Autorski projekt standaryzacji graficznej herbu Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na istniejącą sytuację przygotowany został koncept przystosowania oficjalnego wizerunku aktualnego herbu państwowego — autorstwa Zygmunta Kamińskiego z późniejszymi zmianami Andrzeja Heidricha — dla potrzeb użytkowych. 

Założeniem podstawowym było nadanie mu właściwej heraldycznie formy graficznej. Zamiana przestrzennego obrazu orła na konturowy rysunek odpowiada postulatom, dotyczącym nie tylko ogólnego wizerunku godła, ale także potrzeby uwydatnienia trójlistnego zwieńczenia przepaski oraz uporządkowania kształtu korony.  

Projekt herbu jest propozycją optymalnego zrównoważenia wiernego odwzorowania jego ustawowego wzoru oraz zachowania funkcjonalnej czytelności. Opracowanie zawiera wizerunek herbu w wersji barwnej, monochromatycznej i achromatycznej. Wzór użytkowy przygotowany został w postaci elektronicznego pliku wektorowego, co ułatwia jego stosowanie na wszystkich polach eksploatacji w ramach graficznej standaryzacji wizerunku herbu państwowego.

Opracowanie bazuje na autorskim projekcie Godła RP, przygotowanym okazji Święta Niepodległości w 2009 roku i przekazanym ówczesnemu Prezydentowi, Premierowi oraz Marszałkom Sejmu i Senatu.

W przygotowaniu jest koncept nowego wizerunku herbu państwowego, z godłem dostosowanym do wnoszonych sugestii heraldycznych a także propozycja stworzenia spójnej identyfikacji wizualnej ministerstw rządu RP.

--© Aleksander Bąk 2009Reprodukcja wizerunku wymaga zgody autora.