WEZWANIE DO ZAWARCIA UGODY

Z uwagi na coraz częstsze przypadki bezumownego wykorzystania wizerunku graficznego autorskiego projektu herbu Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczonego na niniejszym portalu pod zakładką «Projekt herbu RP», publicznie wzywam wszystkie osoby prywatne, podmioty gospodarcze oraz instytucjonalne, które bez mojego osobistego upoważnienia kiedykolwiek oraz w jakikolwiek sposób wykorzystały przedmiotową grafikę, w całości lub też w części, do dobrowolnego zgłoszenia tego faktu oraz złożenia propozycji zadośćuczynienia w ramach ugody prawnej. 

Zgłoszenia zawierające wyczerpujący opis oraz dokumentację zakresu wykorzystania, przesłać należy w terminie do 30 września 2016 roku na adres e-mail podany w stopce strony. Po wyznaczonym terminie nastąpi wdrożenie postępowań, dążących do formalnego wyegzekwowania należnych praw. Do podniesionych roszczeń finansowych dołączone zostaną dodatkowe koszty obsługi prawnej oraz postępowań procesowych.

Wyjaśnienie

Przedmiotowa grafika herbu RP stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie utworu plastycznego bez uzyskanej zgody autora — nawet w celach niekomercyjnych — stanowi naruszenie prawa. Także wszelkie formy adaptacji utworu wymagąją zgody autora utworu pierwotnego. Natomiast bezumowne wykorzystanie utworu dla celów komercyjnych, stanowi przestępstwo ścigane w trybie postępowania karnego.

Fakty te, nawet będąc skutkiem działania nieumyślnego, wyczerpują znamiona naruszenia art. 115 i art. 116 ustawy o prawie autorskim i podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Dodatkowo wyrokiem sądu przepadkowi podlegają nie tylko przedmioty wytworzone w drodze przestępstwa, ale także narzędzia służące do jego popełnienia.

Przedmiotowy wzór graficzny herbu RP zaprojektowany został w 2009 roku i przedstawiony w ramach „Projektu standaryzacji godła państwowego” ówczesnemu Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Premierowi. 

Jego pierwsze publiczne udostępnienie nastąpiło 11 listopada 2009 roku na autorskiej witrynie www.wiem-jak.com, a także na portalu www.goldenline.pl. w temacie dyskusji „Logo zainspirowane zwierzętami…”.

Pełna wersja wizerunku herbu RP, opracowanego w ramach „Autorskiego projektu standaryzacji graficznej herbu Rzeczypospolitej Polskiej”, opublikowana została 6 czerwca 2011 roku na portalu www.jakiznaktwoj.pl. Plik graficzny z wizerunkiem herbu zamieszczony na stronie posiada jednoznacznie identyfikującą nazwę Herb_RP_Aleksander.Bak©2009.png, zawierającą imię i nazwisko autora, znak © copyright oraz datowanie. Wszelkie zmiany nazwy, usuwanie danych identyfikacyjnych, a nawet zmiana ustalonego formatu elektronicznego pliku, stanowią naruszenie prawa.

Także informacja o projekcie opatrzona została znakiem © copyright oraz zastrzeżeniem o wymogu uzyskania zgody na jakąkolwiek jego reprodukcję. Z uwagi na fakt, iż zgoda taka nie była wydawana, wszystkie (!) przypadki wykorzystania grafiki dokonywane są z naruszeniem prawa. 

Propozycja zawarcia pozasądowej ugody stanowi formę wzajemnego porozumienia, pozwalającego na uniknięcie procedury sądowej wraz z jej pełnymi konsekwencjami prawnymi. Jest wyrazem ustępstwa z prawnie zagwarantowanej możliwości egzekwowania roszczeń. Wymaga jednak uznania faktu naruszenia prawa oraz dokonania stosownego zadośćuczynienia.

Te osoby oraz podmioty, które podejmą próbę „mataczenia” poprzez zacieranie śladów, kasowanie plików itp. — zakładając, że dokonane przez nich naruszenia prawa nie zostały odnotowane — informuję uprzejmie, iż wszelkie dowody zostały zabezpieczone i zarchiwizowane dla celów ewentualnego postępowania sądowego.

Aleksander Bąk

Poznań, 7 sierpnia 2016 roku

[P]  07.08.2016