LICZNIK KS. DUDZIŃSKIEGO

[ WYŁĄCZONY ]

1061 DNI

2 LATA | 10 MIESIĘCY | 26 DNI

Rozstrzygnięcie Prezydium Rady Doskonałości NaukowejDecyzja o utrzymaniu w mocy uchwały odmawiającej ks. drowi Pawłowi Dudzińskiemu nadania stopnia doktora habilitowanego31 maja 2021 r.

13 października 2022 roku minęło 500 dni od formalnego uznania za zasadną odmowę nadania stopnia doktora habilitowanego księdzu doktorowi Pawłowi Dudzińskiemu.

31 maja 2021 roku Prezydium Rady Doskonałości Naukowej — czyli najwyższy w Polsce organ państwowy powołany do dbania o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych — jednogłośnie podjęło decyzję o utrzymaniu w mocy uchwały odmawiającej ks. drowi Pawłowi Dudzińskiemu nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. 

Uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, podjęła Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 12 listopada 2019 roku. Podstawą uchwały były przypadki zapożyczeń, wykazane w recenzjach pracy naukowej.

Popełnienie plagiatu stanowi kompromitację dyskwalifikującą naukowo, zawodowo i środowiskowo. Zrozumiałe jest zatem, że ks. dr Paweł Dudziński podjął stosowne działania odwoławcze. Procedury trwały 3 lata. Ostateczną decyzję podjęło Prezydium Rady Doskonałości Naukowej w roku 2021, od której przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni.

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na dzień 13 października 2022 r. nie figuruje wyrok lub postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi na decyzję Rady Doskonałości Naukowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ks. Pawłowi Dudzińskiemu. Może być jednak tak, iż skarga została złożona i nadal jest w trakcie rozpatrywania.

Gdyby jednak okazało się, że rozstrzygnięcie Rady Doskonałości Naukowej stało się prawomocne to stanowi podstawę wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji prawnych. Między innymi do złożenia zawiadomienia do prokuratury przez rektora uczelni oraz wymówienia przez nią umowy o pracę. Może być też podstawą do wykluczenia z członkostwa w branżowych stowarzyszeniach. 

W przypadku ks. dr Pawła Dudzińskiego może stanowić przede wszystkim podstawę do natychmiastowego zdymisjonowania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komisji Heraldycznejustawowego organu opiniodawczo-doradczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ks. dr Paweł Dudziński piastuje jednak tę funkcję do dziś.

To nie jest curiosum — to jest już skandal, ponieważ ks. dr Paweł Dudziński nie skompromitował tylko samego siebie, czy też Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Heraldyczne, ale Komisję Heraldyczną, a przede w wszystkim naczelne organa administracji państwowej — Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który go w roku 2008 rekomendował.

Ponieważ fakt ten przez ostatnie 500 dni — czyli jeden rok, cztery miesiące oraz trzynaście dni — najwyraźniej nie przebił się do świadomości odpowiednich organów i służb państwowych, dlatego od dziś włączam «Licznik ks. Dudzińskiego», który będzie działał do dnia, w którym przestanie on pełnić funkcję Przewodniczącego Komisji Heraldycznej.

START!

Ks. dr Paweł Ryszard Dudziński

Ks. Paweł Dudziński jest katolickim prezbiterem. W roku 1988 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie.  Od 1991 roku posługiwał w parafiach Archidiecezji Warszawskiej — parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie,  parafii bł. Władysława z Gielniowa, parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie oraz parafii św. Zygmunta. Od roku 2013 jest rezydentem w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie. 

Był katechetą w Zespole Szkół Chemicznych w Piastowie, a później w ówczesnym 56. Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie (2002-2005). Od roku 2006 do 2016 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Instytucie Nauk Historycznych. 

Od 1988 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, w którym w latach 1997–2004 i 2010-2014  pełnił funkcję Członka Zarządu. Z dniem 21 października 2008 roku, z rekomendacji ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (PO), objął  funkcję Przewodniczącego Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ks. dr Paweł Dudziński jest z wykształcenia teologiem w zakresie historii sztuki chrześcijańskiej. W roku 1988 obronił pracę dyplomową pt. Zasady heraldyki kościelnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Promotorem był ks. dr Andrzej Luft, a recenzentem: ks. dr Józef Warzeszak (UKSW).

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2005 na podstawie pracy pt. Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześcijańskich. Promotorami byli ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek, a recenzentami ks. dr hab. Kazimierz Łatak, (UKSW) oraz prof. dr hab. Stefan Kuczyński.

Dwukrotnie bez powodzenia podejmował starania o przyznanie stopnia doktora habilitowanego. W toku pierwszego postępowania habilitacyjnego, podjętego w roku 2014, został wobec niego po raz pierwszy podniesiony zarzut plagiatu. Z uwagi na dwie negatywne recenzje wycofał się z procedury habilitacyjnej.

Drugą próbę podjął w roku 2016, na podstawie monografii autorskiej pt. «Ma być kruk w herbie…» zagadnienie symboliki godła herbowego i kultury heraldycznej. Recenzentami byli ks. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW), dr hab. Marceli Antoniewicz (AJD) oraz dr hab. Paweł Stróżyk (UAM).  Z recenzowania złożył rezygnację dr hab. Zenon Piech, a z członkostwa w Komisji habilitacyjnej dr hab. Henryk Seroka.

Negatywne recenzje dorobku naukowego przygotowali dr hab. Paweł Stróżyk (UAM) oraz prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (UZ). Podstawą negatywnej opinii były wykazane wielokrotne przypadki zapożyczeń fragmentów istniejących tekstów, a nawet prac publikowanych w Internecie, bez odnotowania ich wykorzystania w publikacjach. 

Dodatkowo w październiku 2017 roku dr hab. Edward Skibiński (UAM), przekazał Radzie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, procedującej w sprawie uchwały Komisji habilitacyjnej, informację o kolejnych 9 zapożyczeniach z prac innych autorów publikowanych w Internecie.

W grudniu 2017 roku, wobec potwierdzonego zarzutu zapożyczeń z uwagi na brak wykazania cytowanych publikacji w aparacie krytycznym i bibliografii przedmiotowej, Rada Wydziału NHiS UKSW podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie historia ks. dr Pawłowi Dudzińskiemu.

Z uwagi na wniesione w styczniu 2018 roku odwołanie, Centralna Komisji ds. Stopni i Tytułów uchyliła w czerwcu 2019 roku uchwałę Rady Wydziału NHiS UKSW. Decyzją CK przekazano postępowanie do dalszego procedowania Radzie Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W listopadzie 2019 roku Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego ks. drowi Pawłowi Dudzińskiemu. Po wniesionym odwołaniu Rada Dyscypliny Historia UMK podtrzymała w styczniu 2020 roku swoje stanowisko w sprawie odmowy nadania tytułu doktora habilitowanego.

Z uwagi na kolejne odwołanie, wniesione przez ks. dra Pawła Dudzińskiego do Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, postępowanie zakończyło się dopiero w maju 2021 roku utrzymaniem w mocy odmownej uchwały Rady Dyscypliny Historia UMK z listopada 2019 roku.

POST SCRIPTUM

W grudniu 2019 roku ks. dr Paweł Dudziński odznaczony został przez kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego, godnością kościelną — Rochettum et Mantolettum — przywilejem rokiety i mantoletu w kolorze czarnym, przyznawanym w uznaniu za pracę dla parafii i diecezji.

--Żródła:
 • Podjęcie decyzji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania dr. Pawła Dudzińskiego od uchwały odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia — Informacje o rozstrzygnięciach podjętych przez Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, rdn.gov.pl
 • Uchwała nr 9-2019/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej odwołania dra Pawła Dudzińskiego od Uchwały nr 4-2019/2020 Rady Dyscypliny Historia z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, wnh.umk.pk
 • Rada Doskonałości Naukowej — Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego, rdn.gov.pl
 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, nsa.gov.pl (stan na 18 sierpnia 2022 r.)
 • Paweł Dudziński: Autoreferat, Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, 2016, ck.gov.pl
 • Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 2012
 • Księża naszej parafii — Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła, parafiamichal.pl
 • Biuletyn Informacyjny Rady Miejskiej w Piastowie Grudzień '96 Nr 6
 • Historia szkoły — LVI Liceum Ogólnokształcące  Warszawie, 56lo.waw.pl
 • Paweł Dudziński (duchowny) — Wikipedia
 • Dr hab. Paweł Stróżyk, prof UAM, Opinia o dorobku i aktywności naukowej ks. dr. Pawła Dudzińskiego i jego osiągnięciu habilitacyjnym pt. „Ma być kruk w herbie…” Zagadnienie symboliki godła herbowego i kultury heraldycznej – Postępowanie awansowe – Paweł Ryszard Dudziński, Numer wniosku 1-L-7406-2016, plik: Recenzja 3, ck.gov.pl
 • Uzasadnienie Uchwały nr 4-2019/2020 Rady Dyscypliny Historia z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, wnh.umk.pl
 • Komunikat kurialny Archidiecezji Warszawskiej, 24 grudnia 2019 r.

Tagi: ks. Paweł Dudziński; plagiat; habilitacja; skandal; Przewodniczący Komisji Heraldycznej; Komisja Heraldyczna; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

[P]  13.10.2022

AKTUALIZACJA 1

W grudniu 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z wnioskiem o odwołanie dra Pawła Dudzińskiego ze składu członków Komisji Heraldycznej. Odwołanie uzasadniono następująco:

W związku z tym, że podejrzenie popełnienia plagiatu jest zarzutem, który godzi w dobre imię Komisji i utrudnia wypełnianie przez nią ustawowych zadań, wnioskuję jak wyżej.

--Żródło:
 • Korespondencja z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Aleksander Bąk, archiwum własne

Tagi: ks. Paweł Dudziński; plagiat; habilitacja; skandal; Przewodniczący Komisji Heraldycznej; Komisja Heraldyczna; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

[P]  03.02.2023

AKTUALIZACJA 2

W lutym 2024 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął prace legislacyjne mające na celu nowelizację rozporządzenia w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. Projekt rozporządzenia przewiduje usunięcie ks. dra Pawła Dudzińskiego ze składu Komisji Heraldycznej:

Stosownie do postanowień § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1779) odwołanie członka Komisji następuje w przypadku:  wystąpienia organu, który wskazał członka, z wnioskiem o odwołanie; utraty praw publicznych; skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;  pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Komisji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył wniosek o odwołanie ze składu Komisji Heraldycznej Pana Pawła Dudzińskiego i powołanie w jego miejsce Pani Anny Myczkowskiej-Szczerskiej. Odwołanie ze składu Pana Pawła Dudzińskiego oznacza konieczność powołania nowego przewodniczącego Komisji. Proponuje się, aby na stanowisko to powołać dotychczasowego zastępcę przewodniczącego — Pana Jana Wroniszewskiego.

--Żródło:
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej — Rządowe Centrum legislacji, 21.02.2024 r.

Tagi: ks. Paweł Dudziński; plagiat; habilitacja; skandal; Przewodniczący Komisji Heraldycznej; Komisja Heraldyczna; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

[P]  10.04.2023

AKKTUALIZACJA 3

26 kwietnia 2024 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. Na jego mocy usunięty został ze składu Komisji Heraldycznej ks. dr PawDudziński. Odwołani zostali także Robert Szydlik, Michał Kalarus oraz zmarły w roku 2022 Wojciech Tutak.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Heraldycznej objął prof. dr hab. Jan Wroniszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a Zastępcą Przewodniczącego został Tadeusz Jeziorowski. Do składu Komisji Heraldycznej powołani zostali dr Krzysztof Bąkała oraz dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska.

Krzysztof Bąkała jest historykiem i publicystą, kustoszem Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz prezesem Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Anna Myczkowska-Szczerska jest profesorem Akademii Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Krakowie — specjalistką w dziedzinie projektowanie komunikacji wizualnej.

Zgodnie z treścią obowiązującego rozporządzenia członkami organu opiniodawczo-doradczego Ministra SWiA są:

1. Jan Wroniszewski — przewodniczący Komisji Heraldycznej,

2. Tadeusz Jeziorowski — zastępca przewodniczącego Komisji Heraldycznej;

3. Grzegorz Latos — sekretarz Komisji Heraldycznej;

4. Marek Adamczewski;

5. Tadeusz Sobieszek;

6. Anna Myczkowska-Szczerska;

7. (punkt uchylony)

8. Henryk Seroka;

9. (punkt uchylony)

10. Krzysztof Bąkała;

11. Sławomir Górzyński;

12. Piotr Gołdyn;

13. Wojciech Fałkowski.

Niniejszym ogłaszam zatem, że z uwagi na formalne usunięcie ks. dra Pawła Dudzińskiego ze składu Komisji Heraldycznej — zgodnie z wnioskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 grudnia 2022 roku — zamieszczony na niniejszym portalu LICZNIK KS. DUDZIŃSKIEGO ZOSTAJE WYŁĄCZONY.

--Żródło:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2024 poz. 546)


[P]  13.05.2023

Inne artykuły dotyczące Komisji Heraldycznej