzeł symbole narodowe


Film reklamowy kampanii promocyjnej Ministerstwa Gospodarki

Z informacji ministerstwa: „[…] 1 kwietnia 2013 r. MG rozpoczyna kampanię promującą polską gospodarkę w kraju i zagranicą. Jej celem jest poprawa wizerunku kraju wśród partnerów międzynarodowych, większy dostęp do informacji zarówno o Polsce, jak i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej poza jej granicami oraz wzrost inwestycji naszych przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. […]”Komentarz: Skandaliczne — bo tylko tak już można nazwać — uporczywe stosowanie karykatury wizerunku konstytucyjnego symbolu państwowego przez ministerstwo Rzeczypospolitej, nie tylko w kraju, ale na arenie międzynarodowej.

Proceder naruszania przez Ministerstwo Gospodarki ustawowego wizerunku godła trwa od 2 lat. Wedle kuriozalnej interpretacji urzędu „symbol orła w logotypie MG stanowi wierne odwzorowanie znaku orła z godła państwowego”. W maju 2012 roku, w reakcji na stawiane zarzuty, dokonano zamiany barwy orła umieszczonego na winiecie strony internetowej ministerstwa. Jednakże w oficjalnych publikacjach, prezentacjach, na billboardach, plakatach, ulotkach i oraz innych formach komunikacji wizualnej, ministerstwo nadal używa inkryminowanego wizerunku czarnego orła. godło ministerstwo gospodarki czarny orzeł
Najnowszym s
pektakularnym przykładem naruszenia wizerunku godła państwowego była identyfikacja wizualna Ministerstwa Gospodarki na polskim stoisku narodowym na targach CEBIT 2013 w Hanowerze.godło ministerstwo gospodarki CEBIT 2013 orzeł czarny
Wygląda na to, że odpowiedzialni decydenci są „nieprzemakalni” na merytoryczną argumentację. Skoro zatem nie można literą to może… satyrą?
godło glapa orzeł Tusk Merkel CEBIT 2013
--
* glapa (reg.) wrona, orzeł III Rzeszy

Projekt logo Ministerstwa Gospodarki: Mamastudio, Warszawa
Kreacja filmu: Legend Group, Warszawa
Foto: archiwum własne
Foto: © 2013 Deutsche Messe AGSrutu-tutu — orzeł z drutu


3 kwietnia 2013 r.godło urzędowe orzeł symbol państwowy


Wizerunek orła użytkowany przez urząd administracji rządowej.*Komentarz: Kto się tak sygnuje? Odpowiedź wkrótce :)


--
* [---] © 2001-2013
Projekt: A.W., 2001Druciarstwo artystyczne


Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
marzec 2013 r.


Godło państwowe Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
godło państwowe Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuGodło państwowe na winiecie strony internetowej Uniwersytetu Artystycznego w PoznaniuKomentarz: „Bliski kontakt III stopnia” z godłem, akademicki przykład antyestetyki w obszarze komunikacji wizualnej, czy może „uczona niewiedza”?

Minister nakazała — uczelnia wykonała. Wydaje się jednak, że od uczelni wyższej — szczególnie o profilu artystycznym — pretendującej do miana Uniwersytetu, wymagać można chyba czegoś więcej niż tylko bezrefleksyjnego zamieszczenia graficznie „odrutowanego” orła (wz/2004). Dotyczy to nie tylko samego użycia wizerunku godła, zgodnego z załącznikiem do ustawy o godle, ale także jego odpowiedniego umiejscowienia, zgodnie z zasadami nadrzędności symboli narodowych.


--
Wdrożenie: 27 Mar 2013 08:47:06 GMTOrzeł z beta-jajem


Życzenia wielkanocne premiera RP
Wielkanoc 2013premier życzenia Orzeł godło Wielkanoc 2013


Oficjalna strona internetowa premiera RPKomentarz: Ryzykowne — żeby nie powiedzieć mocniej — zestawienie godła państwowego z „jajkiem wielkanocnym” w barwach narodowych. Należy mieć nadzieję, że w Lany Poniedziałek z beta-winiety nic nie będzie… sikać.

A swoją drogą, zastanawiająca jest infantylność urzędowego „folk-laicyzowania” wizerunku chrześcijańskiego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Na oficjalnych stronach internetowych prym wiodą pisanki — ministerstwo edukacji, finansów, gospodarki, nauki, obrony, rolnictwa, sportu, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, transportu oraz sejmu. Jest też kurczak z bałwankiem u ministra administracji i cyfryzacji, anonimowa roślinka u ministra środowiska oraz baran (bo bynajmniej nie baranek) u ministra kultury. Natomiast w ministerstwie pracy, rozwoju regionalnego, skarbu państwa, spraw zagranicznych, zdrowia, a także w senacie, Wielkanoc najwyraźniej odwołano.


ministerstwo życzenia Wielkanoc


U prezydenta — podobnie jak u premiera — kwiaty, i choć życzenia w wymowie raczej wiosenno-rodzinne to jednak przynajmniej na koniec okraszone zostały tradycyjnym „Wesołego Alleluja!”. Jak pamiętamy — białego zająca z czerwonymi uszami i białym nosem (lub na odwrót) prezydencki doradca ds. historii i dziedzictwa narodowego zarezerwował na Święto Niepodległości (patrz: Aktualności 2012 >>).


prezydent Komorowski życzenia Wielkanoc 2013
Chrystus zmartwychwstał — Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał — Alleluja!„Skotylionowacenie” bywa zaraźliwe


„Kotylion Viktora Orbána”
Jarosław Giziński — Rzeczpospolita
16 marca 2013 r.kokarda narodowa Victor Orban Bruksela


Komentarz: Kokarda Narodowa to nie kotylion! Zdziwienie budzi powielanie przez „Rzeczpospolitą” błędnego określenia symbolu narodowego — tym razem węgierskiego — nieszczęśliwie wprowadzonego przez Kancelarię Prezydenta RP  przy okazji obchodów 3 Maja w 2010 roku.

Kokarda Narodowa Węgry Victor Orban magyar pántlikás kokárda


Petőfi Sandor kokarda Węgry 1848Węgierska Kokarda Narodowa jest symbolem narodowego odrodzenia z czasów rewolucji 1848 roku. Trójkolorowa kokarda, noszona przez przywódców młodzieży peszteńskiej, stała się przyczynkiem do przywrócenia węgierskich symboli narodowych, ustanowionych artykułem XXI Ustawy Kwietniowej z 1848 roku. Oryginalna kokarda, którą nosił Petőfi Sandor (Alexander Petrovics) — poeta, autor pieśni „Powstań, Węgrze, Ojczyzna Cię woła!”, ideowy przywódca młodzieży węgierskiej, adiutant generała Józefa Bema, poległy w bitwie pod Segesvárem w 1849 roku — przechowywana jest w Węgierskim Muzeum Narodowym w Budapeszcie.


--
Victor Orbán, Bruksela 15.03.2013 r. — foto: Yves Herman © Reuters
Magyar pántlikás kokárda — foto: Wikipedia
Kokarda Narodowa 1849 r. — foto: © Magyar Nemzeti MúzeumHej szable w dłoń!


Ministerstwo Obrony Narodowej RP
Międzynarodowy Dzień Kobiet
8 marca 2013 r.Dzień Kobiet Wojsko Polskie Orzeł Godło szabla oficerska


Z portalu Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej RP „ZOOM”: „Świetni żołnierze — przygotowani do pełnienia służby, dysponujący bogatym doświadczeniem i umiejętnościami. Od pozostałych żołnierzy Wojsk Lądowych odróżnia ich tylko jedno — mundur nie pozbawił ich naturalnego uroku i piękna.” *Komentarz: Z okazji Dnia Kobiet wyrazić należy życzenie, aby „pełna uroku i piękna” pani podporucznik, została uhonorowana szablą oficerską aktualnego wzoru (76/08/HWP) z wizerunkiem ukoronowanego orła.


--
Fot.: © archiwum Wojsk Lądowych
www.zoom.mon.gov.plGodło „zastępcze”


Ministerstwo Edukacji Narodowej RP
Wdrożenie: 5 marca 2013 r.


świadectwo szkolne MEN 2013 orzeł godło


Godło Orzeł

Z informacji ministerstwa: „[…] Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj (5 marca 2013 r.) znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego. Znowelizowane rozporządzenie zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów. […]” *


--
* MEN, 2013
opracowanie graficzne i digitalizacja: A. Trojnik, Warszawa


Zmiana logo Urzędu ds Kombatantów


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Projekt: Alfred Znamierowski
4 marca 2013 r.Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjnowanych logo godło Orzeł BiałyZ informacji na stronie urzędu: „Od dnia 1 marca 2013 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych posługuje się nowym znakiem graficznym. Logo pełniące funkcję identyfikacji wizualnej będzie używane do oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych Urzędu. Znakiem graficznym Urzędu będzie wizerunek orła białego z koroną, szabla oraz biało-czerwona wstęga, będąca kolorystycznym odwzorowaniem godła państwowego. Komisja Heraldyczna działająca przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała nowy projekt logo Urzędu w dniu 22 lutego 2013 r.” *


--
* UdSKiOR, 2013
Projekt: Alfred Znamierowski, członek Komisji HeraldycznejJak trwoga to do… godła


Ministerstwo Sportu i Turystyki RP — 22.02.2013 r.
Ministerstwo Finansów RP — 22.02.2013 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP — 26.02.2013 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP — 26.02.2013 r.ministerstwo godło orzeł herb państwowy
Z wypowiedzi medialnej premiera rządu RP: „Orzeł nie musi być wszędzie, ale jak już jest, to żeby nie znikał.” *Komentarz: Otóż wręcz przeciwnie — herb musi być wszędzie, ale orzeł, który jest, niech jak najszybciej znika! Dlaczego? Ponieważ jest niezgodny z wizerunkiem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o godle barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Po kolejnej fali medialnego tsunami, jakie rozpętało się po usunięciu oraz wskazanym braku symboli państwowych na oficjalnych stronach 4 ministerstw RP, wywołany do tablicy premier rządu wyraził generalną uwagę, że jest to „nieuzasadnione z punktu widzenia takiej rangi, powagi urzędu”. Przywołani do porządku ministrowie umieścili brakujące wizerunki na swoich stronach. Problem w tym, że każdy dokonał tego wedle własnego „widzi-mi-się”. A że herb jaki jest… — nie każdy widzi, opisane zostało tu: StatusQuo >>.


godło ministerstwo orzeł herb państwowy Aleksander Bąk


--
Wizerunki symboli państwowych na internetowych stronach ministerstw RP
stan: 26.02.2013 r.

[P] 28.02.2013Wizerunek godła na stronach internetowych MAiC


21 lutego 2013 r.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RPlogo godło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji herb państwowy Orzeł Biały symbole narodoweZ odpowiedzi ministerstwa na zapytanie z dn. 18.01.2013 r.: „ […] Źródłem godła na stronie mac.gov.pl, oraz na facebook.com i twitter.com jest Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900100060). W załączniku do niej przedstawiony jest herb RP, czyli godło na tarczy herbowej.

Cyfrowy wizerunek orła wykonany został przez Wydawnictwo Bookmark S.A. w celu personalizacji albumu „Polska od Bałtyku do Tatr”. Wydawnictwo poinformowało, iż nie posiada praw autorskich ani nie rości sobie takich praw w stosunku do ww. logo, tym samym MAC ma pełne prawo do wykorzystania wizerunku orła na dowolnych polach eksploatacji.”*Komentarz: Zestawmy zatem wizerunek godła użytkowany przez MAiC z cytatem słownym art. 2 ust. 1 oraz cytatem wizualnym załącznika nr 1 ustawy: 

„Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.”

godło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ustawa o godle

W przypadku wyrażenia zainteresowania ze strony ministerstwa, istnieje możliwość wyjaśnienia, dlaczego godło to nie logo oraz dlaczego użytkowany przez MAiC wizerunek orła nie jest zgodny z przywoływanym źródłem ustawowym — oczywiście w ramach odpłatnej porady. Natomiast całkiem bezpłatnie i od ręki wskazać można wytyczne Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące obowiązku umieszczania ustawowego godła na swoich stronach internetowych przez jednostki zobowiązane: Załącznik nr 7 do Informacji o wynikach kontroli używania symboli państwowych prez organy administracji publicznej (NIK, Warszawa, 2005 r.).


--
* Pismo Radcy Ministra Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


182 rocznica ustanowienia Kokardy Narodowej


7 lutego 2013 r.Kokarda Narodowa Uchwała Rządu Narodowego 1831 r.„Kokardę Narodową stanowić będą kolory Herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to iest: kolor biały z czerwonym.” (Art. 1)*

Kokarda Narodowa Aleksander Bąk--
* Postanowienie Rządu Narodowego z dn. 7 lutego 1831 r. na podstawie uchwały sejmowej z 29 I 1831 r. w sprawie zmiany stempla, godła państwowego i kokardy 
Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych
Wzór Kokardy Narodowej — Aleksander BąkCzarne orły nad polską gospodarką


1 lutego 2013 r.
Ministerstwo Gospodarki RPwicepremier Janusz Piechociński minister gospodarki Orzeł Biały godło państwowe

premier Janusz Piechociński minister gospodarki Orzeł Biały godło państwowe

Spotkanie z mediami w Ministerstwie Gospodarki — prezentacja wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego nt. sytuacji gospodarczej Polski i najważniejszych działań MG w 2013 r.Komentarz: Wbrew oświadczeniom ministerstwa czarny orzeł nadal patronuje oficjalnym działaniom Ministra Gospodarki.*


--
Materiały z prezentacji Ministerstwa Gospodarki
Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP
Zdjęcia © MG RPLogo MSiT a godło państwowe


1 lutego 2013 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki RPnowe logo ministerstwa sportu i turystyki


Ministerstwo Sportu i Turystyki godłoZ odpowiedzi ministerstwa: „[…] projekt graficzny logotypu Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz Księga Identyfikacji Wizualnej zostały wykonane na podstawie umowy dzieło z dnia 17 kwietnia 2009 r. przez firmę Printomato Magda Piotrowska-Kloc. Nowy logotyp zostal wprowadzony na mocy decyzji Szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Logotyp stosowany jest w celach promocyjnych. 

W pismach urzędowych stosowane jest ustawowe godło państwowe oraz w celach informacyjnych (np. na tablicach obiektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa).[…]” *Komentarz: Przypomnijmy — strona www.msport.gov.pl nie jest stroną promocyjną, ale oficjalną stroną urzędową Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Wytyczne raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2005 roku wyraźnie wskazują obligatoryjność stosowania symboli państwowych na oficjalnych stronach internetowych administracji państwowej:
 • „Jednostki zobowiązane do umieszczania godła powinny je umieszczać również na swoich stronach internetowych, przy czym godło powinno być zgodne z wzorem ustawowym. Poza ustawowym godłem można umieścić również jego wizerunek artystycznie przetworzony. Jeżeli poza godłem umieszcza się na stronie również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.”**

Wobec powyższego uzasadnionym wydaje się pytanie: Czy zamieszczona grafika jest artystycznie przetworzonym wizerunkiem godła państwowego?


--
* Pismo Biura Dyrektora Generalnego MSiT, 01.02.2013 r.
** Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych prez organy administracji publicznej — Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2005 r.Przez sport do… kalectwa


8 stycznia 2013 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP
Projekt: Pirintomato Magda Piotrowska-Kloc, 2009 r.
Wdrożenie: sierpień 2012 r.logo Ministerstwo Sporti i Turystyki MSiT 2012

nowe logo ministerstwo sportu strona internetowa godło


Nowe logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Z informacji na stronie ministerstwa z dn. 8.01.2013 r.: „Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2011 roku weszło w życie Zarządzenie nr 16 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.Komentarz: Autor! Autor! Autor! Wygląda na to, że tym razem orzeł doznał przemiany w… pewnego owada, którego nazwy ze zrozumiałych względów nie wypada w tym przypadku przywoływać. Trudno jednak nie mieć entomologicznych skojarzeń w kontekście wdrożonego w 2009 roku znaku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

logo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oficjalny portal internetowy ministerstwa sportu RP jest kolejnym, z którego winiety Orzeł Biały „wyleciał” w nieznane. Dziwi to w sytuacji, gdy każdy sportowiec, jako reprezentant Polski, zobowiązany jest ustawowo do noszenia stroju oznaczonego ustawowym symbolem państwowym. Niezrozumiałym jest to szczególnie dlatego, że Pani Ministra — będąca przedstawicielką polskiego rządu i walcząca o prawidłową formę nazewnictwa swojej rządowej funkcji — nie uważa za swój obowiązek stosowania wizerunku herbu państwowego, do czego na równi ze sportowcami obliguje ją ta sama ustawa (Art. 2a ust. 2). 


--
wizerunek strony internetowej ministerstwa — stan 8.01.2013 i 22.01.2013
www.msport.gov.pl
www.puls.edu.plOrłów ci u nas dostatek…


Strony internetowe ministerstw RPgodło rząd ministerstwa Orzeł Biały identyfikacja Aleksander Bąk


Symbole państwowe na winietach stron internetowych administracji rządowejKomentarz: — bez komentarza…


--
Wizerunki symboli państwowych na stronach internetowych ministerstw RP
stan: styczeń 2013

[P] 12.01.2013Czerwone déjà vu


12 stycznia 2013 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa RP
Projekt: Piotr Garlicki


logo Inwestycje Polskie Ministerstwo Skarbu Państwa


Z informacji na stronie ministerstwa: „Od dziś spółka celowa, założona do realizacji Programu „Inwestycje Polskie” posługuje się docelową, zgodną ze statutem nazwą Polskie Inwestycje Rozwojowe SA. W zbliżającym się tygodniu ukaże się ogłoszenie na prezesa jej zarządu. Wraz z zakończeniem procesu organizacji spółki Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczyna rozmowy z przedsiębiorcami, na których zaprezentuje produkty Programu. Przedsięwzięcie zyskało także profesjonalną oprawę graficzną. […] Program będzie posługiwał się logotypem zaprojektowanym przez dr. hab. Piotra Garlickiego z warszawskiej ASP. Logotyp w jasny, przejrzysty sposób komunikuje główne idee przedsięwzięcia. Projekt znaku graficznego opiera się na dwóch elementach. Pierwszym z nich jest przetworzony geometrycznie kontur Polski. Drugi element to stylizowany widnokrąg, umieszczony pod sylwetą Polski. Całość symbolizuje projekt, który będzie jednym z kluczowych instrumentów dynamicznego rozwoju naszego kraju. Elementy graficzne, jak również barwy — dominująca czerwień z przejściem tonalnym nawiązują w jasny sposób do polskich symboli narodowych.” *Komentarz: Warto przypomnieć, że dominacja koloru czerwonego wpisanego w graniczne kontury nawiązuje raczej do komunistycznej symboliki spod znaku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniej siły społeczeństwa, konsekwentnie umacniającej przyjaźń i współpracę z ZSRR i innymi państwami socjalistycznymi pod czerwonym sztandarem. 

symbole PRL PZPR FJN ZSMP SLD Partia kontur Polski komunistyczne znaki


Jako wzór „pozakonturowego” myślenia o narodowych znakach wizerunkowych można wskazać przykład niemieckiego logo, sygnującego pomocyjny projekt pod nazwą: „Land der Ideen”. Narodowy projekt, którego znakiem były trójbarwne dalie, a twarzą (i nie tylko) Claudia Schiffer, został umiejętnie uruchomiony przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 roku.


Inwestycje Polskie logo Land der Ideen Claudia Schiffer--

[P] 12.01.2013Z Orłem Białym państwu nie po drodze…


10 stycznia 2013 r.
Konferencja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych


prawo jazdy godło Orzeł Biały Aleksander Bąk
prawo jazdy godło Orzeł Biały Aleksander Bąk


Z informacji na stronie internetowej PWPW: „Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. informuje, że zarówno system informatyczny jak i linia produkcyjna blankietów praw jazdy są przygotowane do rozpoczęcia produkcji.”*


Komentarz: Bulwersujące jest, że dokument, którym legitymuje się polski obywatel, nie posiada w głównej warstwie graficznej oficjalnego symbolu państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest nim bowiem ani hologram, ani zastosowany w tle rysunek konturu granic państwowych. Niestety jest to kolejny ewidenty dowód na brak trzymania pieczy nad państwową identyfikacją wizualną przez organa administracji rządowej.

Dla jasności — unijne wytyczne dopuszczają możliwość zastosowania symboli narodowych: „Po konsultacji z Komisją, Państwa Członkowskie mogą dodać kolory lub oznaczenia takie jak kody kreskowe, godła narodowe oraz elementy zabezpieczające, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego Załącznika.” **


--
* Zdjęcia: © 2013 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
** Załącznik 1a do Dyrektywy Rady w sprawie praw jazy, Przepisy dotyczące wspólnotowego modelu prawa jazdy, pkt 3c.

[P] 11.01/2013Polska w kontu(a)rze


9 stycznia 2013 r.
Stowarzyszenie Polska WódkaPolska Wódka Stowarzyszenie marka oznaczenie geograficzne


Z informacji stowarzyszenia: „Polska wódka, której nowa definicja wchodzi właśnie w życie mocą ustawy, jest jedyną polską produktową marką globalną, cenioną od pokoleń na rynkach całego świata i jednocześnie silnie kojarzoną z Polską.

Opierając się na uchwalonej ustawie i jednocześnie działając w ramach swoich statutowych celów, Stowarzyszenie Polska Wódka — Polish Vodka Association opracowało Program „Polska Wódka” oraz podjęło inicjatywę zmierzającą do uwypuklenia walorów produktów, spełniających kryteria stosowania oznaczenia geograficznego „Polska Wódka/Polish Vodka” i opracowało serię oznaczeń słowno-graficznych, które odnoszą się do oznaczenia geograficznego „Polska Wódka/Polish 
Vodka”. Oznaczenia takie mogą być umieszczane na produktach spełniających kryteria ustawowe w celu podkreślenia waloru produktu i zagwarantowania spełniania przezeń kryteriów ustawowych. Uprawnionym do przyznawania praw do używania ww. oznaczeń jest Stowarzyszenie Polska Wódka — Polish Vodka Association (PVA).” *Komentarz: Niezrozumiałe jest uporczywe sygnowanie polskich produktów z wykorzystaniem typowego dla poprzedniej epoki, konturowego obrysu granic państwa jako symbolu polskości.


logo polski produkt promocja Polski


--
* www.pva.org.pl
Materiały prasowe © Stowarzyszenie Wódka Polska

[P] 10.01.2013Co rok to… inny ptok


9 stycznia 2013
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RPlogo Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji Orzeł Biały godło herb państwowy Aleksander BąkKolejna zmiana „logOrła” na stronie ministerstwaKomentarz: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „wystartowało” w 2011 roku w internecie dość niefortunnie, zamieszczając na swojej stronie internetowej przerobiony wizerunek orła z logo Ministerstwa Gospodarki. „Zrobiony na szaro” orzeł z logo MG w wydaniu MAiC „zzieleniał” (patrz: Aktualności2011). Po wskazaniu jego niezgodności z ustawowym wizerunkiem, w styczniu 2012 r. ministerstwo zamieściło wizerunek, bazujący na ustawowym załączniku. Nadal jednak nie był to wizerunek herbu państwowego. Zważając na jakość orła aktualnie zamieszczonego na stronie ministerstwa, z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać jego „wikipedyjne pochodzenie”.


--
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2013

[P] 09.01.213