Herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Art. 28.)
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Art. 2. 1.)
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--
Wzór herbu RP, załącznik nr 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2005.nr235.poz.2000) — wizerunek wg projektu Andrzeja Heidricha (1990), opracowanego na podstawie herbu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927)Wzór godła i herbu w dokumentach państwowych (1918-2005):
Od lewej:

1918 r.

Wizerunek godła na winiecie pierwszego Dziennika Praw Królestwa Polskiego

--
Dziennik Praw Królestwa Polskiego N° 1. z dnia 1 lutego 1918 r.


1919 r.

Wizerunek godła na winiecie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

--
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej N° 69. z dnia 28 sierpnia 1919 r.

1919 r. 

Dopóki nie zostaną ustalone granice Państwa Polskiego i dopóki konstytucja nie określi godeł, barw państwowych, jak i tytułów urzędów i instytucji państwowych, urzędy Rzeczypospolitej używać winny godeł i barw według załączonych wzorów: Za Herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do góry, ze złotemi szponami, koroną i dziobem w czerwonem polu prostokątnem (wzór N° 1)

Wzór opublikowany w załączniku ukazywał wizerunek godła na pieczęci państwowej.
Wizerunek herbu ze wzoru bandery handlowej morskiej.

--
Art. 1. Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416)

1927 r. 

Godłami państwowemi są: 
1) herb państwowy t. j. wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami rozwiniętemi, z koroną i dziobem oraz szponami złotemi (orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonem (wzór N° 1),
2) chorągiew Rzeczypospolitej, przysługująca wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, t. j. chorągiew barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego pośrodku i z obramieniem dookoła. Stosunek szerokości do długości chorągwi wynosi 5:6, wysokość wizerunku orła państwowego w stosunku do szerokości chorągwi 3:5 (wzór N° 2).

Wizerunek herbu oraz chorągwi Rzeczypospolitej.

--
Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980)
Wzory wg projektu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927) — załączniki do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. (Dz. U. 1939 nr 2 poz. 8)Godło, godło państwowe, Dziennik Ustaw RP, legalny rząd, lipiec 1944, sierpień 1944, dekret Prezydenta RP, organizacja władz na terytorium Rzeczypospolitej, Rząd w Londynie, konstytucyjne prawo, samorząd terytorialny, legalne urzędy i instytucje państwowe1944 r.

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego Rządu RP

--
Dziennik Ustaw Nr 1 z dnia 20 lipca 1944 r.
Dziennik Ustaw Nr 2 z dnia 2 sierpnia 1944 r.

1944 r.

Wizerunek orła na winiecie Manifestu PKWN

--
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r.


1944 r.

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej niekonstytucyjnej KRN

--
Dziennik Ustaw Nr 1 z dnia 15 sierpnia 1944 r.Orzeł Biały Godło Polski herb państwowy Bierut konstytucja 1952 Aleksander Bąk


1951 r.

Projekt konstytucji PRL z odręcznymi poprawkami naniesionymi przez Bolesława Bieruta.

Wizerunek godła Polski (b.d.)

--
Źródło: Archiwum Akt Nowych

1952 r.

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego w czewonym polu.

--
Art. 89. Konstytucji Polskiej Reczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.

1955 r.

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku (wzór załacznik nr 1)

--
Art. 1. Dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314)


1956 r.

Godłami państwowymi są:
1. herb państwowy to jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo /dla patrzącego w lewo/, ze skrzydłami rozwiniętymi, ze złotą koroną z czterech lilii zamkniętą skrzyżowanym pałąkiem, na ktorego wierzchołku jest równoramienny krzyż, oraz z dziobem i szponami złotymi /wzrór Nr 1/.

--
Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8)
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1956 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie.


1980 r.

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku (wzór załacznik nr 1)
.

--
Art. 2. Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18)

1981 r.

Obwieszczenie o stanie wojennym — znamienny brak wizerunku herbu lub godła państwowego

--
Obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa z dnia 12 grudnia 1981 r.1982 r.

Deklaracja w sprawie PRON

--
20 lipca 1982 r.

1990 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--
Art. 1. Ustawy z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60)2005 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--
Art. 2. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000)--
Materiały żródłowe z zasobów:
Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP
Rządowego Centrum Legislacji
Archiwum Państwowego miasta st. Warszawy