Herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 (Art. 28.)
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Art. 2. 1.)
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--
Wzór herbu RP, załącznik nr 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2005.nr235.poz.2000) — wizerunek wg projektu Andrzeja Heidricha (1990), opracowanego na podstawie herbu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927)Wzór godła i herbu w dokumentach państwowych (1918-2005):
Od lewej:

1918 r.

Wizerunek godła na winiecie pierwszego Dziennika Praw Królestwa Polskiego

--
Dziennik Praw Królestwa Polskiego N° 1. z dnia 1 lutego 1918 r.


1919 r.

Wizerunek godła na winiecie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

--
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej N° 69. z dnia 28 sierpnia 1919 r.

1919 r. 

Dopóki nie zostaną ustalone granice Państwa Polskiego i dopóki konstytucja nie określi godeł, barw państwowych, jak i tytułów urzędów i instytucji państwowych, urzędy Rzeczypospolitej używać winny godeł i barw według załączonych wzorów: Za Herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do góry, ze złotemi szponami, koroną i dziobem w czerwonem polu prostokątnem (wzór N° 1)

Wzór opublikowany w załączniku ukazywał wizerunek godła na pieczęci państwowej.
Wizerunek herbu ze wzoru bandery handlowej morskiej.

--
Art. 1. Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416)

1927 r. 

Godłami państwowemi są: 
1) herb państwowy t. j. wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami rozwiniętemi, z koroną i dziobem oraz szponami złotemi (orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonem (wzór N° 1),
2) chorągiew Rzeczypospolitej, przysługująca wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, t. j. chorągiew barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego pośrodku i z obramieniem dookoła. Stosunek szerokości do długości chorągwi wynosi 5:6, wysokość wizerunku orła państwowego w stosunku do szerokości chorągwi 3:5 (wzór N° 2).

Wizerunek herbu oraz chorągwi Rzeczypospolitej.

--
Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980)
Wizerunek herbu wg projektu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927)Godło, godło państwowe, Dziennik Ustaw RP, legalny rząd, lipiec 1944, sierpień 1944, dekret Prezydenta RP, organizacja władz na terytorium Rzeczypospolitej, Rząd w Londynie, konstytucyjne prawo, samorząd terytorialny, legalne urzędy i instytucje państwowe1944 r.

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego Rządu RP

--
Dziennik Ustaw Nr 1 z dnia 20 lipca 1944 r.
Dziennik Ustaw Nr 2 z dnia 2 sierpnia 1944 r.

1944 r.

Wizerunek orła na winiecie Manifestu PKWN

--
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r.


1944 r.

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej niekonstytucyjnej KRN

--
Dziennik Ustaw Nr 1 z dnia 15 sierpnia 1944 r.Orzeł Biały Godło Polski herb państwowy Bierut konstytucja 1952 Aleksander Bąk


1951 r.

Projekt konstytucji PRL z odręcznymi poprawkami naniesionymi przez Bolesława Bieruta.

Wizerunek godła Polski (b.d.)

--
Źródło: Archiwum Akt Nowych

1952 r.

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego w czewonym polu.

--
Art. 89. Konstytucji Polskiej Reczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.

1955 r.

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku (wzór załacznik nr 1)

--
Art. 1. Dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314)

1956 r.

Godłami państwowymi są:
1. herb państwowy to jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo /dla patrzącego w lewo/, ze skrzydłami rozwiniętymi, ze złotą koroną z czterech lilii zamkniętą skrzyżowanym pałąkiem, na ktorego wierzchołku jest równoramienny krzyż, oraz z dziobem i szponami złotymi /wzrór Nr 1/.

--
Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8)
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1956 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie.

1980 r.

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku (wzór załacznik nr 1)
.

--
Art. 2. Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18)

1981 r.

Obwieszczenie o stanie wojennym — znamienny brak wizerunku herbu lub godła państwowego

--
Obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa z dnia 12 grudnia 1981 r.1982 r.

Deklaracja w sprawie PRON

--
20 lipca 1982 r.
1990 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--
Art. 1. Ustawy z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60)2005 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--
Art. 2. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000)--
Materiały żródłowe z zasobów:
Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP
Rządowego Centrum Legislacji
Archiwum Państwowego miasta st. Warszawy