GODŁO PAŃSTWOWE RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 28)

1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.


Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Art. 2. 1)

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--Wzór herbu RP, załącznik nr 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2005. nr 235. poz. 2000) — wizerunek wg projektu Andrzeja Heidricha (1990), opracowanego na podstawie herbu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927)

Wzór godła i herbu w dokumentach państwowych (1918-2019):

Królestwo Polskie 1918

Wizerunek godła na winiecie pierwszego Dziennika Praw Królestwa Polskiego

--Dziennik Praw Królestwa Polskiego N° 1. z dnia 1 lutego 1918 r.

Republika Polska 1918-1919

1918 r. 

Wizerunek godła na winiecie Monitora Polskiego Dziennika Urzędowego Republiki Polskiej

--Monitor Polski — Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej Nr 204 z dnia 15 listopada 1918 r. 
--Monitor Polski — Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej Nr 206 z dnia 18 listopada 1918 r. 

1919 r. 

Wizerunek godła na winiecie Monitora Polskiego Dziennika Urzędowego Republiki Polskiej

--Monitor Polski — Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej Nr 59 z dnia 13 marca 1919 r. 

Rzeczpospolita Polska 1919-1927

1919 r. 

Wizerunek godła na winiecie Monitora Polskiego Dziennika Urzędowego Rzeczpospolitej Polskiej

--Monitor Polski — Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej Nr 60 z dnia 14 marca 1919 r. 

1919 r. 

Wizerunek godła na winiecie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

--Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej N° 69. z dnia 28 sierpnia 1919 r.

Wzór godła na pieczęci państwowej.

Wizerunek herbu ze wzoru bandery handlowej morskiej.

Dopóki nie zostaną ustalone granice Państwa Polskiego i dopóki konstytucja nie określi godeł, barw państwowych, jak i tytułów urzędów i instytucji państwowych, urzędy Rzeczypospolitej używać winny godeł i barw według załączonych wzorów: Za Herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do góry, ze złotemi szponami, koroną i dziobem w czerwonem polu prostokątnem (wzór N° 1).

W dzienniku ustaw z roku 1919 nie zamieszczono załącznika ze wzorem herbu RP. Jego przedstawienie zawierała bandera handlowa morska.

--Art. 1. Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416)
Data wydania: 01.08.1919 r.Data wejścia w życia: 25.08.1919 r.Data obowiązywania 5.08.1919 r.Data uchylenia: 29.03.1928 r.Organ wydający: Sejm RP

Rzeczpospolita Polska 1927-1939

1927 r. 

Wizerunek herbu oraz chorągwi Rzeczypospolitej.

Godłami państwowemi są: 

1) herb państwowy t. j. wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami rozwiniętemi, z koroną i dziobem oraz szponami złotemi (orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonem (wzór N° 1),

2) chorągiew Rzeczypospolitej, przysługująca wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, t. j. chorągiew barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego pośrodku i z obramieniem dookoła. Stosunek szerokości do długości chorągwi wynosi 5:6, wysokość wizerunku orła państwowego w stosunku do szerokości chorągwi 3:5 (wzór N° 2).

--Wizerunek herbu wg projektu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927)
Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980)
Data wydania: 13.12.1927 r.Data wejścia w życia: 23.03.1928 r.Data obowiązywania 23.03.1928 r.Data uchylenia: 31.12.1955 r.Organ wydający: Prezydent RP

1939 r. 

Wizerunek herbu oraz chorągwi Rzeczypospolitej.

Godłami państwowemi są: 

1) herb państwowy t. j. wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami rozwiniętemi, z koroną i dziobem oraz szponami złotemi (orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonem (wzór Nr 1),

2) chorągiew Rzeczypospolitej, przysługująca wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, t. j. chorągiew barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego pośrodku i z obramieniem dookoła. Stosunek szerokości do długości chorągwi wynosi 5:6, wysokość wizerunku orła państwowego w stosunku do szerokości chorągwi 3:5 (wzór Nr 2).

--Wizerunek herbu wg projektu autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1927)
Art. 1. Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach. (Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8)
Data wydania: 12.10.1938 r.Data ogłoszenia: 10.01.1939 r.Data uchylenia: 31.12.1955 r.Organ wydający: Prezes Rady Ministrów

1944 r.

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego Rządu RP w Londynie

--Dziennik Ustaw Nr 1 z dnia 20 lipca 1944 r.Dziennik Ustaw Nr 2 z dnia 2 sierpnia 1944 r.

Rzeczpospolita Polska 1944

1944 r.

Wizerunek orła na winiecie Manifestu PKWN

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej niekonstytucyjnej KRN

--Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r.Dziennik Ustaw Nr 1 z dnia 15 sierpnia 1944 r.

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1945-1989

1951 r.

Projekt konstytucji PRL z odręcznymi poprawkami naniesionymi przez Bolesława Bieruta.

Wizerunek godła Polski (b.d.)

--Źródło: Archiwum Akt Nowych

1952 r.

Wizerunek godła w Konstytucji PRL

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego w czerwonym polu.

--Art. 89. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.

1955 r.

Wizerunek godła w Dzienniku Ustaw PRL

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku (wzór załącznik nr 1)

--Art. 1. Dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314)
Data wydania: 07.12.1955 r.Data wejścia w życie: 31.12.1955 r.Data obowiązywania: 31.12.1955 r.Data uchylenia: 24.09.2005 r.Organ wydający: Rada Państwa

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 1945-1990

1956 r.

Wizerunek orła w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Godłami państwowymi są:

1. herb państwowy to jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo /dla patrzącego w lewo/, ze skrzydłami rozwiniętymi, ze złotą koroną z czterech lilii zamkniętą skrzyżowanym pałąkiem, na ktorego wierzchołku jest równoramienny krzyż, oraz z dziobem i szponami złotymi /wzrór Nr 1/.

--Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8)Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1956 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie.

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1956-1989

1980 r.

Wizerunek godła w Dzienniku Ustaw PRL

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku (wzór załacznik nr 1).

--Art. 2. Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18)
Data wydania: 31.01.1980 r.Data ogłoszenia: 11.03.1980 r.Data wejścia w życie: 11.03.1980 r.Data obowiązywania 11.03.1980 r.Organ wydający: Prezes Rady Ministrów

1981 r.

Obwieszczenie o stanie wojennym — znamienny brak wizerunku herbu lub godła państwowego

1982 r.

Deklaracja w sprawie PRON

--Art. 89. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.Deklaracja 20 lipca 1982 r.

Rzeczpospolita Polska 1989 ~

Wizerunek godła w Dzienniku Ustaw RP

1990 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

--Art. 1. Ustawy z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60)
Data wydania: 09.02.1990 r.Data ogłoszenia: 22.02.1990 r.Data wejścia w życie: 22.02.1990 r.Data obowiązywania: 22.02.1990 r.Organ wydający: Sejm

2005 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


--Art. 2. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000)

2016 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


--Art. 2. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2016 poz. 625)

2018 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


--Art. 2. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2018 poz. 441)

2019 r.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


--Art. 2. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2019 poz. 1509)
--Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — ISAP

2022 r.

Wizerunek orła do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej.

Do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej używa się wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej w znaku graficznym ustalonym dla organów administracji rządowej, zwanym dalej „znakiem”, w którym są zawarte również nazwa organu administracji rządowej lub nazwa urzędu obsługującego organ administracji rządowej, lub skrót nazwy urzędu obsługującego organ administracji rządowej.

--Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej (Dz.U. 2022 poz. 2102)
--Materiały źródłowe z zasobów:
  • Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP
  • Rządowego Centrum Legislacji
  • Archiwum Państwowego miasta st. Warszawy